Årsredovisning 2021

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Året som gått har i många avseenden varit ett bra år. Lomma kommun fick återigen tidskriften Fokus utmärkelse Sveriges bästa kommun att leva i, vilket även bekräftades av SCB:s medborgarundersökning.

Det har också varit ett år där vi tagit viktiga steg för att möta de utmaningar som vi står i och inför. Vi har färdigställt den nya Pilängsskolan och påbörjat nybyggnationen av Bjärehovs låg- och mellanstadieskola. Första spadtaget togs för Linnéaskolan, kommunens första särskola. Under året genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av våra grundskolor och konstaterade att Lomma kommun uppfyller kvalitetskriterierna i hög utsträckning. Även Lärarförbundets ranking visar att skolorna i kommunen håller synnerligen hög kvalitet. Under hösten tog kommunfullmäktige också beslut om att etablera en gymnasieskola i kommunen. Att vidmakthålla en genomgående hög kvalitet och god tillgänglighet i skolverksamheten är av största betydelse för kommunens attraktivitet och lägger grunden för det goda samhället.

Under hösten tog kommunfullmäktige även beslut om att bygga ett nytt kommunhus. Beslutet är en del i att möta den växande utmaningen kopplat till kompetensförsörjning och en sammanhållen kvalitet i kommunens verksamheter, men kommer även ha positiva effekter för platsens attraktivitet.

Efter några år av tämligen omfattande kritik och nästan ett år av förberedelser övertogs de särskilda boendena i egen regi. Så här långt finns det anledning att konstatera att det var ett mycket lyckat beslut, trots utmaningarna som följde av pandemin.

Under året har arbetet med klimatanpassning och klimatsäkring intensifierats. Vi har utvecklat cykelvägarna, bildat ett nytt naturreservat, färdigställt ett flertal erosionsskydd och via VA Syd genomfört en rad ny- och underhållsinvesteringar i dag- och spillvattensystemet.

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

Att ta genomtänkta långsiktiga beslut samtidigt som vi håller tempot uppe i miljö- och klimatanpassningsarbetet är och kommer att vara en mycket stor fråga.

Under året öppnade Bjerreds Station portarna. Vi är glada över att renoveringen har tagits emot så väl av medborgarna och att entreprenören fått ett varmt mottagande och mycket nationell uppmärksamhet för sitt koncept.

Även om nysatsningen på näringslivsarbetet fortsatt är i ett inledande skede ser vi att företagarna blir mer nöjda med kommunens arbete. På flera platser i kommunen, både centralt och längs E6, planerar vi nu för fullt för att skapa fler arbetstillfällen i kommunen. Allt för att göra kommunen mer levande och underlätta för dem som vill driva företag i kommunen.

Som brukligt är det ordning i kommunens totala ekonomi. Flera större investeringsprojekt har landat en bra bit under budget och driftöverskottet är gott. Detta kommer väl till pass inför framtida investeringar, hjälper till att hålla nere låneskulden och gör kommunen mindre sårbar för temporära intäktsbortfall eller oväntade kostnadsökningar. Det har också möjliggjort en större avbetalning av pensionsskulden, vilket sänker driftkostnaderna under många år framöver.

Med dessa ord vill jag rikta ett stort tack till alla anställda och alla fritidspolitiker, för året som har gått! Ni bär på ett fint och hedervärt sätt ett stort och viktigt ansvar för vårt lokalsamhälle!

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

Resultat

2021 var ett mycket bra resultat för Lomma kommun. Resultat är på knappt 66 miljoner kronor att jämföra med budgeterade 34 miljoner kronor. Det innebär att det blev en positiv avvikelse på cirka 32 miljoner.

Samtidigt har gamla pensionsskulder lösts in, vilket förbättrar förutsättningarna på lång sikt framåt.

Det finns flera anledningar till det positiva resultatet:

 • Ökade skatteintäkter
 • Börsen har gått upp och därmed värdet på pensionsmedlen
 • Sålda bostadsrätter
 • Inlöst pensionsskuld
Nyrenoverade Bjärreds station med gul träfasad och orange tegel.

Infrastruktur

En ny översiktsplan ställdes ut under hösten 2021 och har nu antagits i mars. Den anger hur den fysiska miljön i kommunen bör användas, utvecklas och bevaras för en långsiktigt hållbar framtid.

Arbetet med planläggning av området Bjärred vångar, som innebär en bostads- och tätortsutveckling av Bjärred, har dragit igång under 2021. Det samma gäller det nya hållbara verksamhetsområdet intill Lomma vid Malmövägen/E6. Utöver detta pågår utbyggnaden av Bjärreds torg och arbete med markfrågor för de planerade tågstationerna i Flädie och Alnarp.

Stationen i Bjärred har byggts om för restaurang- och konferensverksamhet som också kom igång under 2021. På våra skolor pågår nybyggnation vid Bjärehovskolan, Pilängsområdet och en ny idrottshall vid Rutsborgskolan.

Bland andra större projekt som antagits under året finns planerna på en gymnasieskola och ett nytt kommunhus i centrala Lomma.

Bil med röda och gula märken

Trygghet

Resultaten från Polisens trygghetsmätning för år 2021 visar att Lomma kommun har blivit ännu tryggare jämfört med förgående mätning. Trygghet är samtidigt fortsatt ett prioriterat område och under 2021 har flera trygghetsskapande åtgärder genomförts.

Trygghetsvärdarnas arbetstider har utökats. Syftet är att öka den upplevda tryggheten, förebygga skadegörelse och annan brottslig verksamhet. Tillsammans med socialtjänsten har trygghetsvärdarna genomfört kunskapshöjande insatser för att identifiera situationer där barn- och ungdomar riskerar att fara illa.

En trygghetssida har skapats på lomma.se dit allmänheten kan vända sig och rapportera in var de känner sig otrygga. Rapporterna är en del av underlaget för att ta fram förslag till trygghetsskapande åtgärder.

För att öka tryggheten i den offentliga miljön har även bland annat belysningen utökats samt genomfört ett pilotprojekt med kameror på Strandskolan.

Vårdpersonal håller äldre brukare om armen.

Välfärd

Inom äldreomsorgen har en kvalitetsutveckling skett inom en rad områden. Fokus har varit på aktiviteter, måltidsutveckling, ökad digitalisering och upprustning av både ute- och inomhusmiljö. Vid den senaste anhörigträffen och dialog med brukarna har verksamheterna kunnat konstatera betydliga kvalitetsförbättringar.

I hemtjänstens har fokus varit kompetensutveckling och arbetsmiljö med syfte att med ett gott bemötande leverera kvalitativ vård och omsorg. Hemtjänst och särskilda boenden har under året också slagits samman till en enhet för att ytterligare stärka kvaliteten.

Inom korttidsverksamheten har verksamheten gått mot en aktiv rehabilitering och habilitering för att brukaren ska utveckla eller bibehålla sin egen förmåga i så hög utsträckning som möjligt.

Daglig verksamhet har utvecklats under året och har bland annat utökats med en tillgänglighetsanpassad buss vilken också utgör en mobil lokal.

Tre elever pillar med tekniska prylar under en lektion sittandes vid ett skrivbord.

Utbildning

Skolresultaten fortsatte att förbättras under 2021. Meritvärdet för elever i årskurs 9 är 275. Trenden de senaste fyra läsåren visar en kontinuerlig utveckling från 259 till 275 meritpoäng.

96,4 procent av niorna blev behöriga till gymnasieskolan, ytterligare ett steg närmare målet att alla, 100 procent, ska få behörighet.

Lomma kommun har sedan 2019 har noterat minskad inflyttning av familjer med barn i åldersgruppen 1-5 år. Det innebär att det finns ett platsöverskott i förskolan. Under hösten 2021 har möjligheterna att anpassa lokalytor till vikande efterfrågan utretts.

Lärcentrum har under hösten 2021 genomfört en utbildning i yrkessvenska, i syfte att stärka språkkompetensen för personal inom äldreomsorgen. Utifrån mycket positiva utvärderingsresultat, kommer utbildningen att genomföras även under 2022.

SFI-utbildning i egen regi med en grupp studerande startade i september 2019. I januari 2022 har SFI-verksamheten drygt 100 studerande.

Två flickor och en basketboll

Uppleva och göra

Kultur och fritidsverksamheten påverkades mycket av pandemin under 2021. Kulturfesten genomfördes därför under hösten utan de stora programpunkterna, men med 60 programpunkter ordnade av kommunens verksamheter och kommunens föreningar.

Fritidsgårdarna har arbetat med begreppet ”Framtidens fritidsgård” i syfte att anpassa verksamheten efter ungdomarnas behov. Begreppet innebär mer flexibilitet, fritidsledarna ska vara där ungdomarna är.

I syfte att öka medborgarnas nöjdhet med biblioteken i Bjärred och Lomma ytterligare gjordes en enkätundersökning under våren 2021. Resultatet visar att det finns behov av att dela in biblioteksrummet i olika avdelningar och skapa rum i rummet för att bättre kunna anpassa biblioteket till olika former av aktiviteter.

Under 2021 färdigställdes även den första etappen av den nya utomhusscenen och mötesplatsen vid Amfiteatern i Lomma.
Under 2022 byggs den färdigt och invigningen är planerad till sommaren.

Mynt

Hur används skattepengarna?

Så här får kommunen sina pengar:

 • 83,9 % Skatter och generella statsbidrag
 • 5,4 % Bidrag
 • 3,6% Taxor och avgifter
 • 7,0 % Övriga intäkter

100 kronor i kommunalskatt användes 2021 så här:

 • 26,86 kr till grundskoleverksamhet
 • 16,54 kr till hälsa, vård och omsorg
 • 14,16 kr till teknisk verksamhet
 • 9,82 kr till förskoleverksamhet
 • 9,21 kr till gymnasieskola och vuxenutbildning
 • 7,48 kr till kommunövergripande verksamhet
 • 4,26 kr till LSS-verksamhet
 • 4,15 kr till årets överskott
 • 3,41 kr till individ och familjeomsorg
 • 1,67 kr till kulturverksamhet
 • 1,65 kr till fritidsverksamhet
 • 0,58 kr till plan- och byggverksamhet
 • 0,21 kr till miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Vad visar årsredovisningen?

Lomma kommuns årsredovisning innehåller en sammanställning över kommunens och kommunkoncernens ekonomiska ställning och verksamhet per verksamhetsår. Den vänder sig till dig som bor eller verkar i Lomma kommun, politiker och andra intressenter.

Årsredovisningen ger en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året och hur det ekonomiska resultatet blev i förhållande till årets budget. Den beskriver även vad pengarna har använts till och om kommunen uppnått det som var planerat. Årsredovisningen innehåller också en bedömning om den framtida utvecklingen.

Sidansvarig: Kristian Fridqvist

Senast uppdaterad: