Vanliga frågor kring
vatten och avlopp.

Vanliga frågor - vatten och avlopp

Här har vi samlat de vanligaste frågorna inom vatten och avlopp.

Avlopp

Kontakta i första hand hyresvärden/bostadsrättsföreningen eller den som ska anlitas att träda in i deras ställe.

Fastighetsägaren ansvarar för avloppsledningen fram till förbindelsepunkten till det kommunala nätet, oftast belägen strax utanför tomtgränsen, därefter ansvarar VA SYD.

Börja med att undersöka var felet ligger, och undvik om möjligt fortsatt vattenanvändning. Om grannarnas avlopp fungerar finns felet troligen inom din egen fastighet och måste då avhjälpas av fastighetsägaren. Hjälp med felet kan du få av en privat rörläggare, som också kan avhjälpa mindre stopp.

Om grannarna också har problem med sitt avlopp, ligger stoppet sannolikt ledningarna i gatan. Kontakta VA SYD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 040-635 10 00.

I toaletten spolas bara kiss, bajs, alltså sådant som passerat genom kroppen, och toalettpapper. Allt annat, som våtservetter, bindor, snus, tandtråd m m, ska du kasta i en soptunna.

Häll aldrig fett eller kaffesump i vasken. Flytande hushållsfett sparas i en försluten förpackning och slängs i restavfallet eller lämnas i en genomskinlig förpackning till Sysavs återvinningscentral. Fett från kastruller och stekpannor torkas av med papper som slängs i rest- eller matavfallet. Kaffesump med filter lägger du i matavfallspåsen.

Dricksvatten

Lomma kommun får sitt dricksvatten från sjön Bolmen. VA SYD ansvarar för dricksvattendistributionen i Lomma kommun.

I Lomma kommun ligger vattnets hårdhetsgrad normalt kring 3–4 °dH, vilket betyder att det är mjukt vatten. Läs mer på vasyd.se Länk till annan webbplats..

I samband med olika typer av driftstörningar på ledningsnätet, till exempel avbrott eller vattenläcka, kan vattnet bli missfärgat eller grumligt. Det är olika avlagringar som finns i ledningarna som lossnar. Vattnet är inte farligt att dricka, låt kranen rinna tills vattnet blir klart. Om vattnet ser brungult ut beror det oftast på att det har varit tillfälligt avstängt. När vattnet ändrar riktning i ledningarna kan järn som finns i ledningarna i form av järnrostflagor lossna. Då ska man låta vattnet rinna tills det är klart igen och man ska undvika att tvätta under den tiden på grund av risken för missfärgning.

Grönfärgat vatten beror oftast på att fastighetens gamla kopparledningar släpper ifrån sig koppar. Detta är inte hälsosamt och kontakt med fastighetsägaren rekommenderas.

Vid ledningsarbeten, då vatten tappas ur ledningen och trycket sjunker, kan det komma in luft. Dessa luftbubblor gör att vattnet färgas vitt. Låter man dock vattnet stå i ett glas någon minut flyter bubblorna upp till ytan och vattnet klarnar.

Ring VA SYD, 040-635 10 00. Då larmas personal från VA SYD eller kommunen för att undersöka och om möjligt åtgärda problemet.

Skulle vattnet upphöra att komma från kranarna kan detta antingen bero på en lokal vattenläcka i din närhet, eller på ett större driftsavbrott på de kommunala ledningarna. Kontakta VA SYD, 040-635 10 00 och berätta om dina problem.

Ska du göra ett arbete inne i huset kan det räcka att stänga ventilerna runt vattenmätaren. Ska du däremot göra en åtgärd på vattenledningen utomhus på din tomt kan vattnet behöva stängas in till fastigheten. Den ventil som då används ligger ofta strax utanför tomtgränsen och är VA SYDs egendom. Den får inte heller manövreras av någon annan än personal från VA SYD. Kontakta VA SYD, 040-635 10 00. Om du får en akut vattenläcka i fastigheten, som du inte kan avhjälpa genom att stänga ventilerna vid vattenmätaren ska du också kontakta VA SYD.

När det gäller frågor om privata brunnar kan du vända dig till miljöenheten i Lomma kommun.

Fakturor

Blankett finns på vasyd.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta VA SYD, 040-635 10 00.

Ja, det går utmärkt! Man anmäler e-faktura via sin bank.

Flytt och ägarbyte ska anmälas till VA SYD för att abonnemang och fakturering för vatten och avlopp ska övergå till ny ägare. Anmälan om flytt och ägarbyte gör du på vasyd.se/flytt Länk till annan webbplats. eller kontakta VA SYD, 040-635 10 00 eller kund@vasyd.se.

VA-taxa

Som boende i Lomma kommun och kund hos VA SYD betalar du en avgift för hanteringen av dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten. Avgiftens storlek bestäms i kommunens VA-taxa. VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar.

Läs mer på VA SYDs hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Man mäter vattenförbrukningen för att kunna bedöma mängden avloppsvatten. Då sätter man upp en vattenmätare på det egna vattnet. I undantagsfall debiteras en fast avgift för avloppet. Kontakta VA SYD, 040-635 10 00.

Din fastighet debiteras för dagvatten för fastighet (Df) och dagvatten för gata (Dg).

Man tar ut lägenhetsavgift för varje bostadsenhet, även för en villa byggd för en familj. Om ett flerfamiljshus har 15 bostadsenheter tar man ut 15 lägenhetsavgifter.

Vattenmätare

Det nominella flödet står i vattenmätaren och anges som Qn 2,5. Mätarkonsol för 220 mm vattenmätare ska användas.

Vattenmätaren tillhör VA SYD. Skulle din vattenmätare skadas ska du kontakta VA SYD för byte. VA SYD byter alla kunders vattenmätare med jämna intervall. Detta görs för att säkra att du alltid har en felfri mätare som visar rätt förbrukning.

Övrigt

VA SYD tillåter inte att kökskvarnar kopplas till vårt ledningsnät. Vårt ledningsnät är inte dimensionerat för detta. Ett ökat organiskt avloppsinnehåll innebär större risk för svavelvätebildning och sedimentation. Ändrade matvanor har redan idag inneburit att problemet med fett i ledningsnäten ökat.

För ledningskartor och installationsritningar, gå till vasyd.se/karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla utlämnanden av VA-ritningar sköts av VA SYD. Kontakta arkiv@vasyd.se eller läs mer på vasyd.se/karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid påfyllning till/avtappning från anlagd pool ska försiktighet iakttas.

  • Vid större avledningsbehov ska det ske under en längre tidsperiod.
  • Vattenpåfyllning ska ske från fastighetens egen vattentäkt eller med slang kopplad till det kommunala vattenledningsnätet.
  • Vid spolning och rensning av filter ska vattnet avledas i mindre mängder till spillvattenledning.
  • Tömning av utomhuspool ska i första hand ske genom infiltration på tomtmark. Om detta ej är möjligt ska tömning av utomhuspool ske till dagvattenledning.
  • Tömning av inomhuspool ska ske till spillvattenledning.
  • Vid större avtappning, kontakta VA SYD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: