Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanliga frågor - vatten och avlopp

Här har vi samlat de vanligaste frågorna inom vatten och avlopp.

Klicka på länkarna nedan för att komma längre ner på sidan.

Avlopp

Kontakta i första hand hyresvärden/bostadsrättsföreningen eller den som ska anlitas att träda in i deras ställe.

Fastighetsägaren ansvarar för avloppsledningen fram till förbindelse-punkten till det kommunala nätet, oftast belägen strax utanför tomt-gränsen, därefter ansvarar Lomma kommun.

Börja med att undersöka var felet ligger, och undvik om möjligt fortsatt vattenanvändning. Om grannarnas avlopp fungerar finns felet troligen inom din egen fastighet och måste då avhjälpas av fastighetsägaren. Hjälp med felet kan du få av en privat rörläggare, som också kan avhjälpa mindre stopp.

Om grannarna också har problem med sitt avlopp, ligger stoppet sannolikt i kommunens huvudledningar. Ring 040-641 10 00 under kontorstid och 040-676 93 73 övrig tid och berätta om dina problem. Personal från kommunen kommer därefter att kontakta dig och berätta hur man tänker åtgärda det uppkomna felet.

Under ordinarie arbetstid kontakta kommunen på 040-641 10 00 och övrig tid 040-676 93 73.

Det som du spolar ner i toaletten eller i avloppet kommer så småningom till avloppsreningsverket. Du ska inte spola ner något som inte hör hemma på avloppsreningsverket som exempelvis bomullstops, fimpar, dambindor, tamponger, kattsand, färg och snus. Detta ska du kastas bland soporna.
Om dessa saker spolas ner kan till exempel pumpar gå sönder, giftiga
ämnen kan förstöra reningsprocessen på avloppsreningsverket eller så kan de skadliga ämnena nå havet. En bra grundregel är att bara spola ner sådant som har passerat genom kroppen och givetvis toalettpapper.

Dricksvatten

Lomma kommun får sitt dricksvatten från sjön Bolmen. Dricksvattenproducenten Sydvatten kontrollerar vattnet innan det lämnar vattenreningsverket Ringsjön och når vattendistributionssystemet i Lomma kommun.

I Lomma kommun ligger vattnets hårdhetsgrad normalt kring 3–4 °dH, vilket betyder att det är mjukt vatten.

Ofta i samband med olika typ av driftstörningar på ledningsnätet till exempel avbrott eller vattenläcka kan vattnet bli missfärgat eller grumligt. Det är olika avlagringar som finns i ledningarna som lossnar. Vattnet är inte farligt att dricka, men försök renspola det innan. Om vattent ser brungult ut beror det oftast på att det har varit tillfälligt avstängt. När vattnet ändrar riktning i ledningarna kan järn som finns i ledningarna i form av järnrostflagor lossna. Då ska man låta vattnet rinna tills det är klart igen och man ska undvika att tvätta under den tiden på grund av risken för missfärgning.

Grönfärgat vatten beror oftast på att fastighetens gamla kopparledningar släpper ifrån sig koppar. Detta är inte hälsosamt och kontakt med fastig-hetsägaren rekommenderas.
Vid ledningsarbeten, då vatten tappas ur ledningen och trycket sjunker, kan det komma in luft. Dessa luftbubblor gör att vattnet färgas vitt. Låter man dock vattnet stå i ett glas någon minut flyter bubblorna upp till ytan och vattnet klarnar.

Ring 040-641 10 00 under kontorstid och 040-676 93 73 övrig tid och berätta vad du noterat. Då larmas personal från kommunen för att undersöka och om möjligt åtgärda problemet.

Lomma kommun har inte någon egen vattentäkt, allt vatten levereras från Sydvatten. Skulle vattnet upphöra att komma från kranarna kan detta antingen bero på en lokal vattenläcka i din närhet, eller på en större driftsavbrott på matarledningar till vår kommun. Oavsett vilket av dessa fel som skulle inträffa Ring 040-641 10 00 under kontorstid och 040-676 93 73 övrig tid och berätta om dina problem.

Ska du göra ett arbete inne i huset kan det räcka att stänga ventilerna runt vattenmätaren. Ska du däremot göra en åtgärd på vattenledningen utomhus på din tomt kan vattnet behöva stängas in till fastigheten. Den ventil som då används ligger ofta strax utanför tomtgränsen och är kommunens egendom. Den får inte heller manövreras av någon annan. En sönderdragen ventil leder till stora reparationsarbeten, och bekostas av den som orsakat skadan. Ring istället 040-641 10 00 under kontorstid så kommer vi och stänger av. Om du får en akut vattenläcka i fastig-heten, som du inte kan avhjälpa genom att stänga ventilerna vid vatten-mätaren, kan du även under jourtid få hjälp att stänga ventilen ute i gatan om du ringer 040-676 93 73.

När det gäller frågor om privata brunnar kan du vända dig till Miljöenheten.

Fakturor

Det kan du lätt fixa genom att fylla i och skicka in blanketten Autogiroanmälan, medgivande som finns under relaterat till höger.

Ja, det går utmärkt! Man anmäler e-faktura via sin bank.

Vid flytt anmäls detta till Lomma kommuns Kontaktcenter som skickar ut en flyttanmälan till er.

VA-taxa

Man mäter vattenförbrukningen för att kunna bedöma mängden avloppsvatten. Då sätter man upp en kommunal vattenmätare på det egna vattnet. I undantagsfall debiteras en fast avgift för avloppet.

Din fastighet debiteras för dagvatten för fastighet (Df) och dagvatten för gata (Dg).

Man tar ut lägenhetsavgift för varje bostadsenhet, även för en villa byggd för en familj. Om ett flerfamiljshus har 15 bostadsenheter tar man ut 15 lägenhetsavgifter.

Vattenmätare

Den nominella flödet står i vattenmätaren och anges som Qn 2,5. Mätarkonsol för 220 mm vattenmätare ska användas.

Vattenmätare tillhandahålls av VA-enheten och förblir VA-enhetens egendom. VA-enheten bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. ​

Övrigt

VA-enheten tillåter inte att kökskvarnar kopplas till vårt ledningsnät. Vårt ledningsnät är inte dimensionerat för detta. Ett ökat organiskt avlopps-innehåll innebär större risk för svavelvätebildning och sedimentation. Ändrade matvanor har redan idag inneburit att problemet med fett i ledningsnäten ökat.

Lomma VA-enhet har information om de kommunala ledningarna i gatan utanför din fastighet samt viss information om ledningar inne på tomt-mark. Installationsritningar över fastighetens VA kan även finnas på Miljö- och byggförvaltningen. För utsättning och visning av kommunala ledningar i gatan kontakta kommunen på telefonnummer 040-641 10 00 eller e-post: info@lomma.se

Vid påfyllning till/avtappning från anlagd pool ska försiktighet iakttas.

  • Vid större avledningsbehov ska det ske under en längre tidsperiod.
  • Vattenpåfyllning ska ske från fastighetens egen vattentäkt eller via egen kommunal servis.
  • Vid spolning och rensning av filter ska vattnet avledas i mindre mängder till spillvattenledning.
  • Tömning av utomhuspool ska i första hand ske genom infiltration på tomtmark. Om detta ej är möjligt ska tömning av utomhuspool ske till dagvattenledning.
  • Tömning av inomhuspool ska ske till spillvattenledning.
  • Vid större avtappning ska Lomma VA-enheten meddelas. ​
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2018-06-26