Det är VA SYD som ser till
att vi har rent vatten
i kranarna.

Dricksvatten

Det är VA SYD som levererar dricksvatten till Lomma kommun. Det kommunala dricksvattnet hämtas från sjön Bolmen i Småland och leds via Bolmentunneln och Ringsjöverket till Lomma.

Från småländska Bolmen leds vattnet i den åtta mil långa Bolmentunneln till Skåne. Om det skulle uppstå problem med försörjningen från Bolmen finns det möjlighet att ta vatten från reservvattentäkten Ringsjön i Skåne. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Lomma har ett mjukt vatten med en hårdhetsgrad på 3,3 -3,6 °dH.

Vad används vårt vatten till?

Alla behöver vi vatten, både människor, djur och växter. Människokroppen består till två tredjedelar av vatten. Vi behöver dricka cirka två liter vätska per person och dygn för att hålla en god vätskebalans.

Många tror att industrin står för den största vattenanvändningen, men det är en myt. Det är hushållen som är den stora vattenkonsumenten. I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 160 liter vatten per person och dygn:

 • 60 liter för personlig hygien
 • 30 liter för toalettspolning
 • 30 liter för disk
 • 20 liter för tvätt
 • 10 liter för mat och dryck
 • 10 liter övrigt

Källa: Vatten och näringsämnen i kretslopp

Legionella

Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar och vattendrag i mycket låga koncentrationer. Legionellabakterier finns därför sporadiskt i distributionsnätet för dricksvatten och i andra vattensystem i samhället. Låg vattenomsättning, syrerikt vatten, biofilm (bakteriell tillväxt) och för bakterier gynnsam temperatur i vattnet ökar risken för legionella.

Sjukdomar

Legionellabakterier kan orsaka två typer av sjukdomar: legionärssjuka och Pontiacfeber.

Legionärssjuka yttrar sig i regel som en kraftig lunginflammation och kan om den drabbar någon med nedsatt immunförsvar vara mycket allvarlig. Symptomen uppträder ofta akut två till tio dagar efter att patienten blivit exponerad för bakterien.

Pontiacfeber är en lindrigare sjukdom som kan ge influensaliknande symptom med ledvärk och som normalt går över av sig själv. Inkubationstiden för pontiacfeber är från några timmar till tre dagar. De flesta som utsätts för bakterien insjuknar inte.

Smittspridning

Risk för smitta förekommer vid inandning av vattenaerosoler (vattendimma) som innehåller legionellabakterier. Smittrisken är störst från duschar, bubbelpooler och liknande anläggningar där det finns risk för bildning av vattenaerosoler. Det är inte farligt att dricka vatten som innehåller legionellabakterier.

Råd om hur du undviker legionella

Temperaturen är viktig för tillväxten av legionella. För att förhindra att legionella växer till i ledningssystem behöver varmvattnet hålla en temperatur av lägst 50°C vid tappstället och lägst 60°C i varmvattenberedaren eller värmeväxlaren. Kontroll av vattentemperaturen bör lämpligen ingå i egenkontrollen. Det är viktigt att se över ledningssystem och kontrollera att det inte finns blindledningar (avkapade rör som inte leder till någon tapp) med stillastående vatten.

Temperaturer

Legionellabakterier i förhållande till vattentemperatur:

 • 0-50°C - Lever och trivs
 • 20-45°C - Förökar sig bra
 • 60°C - Dör efter några minuter
 • 70°C - Dör efter några sekunder

I badhus, idrottsanläggningar och liknande som varit avstängda en längre tid (exempelvis under sommaren) är det viktigt att spola igenom hela systemet med varmt vatten innan det tas i bruk igen.

Det händer att temperaturen på utgående varmvatten från varmvattencentralen sänks under sommaren. Detta kan öka risken för legionella i systemet. Se till att temperaturen är lägst 50°C vid tappstället.

När behövs åtgärder?

I Sverige finns inget rikt- eller gränsvärde som anger vilka halter av legionellabakterier det får finnas i vattnet. EWGLI (European Working Group for Legionella Infections) har angett aktionsnivåer som kan ge viss vägledning:

 • Mindre än 100 cfu/100ml - Ingen åtgärd
 • 100-1000 cfu/100ml - Ny provtagning, därefter sanering
 • Mer än 1000 cfu/100ml - Sanering bör ske

Vid bedömningen ifall sanering behövs bör hänsyn tas till vilka som kan vara utsatta för eventuell risk. Till riskgrupper hör bland annat personer med nedsatt immunförsvar och rökare. Om någon riskgrupp finns i berörd fastighet kan det vara viktigt med åtgärder redan vid låga halter av legionellabakterier, således under 100 cfu/100ml vatten.

cfu = colony-forming unit

Sanering

Om höga halter av legionellabakterier konstaterats i ett vattensystem ska detta åtgärdas. Det kan behövas omfattande sanering. Det finns olika typer av saneringsmetoder, till exempel hetvattenspolning och kemisk sanering.

Hetvattenspolning innebär att man höjer temperaturen på vattnet till över 70°C och spolar igenom alla tappställen 5-30 minuter beroende på storlek och uppbyggnad av systemet. För att detta ska ge resultat är det viktigt att man får fram hett vatten i hela systemet och ut i alla tappställen.

Vid kemisk sanering är det vanligast att man klorerar vattnet. Sanering av vattensystem för att få bort legionellabakterier kan vara svårt och man bör ta hjälp av erfarna konsulter inom området. Saneringen bör följas av en utredning om orsaken till att det fanns legionella i vattensystemet, samt eventuella följande åtgärder.

Det är viktigt att informera eventuella boende i fastigheten som drabbats om planerade åtgärder, samt om hur de boende kan skydda sig mot eventuell smitta.

Ansvar

På idrottsanläggningar, badhus och liknande är det verksamhetsutövaren som är ansvarig för att legionella inte kan växa i vattensystemen. Det är dock i första hand fastighetsägaren som ansvarar för sina vatteninstallationer. Dessa ska skötas och vara utrustade på ett sådant sätt att de fyller sitt ändamål och är säkra.

I förebyggande syfte bör fastighetsägaren se över fastighetens vattensystem. Man bör ta bort alla blindledningar, vara särskilt uppmärksam på temperaturen i varmvattenberedare, värmeväxlare och eventuella cirkulationsledningar, samt ha rutiner för att regelbundet kontrollera temperaturen både på varm- och kallvatten.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Senast uppdaterad: