Vasken och toaletten
I vasken ska man bara
spola ner diskvatten
och tvättvatten.

Matolja och annat fett
gör att det blir stopp i ledningarna.
Töm det i en gammal mjölkkartong
och släng det i soptunnan.

I toaletten får man bara
spola ner kiss, bajs
och toapapper.
Inget annat.

Viktigt om fett
Om man släpper ut fett i avloppet
blir det stora problem
med stopp och skador.
Därför måste man
ta hand om sitt fett.

Matställen och storkök
kan sätta in något
som tar hand om fettet i avloppet.
Det kallas för en
fettavskiljare.

Olja, stekfett och sådant
får inte tömmas i fettavskiljaren.
Det fettet ska samlas upp separat.
Litet fett kan slängas i soporna.
Har du mycket fett
kan det hämtas av en firma.
Firman använder fettet

Kvarn för avfall
Man får inte koppla
en kvarn för avfall
till kommunens ledningar,
för då kan de gå sönder.

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dag- och spillvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten som till exempel kommer från hustak, vägar, grönytor, dräneringar. Spillvatten avses det som de flesta förknippar avloppsvatten, det vill säga vatten från våra hushåll, till exempel från bad, dusch, disk, tvätt och toaletter.

I Lomma kommun finns cirka 310 km avloppsledningar. Dessa ledningar i kombination med ett 50-tal pumpstationer, ser till att spillvatten avleds till reningsverket samt att vårt dagvatten leds till dammar, magasin, vattendrag och havet.

Spillvattnet

Spillvatten från hushållen avleds i de flesta fall med självfallsledningar. Då höjdskillnaden mellan olika områden i kommunen är relativt liten krävs på flera ställen att avloppsvattnet lyfts via en pumpstation. De större pumpstationerna är utrustade med datoriserad övervakning. Detta innebär att personal från VA SYD får larm vid problem med pumpstationen.

En del fastigheter, framförallt lokaliserade utanför de tätbebyggda områdena i kommunen, är anslutna till det kommunala VA-nätet via tryck-avlopp (LTA). Anslutning med LTA innebär att en mindre pump placeras inne på fastigheten. Systemet används främst för områden som inte lämpar sig för utbyggnad med självfallsledning. Vid frågor om LTA-systemet eller om din enhet larmar, kontakta VA SYD på 040-635 10 00.

Dagvattnet

Dagvattnet avleds genom ett separat ledningsnät, bäckar, dammar och med hjälp av pumpstationer till hav, dammar eller vattendrag som Höje å och Öresund. I och med kommunens kustnära läge spelar vattendragen som rinner genom kommunen en stor roll i dagvattenhanteringen.

Allt regn som faller över avrinningsområdena för exempelvis Höje å och Lödde å ska passera genom vår kommun innan det slutligen når Öresund, vilket gör att Lomma även påverkas av hur kommunerna uppströms hanterar dagvattenfrågorna.

Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD) innebär att dagvatten ska omhändertas inom ett specifikt område och inte ledas därifrån, eller att dagvattnet ska fördröjas och ges en möjlighet att infiltrera i till exempel dammar och diken innan det avleds. På många nya områden som byggs idag hanteras regnvattnet uppe på markytan, via diken och ränndalar, till dammar för fördröjning och vidare avledning.

Dagvattnet i Lomma kommun ska i första hand omhändertas lokalt där det är möjligt. Fastigheternas dränering ska i normalfallet vara kopplad till dagvattenledning.

Var snäll mot ditt avlopp

Användningen och spridningen av kemikalier ökar i samhället. En del av ämnen som vi använder oss av dagligen är svåra att bryta ner för avloppsreningsverken. Det medför att kemikalier följer med det renande vattnet ut i naturen och skapar problem i våra sjöar och vattendrag.

Dessa kemikalier finns överallt i vår närhet; i möbler, kläder, hygienprodukter, elektronik, plast, bilar och så vidare. Om de inte hanteras på rätt sätt blir de kvar i vårt ekosystem och kan påverka både dig och framtida generationer.

Avloppsreningsverk är till för att rena vatten från hushåll och andra verksamheter. Beroende vad vi slänger ner i avloppet kan problem uppstå redan innan vattnet kommer fram till reningsverket. Stora föremål kan orsaka stopp i ledningar och pumpar, vilket kan leda till driftstörningar och i värsta fall översvämningar.

Vatten och avlopp utgör ett kretslopp där inget försvinner utan där olika ämnen kan tas tillvara genom att göra miljömedvetna val.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Senast uppdaterad: