Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 19 juni

Två bilar med texten Trygghetsvärd står parkerade vid en strand.

En åtgärdsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete för åren 2025-2026 har tagits fram.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 19 juni 2024. Här är en sammanfattning av några av ärendena.

Åtgärdsplan för ökad trygghet

Undersökningar och statistik visar att Lomma är en trygg kommun med låg brottslighet. Samtidigt finns det områden som vi behöver arbeta vidare med. Nu har det tagits fram en åtgärdsplan för åren 2025-2026.

Lomma kommun har tillsammans med polisen gjort en analys samt tagit fram en lägesbild av tryggheten och brottsligheten i kommunen. Sammanfattningsvis upplevs Lomma kommun som tryggt. Både lokala trygghetsundersökningar och polisens statistik visar att Lomma kommun har en hög upplevd trygghet och låg brottslighet i jämförelser både regionalt och nationellt.

Nu har vi tagit fram en åtgärdsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete för åren 2025-2026. Planen har utgått från lägesbilden och de åtgärder som togs fram för åren 2021-2024. Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna åtgärdsplanen.

Åtgärdsplanen har fyra fokusområden:

 • Trygga barn och unga
 • Trygga platser
 • Stöld och bedrägeribrott
 • Välfärdsbrott

Åtgärderna som föreslås:

 • Fortsatt arbete med trygghetsvärdar under dagtid, framför allt sommartid
 • Fortsatt arbete med ungdomscoachers relationsskapande arbete med ungdomar sommartid
 • Fortsatt satsning inom socialförvaltningen och arbete med koppling till jämställdhet, för att förebygga patriarkala strukturer (heder) och våld i nära relationer
 • Fortsatt förstärkning av familjebehandlarna inom socialförvaltningen för att kunna erbjuda föräldrastödsgrupper för att tidigt stärka de skyddsfaktorer vårdnadshavare kan utgöra för sina barn
 • Fortsatt arbete med kameror på platser med risk för skadegörelse och häng av ungdomar
 • Samordning av trygghetsarbetet genom en trygghetskoordinator vilken även arbetar med kartläggning och strategi för motverkande av välfärdsbrott i kommunen

Köp av mark vid Fels mosse

Lomma kommun planerar att köpa en fastighet vid Fels mosse vid gränsen till Lunds kommun. Syftet är att långsiktigt kunna säkra skötsel av området så att naturvärdena behålls.

Fastigheten Fjelie 22:2 består till största delen av betesmark och den innehåller en våtmark med vattenanläggningar som anlades 2013. Syftet med anläggningarna var att skydda och främja mossens höga och unika naturvärden samt att förbättra vattenkvalitén nedströms.

Lunds kommun och Lomma kommun ansvarar för att sköta vattenanläggningarna. Nu köper Lomma kommun en fastighet i den södra delen av mossen av fastighetsägaren Novura AB för 900 000 kronor, för att kunna säkerställa skötseln i framtiden.

Kommunstyrelsen har godkänt köpeavtalet.

Strategisk plan för våra lokaler framtagen

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna en ny plan för hur vi ska använda våra lokaler på bästa sätt, som heter ”Strategisk lokalförsörjningsplan”. Syftet med planen är att säkra att våra lokaler är lämpliga för den verksamhet som ska utföras i dem och att vi använder våra resurser effektivt över tid.

Som kommun har vi en mängd olika lokaler där våra olika verksamheter finns. Lokalförsörjning handlar om att vi ska ha rätt mängd och rätt sorts lokaler för att möta era behov av kommunal service. För att lyckas med detta behöver vi se till att vi använder våra lokaler på bästa sätt – varken för mycket eller för lite. Vi behöver också se över hur lokaler som används för lite eller som brister i sin kvalitet, kan användas på ett annorlunda sätt. Samtidigt behöver vi säkerställa att vi inte står utan nödvändiga lokaler i framtiden.

Med den nya planen får arbetet med lokalförsörjning en mer central och kommungemensam styrning. Detta görs för att öka medvetenhet om kostnader och att säkerställa att korrekta beslut fattas i rätt tid. Planen visar behovet av lokaler över minst tio år framåt. Den gemensamma styrning som nu har tagits fram ska också säkerställa att vi snabbt ska kunna möta nya behov som dyker upp.

Arbetet med lokalförsörjningen styrs av ett annat dokument, ”Policy för lokalförsörjning”. Denna beslutar politiker i kommunfullmäktige om. Policyn syftar till att beskriva och fastställa:

 • Principiella ställningstaganden för våra lokaler
 • Principiella ställningstaganden för lokalförsörjningsprocessen
 • Ansvarsfördelning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta denna policy.

Protokoll från sammanträdet publiceras inom kort.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv