Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande, Äldreomsorg

Nytt arbetssätt skapar bättre arbetsmiljö och sätter brukaren i fokus

Föreläsning, på bilden syns Strandängsgatans samordnare

Samordnare Emma Holkkola håller i utbildning i det digitala planeringsverktyget som Strandängsgatan börjar använda den 29 april.

På vård och omsorgsboendet Strandängsgatan har man sedan våren 2023 arbetat med att implementera ett nytt arbetssätt som kallas för L.E.I.F. Det står för Lugnt, effektivt med individen i fokus och ska öka brukarnas påverkan och delaktighet om hur och när de önskar få sin hjälp. Det ska också förbättra personalens arbetsmiljö.

Syftet med L.E.I.F-metoden är att stärka brukarnas inflytande och engagemang när det gäller hur och när de vill ha sin hjälp. Genom denna metod skapas också förbättrade möjligheter att planera bemanningen och schemaläggningen. Metoden främjar också en jämnare arbetsfördelning över dygnet genom att aktiviteter som inköp, tvätt och städning fördelas på tider då brukarbehoven är mindre, såsom under viloperioder efter lunch eller på kvälls- och nattskiften. På detta sätt kan vi maximera brukartiden när behovet är som störst.

Strandängsgatan har arbetat med införandet av L.E.I.F-metoden sedan våren 2023. Under april 2024 kommer all personal på boendet, undersköterskor, specialistundersköterskor, vårdbiträde och äldrepedagog, gå en utbildning under ledning av samordnare Emma Holkkola.

Eftersom förändringar tar tid, ägnade personalen mycket tid åt att diskutera metoden i olika grupper, där vår samordnare Emma Holkkola utmanade vårt att tänka kring de faktiska brukarbehoven, önskemålen och utförandet av insatserna, berättar Strandängsgatans enhetschef Susanna Ahlin.

Under de senaste sex månaderna har Strandängsgatan gått in i en praktisk fas. All personal inom omvårdnaden, under handledning av specialistundersköterskorna Lotta, Eva och Isabelle, har fått i uppdrag att noggrant kartlägga behoven på sina avdelningar, både när det gäller brukarna och verksamheten. Kartläggningen resulterade i tydliga aktivitetsplaner som specificerar vilka insatser som ska utföras och när de ska utföras. I februari 2024 började avdelningarna följa aktivitetsplanerna som de tagit fram.

Till en början har vi använt oss av papperskopior, detta gör vi i väntan på att börja använda det digitala planeringsverktyget som kommer igång den 29 april, beskriver Susanna Ahlin.

Genom en enkel länk på de mobila enheterna kan personalen snabbt signera genomförda insatser eller flytta dem till senare tidpunkter enligt brukarens önskemål. Detta minskar risken för missförstånd mellan medarbetare eller förlust av information och genererar dessutom automatiska journalanteckningar.

På Strandängsgatan har L.E.I.F bidragit med en jämnare arbetsbelastning då arbetsuppgifterna kan spridas ut under hela dygnet. Det har också medfört ett större brukarfokus där deras behov och önskemål styr verksamheten. Arbetssättet L.E.I.F kommer införas på Orion, Vega och Jonasgården under hösten 2024.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susanna Ahlin

Navigera vidare

Arkiv