Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 4 oktober

En fotboll flyger in i ett fotbollsnät

Kommunens investeringsbudget för 2024-2027 möjliggör bland annat en upprustning av Lomma IP. Kommunfullmäktige ska besluta om budgeten på nästa sammanträde.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 4 oktober. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll med information om samtliga ärenden från nämnden publiceras inom kort.

Positiva ekonomiska besked från delårsrapporten

Lomma kommuns delårsrapport för årets första åtta månader är klar. Rapporten visar att prognosen för årets resultat är 36 miljoner kronor. Detta är 31 miljoner kronor bättre än budget. De främsta anledningarna är en förbättrad skatteprognos samt ej utnyttjade medel till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande.

Nämnderna visar totalt en negativ budgetavvikelse om knappt 20 miljoner kronor. I detta ligger en jämförelsestörande engångspost för rivningen av kommunhuset på -17 miljoner kronor.

Investeringarna uppgår till 78 miljoner kronor för perioden. Prognosen för dessa beräknas bli 198 miljoner kronor vid årets slut.

Personalredovisningen visar att den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år, framför allt inom korttidsfrånvaron.

Heltid som norm är ett projekt som pågår inom Lomma kommun. Det är glädjande att se att antalet heltidsanställda har ökat med 8 procentenheter, från 80 % till 88 %, jämfört med motsvarande period 2022.

Måluppfyllelsen är god. Samtliga finansiella mål och en majoritet av nämndmålen bedöms uppfyllas vid årets slut.

Detta sammantaget ger bedömningen att Lomma kommun kommer att uppnå en god ekonomisk hushållning för 2023.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten på nästa sammanträde.

Budget visar på fortsatt svårt läge i ekonomin 2024

Kommunstyrelsen har behandlat förslag till budget för år 2024 och plan för ekonomin för åren 2025 - 2027.

Förändringar i vår omvärld skapar utmaningar för Lomma kommun. Hög inflation, stigande räntor och extremt höga pensionskostnader innebär ett behov av att ställa om. Vi har också ekonomiska utmaningar på lång sikt på grund av att befolkningen blir äldre. Detta innebär färre personer i yrkesverksam ålder som ska försörja fler men också utmaningar inom kompetensförsörjning.

Detta ställer krav på ett omställningsarbete för att anpassa kostnaderna till förutsättningarna. Både på kort och lång sikt.

Förslaget innehåller en permanent och proportionerligt utlagd sänkning av nämndernas budgetar med totalt 20 miljoner kronor årligen. Detta för att arbeta mot god ekonomisk hushållning och att upprätta ett budgetförslag förenligt med lagstiftningen. Åtgärder har till viss del redan vidtagits i verksamheterna under 2023, vilket ger bättre förutsättningar att gå in i det nya året med en ekonomi i balans.

Läget är dock ansträngt år 2024. Därför föreslås ett avsteg från resultatmålet på minst 2 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Detta för att inte belasta verksamheten med ytterligare besparingar. Förutsättningarna ser bättre ut för 2025 – 2026, men det är fortsatt osäkert med resultatnivåer över 2 %. År 2027 når det budgeterade resultatet precis över målsättningen.

Trots tufft läge görs satsningar i budgetförslaget. Nämnderna kompenseras för befolkningsförändringar, ökade hyror och löneökningar. Utöver detta satsas det på uppstartskostnader för gymnasieverksamhet i egen regi, motsvarande 1 till 1,5 miljoner kronor årligen. Socialnämndens budget tillförs ett stöd för att successivt inarbeta den lokala äldreomsorgsreformen i den löpande verksamheten och ordinarie budget. Stödet är 4 miljoner kronor år 2024. Sedan trappas stödet ned varje år för att uppgå till 1 miljoner kronor det sista året, 2027.

Investeringsbudgeten är fortsatt omfattande, 1,3 miljarder kronor åren 2024 – 2027. Det innehåller bland annat två nya satsningar:

 • Norra Västkustvägen i Borgeby, totalt 30 miljoner kronor åren 2024 – 2026. Ombyggnad till bygata för gång-, cykel-, och biltrafik samt åtgärder för dagvattenhantering.
 • Upprustning av Lomma IP, totalt 38,5 miljoner kronor under åren 2025 – 2026. Nya omklädningsrum, ny läktare samt ny konstgräsplan.

Sedan tidigare beslut planeras bland annat för:

 • LSS gruppbostad, 6 lägenheter, Löddesnäsvägen, Bjärred, 2024
 • Ny idrottshall, Karstorpsområdet i Lomma, 2025
 • Kulturhus i Bjärred, 2026
 • Nytt kommunhus i Lomma, 2027, kvartal 1
 • Gymnasieskola i Lomma, ht -27
 • Investeringar inom nya stationsområden i Flädie och Alnarp, driftstart 2026
 • Infrastrukturinvesteringar, till exempel gator och cykelvägar inom detaljplaneområde Lomma centrum N, Borgeby ängar, Bjärreds vångar och längs Malmövägen

Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Genom att fastställa övergripande mål och ekonomiska förutsättningar, anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel ska nyttjas för att nå visionen.

Trots de skakiga omvärldsfaktorerna är Lomma kommuns ekonomi fortsatt god. Vi måste arbeta tillsammans för att ”ställa om” och möjliggöra för varje skattekrona att ge god effekt. Kommunen går in i stora investeringar som satsning för framtiden och för att skapa goda förutsättningar för kommunen som helhet.

Budgetförslaget kommer nu att behandlas av kommunfullmäktige den 26 oktober.

Förslag på vision och nya övergripande mål för kommunen

Vid en ny mandatperiod ska en översyn av vision och övergripande mål göras. Kommunens verksamheter följer sedan visionen och de övergripande målen när de planerar och utför insatser de kommande fyra åren.

Fokus har den här mandatperioden riktats mot tre utmaningar som kommunen står inför.

 • Kompetensförsörjning
 • Demografiska förändringar
 • Klimatförändringar

Lomma kommuns nya vision:
Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö där människor vill leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.

Nya övergripande mål

 • För utmaningen kompetensförsörjning har detta mål formulerats:
  Lomma kommun är en nytänkande organisation med hög kompetens inom välfärdsuppdraget.
 • För utmaningen demografiska förändringar har detta mål formulerats:
  Lomma kommun är det attraktiva valet för människor, företag och föreningar.
 • För utmaningen klimatförändringar har detta mål formulerats:
  Lomma kommun är i framkant inom miljö- och klimatarbetet.

Kommunfullmäktige beslutar om visionen och de övergripande målen på kommande sammanträde.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv