Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lomma kommun anmäler en lex Maria till IVO

Lex Maria

Lomma kommun har anmält en händelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Enligt lex Maria är vårdgivaren skyldig att anmäla händelser där patienten utsatts för risk för allvarlig vårdskada eller allvarlig vårdskada, som följd av den vård hen har fått. Syftet är att säkra kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Händelse

Den 8 augusti 22 får medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) av en tillfällighet kännedom om en HSL-avvikelse (HSL= Hälso- och sjukvårdslagen) och gör bedömningen efter muntlig beskrivning att det föreligger risk för allvarlig vårdskada. Vid kontroll i avvikelsesystemet hittas avvikelsen inrapporterad den 3 juni. Avvikelsen är dock inte hanterad av ansvarig enhetschef för det särskilda boendet.

Händelsen som rapporterades i ovan nämnd HSL-avvikelse är utredd i separat utredning enligt Lex Maria, och anmäldes till IVO den 30 augusti utifrån risk för allvarlig vårdskada.

MAS bedömning grundar sig i att förebyggande åtgärder inte kunnat sättas in relaterat till att avvikelsen inte hade inletts enligt rutin för avvikelsehantering. Därför förelåg det risk att patienten skulle råka ut för liknande allvarlig vårdskada.

En ny anmälan till IVO genomfördes den 18 oktober.

Lex Maria

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska:

  • medarbetare som utför hälso- och sjukvård ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Björklund

Navigera vidare

Arkiv