Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Skolinspektionen ger åter Lomma kommun grönt ljus

Elev sitter vid sin skolbänk med självförtroende i blicken och pennan i högsta hugg.

Skolinspektionen har under 2021 genomfört en kvalitetsgranskning av Lomma kommun och ger grönt ljus på samtliga punkter. Senaste granskningen gjordes 2017 och även den gav grönt ljus på samtliga punkter.

Lomma kommun har fått besked att det vid tillsynen framkommit att vi uppfyller författningarnas krav inom grundskolan.

Beslutet är ett fantastiskt kvitto på att vi genom åren har utvecklat ett systematiskt kvalitetsarbete som uppfyller kraven och skapar engagemang hela vägen från pedagog, arbetslag, skolledare till huvudman, säger kvalitets- och utvecklingsledare Thomas Ladö.

Skolinspektionen bedömer arbetet inom två områden. Inom dessa bedöms om de framtagna kvalitetskriterierna uppföljs i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Skolinspektionen bedömer att Lomma kommun uppfyller kvalitetskriterierna i hög utsträckning.

Att få bekräftelse på att vårt system för systematiska kvalitetsarbete håller hög kvalitet är glädjande och bidrar starkt till vårt fortsatta utvecklingsarbete i kommunen med att ge alla våra barn och elever en likvärdig utbildning i yttersta klass, menar förvaltningschef Roberto Citterio.

Söker aktivt förklaringar till skillnader i studieresultat

Skolinspektionen bedömer att Lomma kommun har väl fungerande systematik kring analys av studieresultat och aktivt och systematiskt söker förklaringar till skillnader.

Granskningen har gett oss ett gott kvitto på att vi som huvudman systematiskt följer upp och analyserar resultat på ett tillfredsställande sätt. Vi har anledning att vara stolta över ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete. Utifrån detta följer vi både upp och anpassar åtgärder, med syfte att upprätthålla en hög kunskapsnivå och likvärdighet i samtliga våra skolor, säger Barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Axelsson.

Likvärdig skola

Vidare bedömer Skolinspektionen att Lomma kommun fortlöpande följer upp arbetet med att skapa förutsättningar för alla elever och att huvudmannen anpassar fortsatta åtgärder utifrån uppföljningen.

Jag är stolt över att vi kan konstatera att Lomma har en likvärdig skola. Om vi ser tecken på att resultaten skulle skilja sig mellan skolor, mellan pojkar och flickor, mellan ämnen eller om vi för den delen ser osakliga skillnader i skolresultat mellan elever med olika förutsättningar, så följs detta upp systematiskt och noga av barn- och utbildningsnämnden, säger kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Ladö

Navigera vidare

Arkiv