Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Kungörelse av beslut om bildande av naturreservat Augustenborg

Gränsdragning för naturreservat Augustenborg

Kommunfullmäktige i Lomma kommun har den 2 december 2021 beslutat, med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken, att bilda det kommunala naturreservatet Augustenborg samt att meddela föreskrifter för naturreservatet.

En skötselplan har i enlighet med 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. upprättats i samband med naturreservatets bildande. Naturreservatet är 3,48 ha stort och omfattar del av Borgeby 15:38 (3,26 ha), del av Borgeby 15:14 (0,22 ha).

Beslut, föreskrifter och skötselplan finns tillgängligt här nedan samt hos kommunens aktförvarare. Samrådsredogörelser gällande samråd finns tillgängligt hos kommunens aktförvarare.

Handlingar

Om du vill överklaga

Om du vill överklaga Lomma kommuns beslut ska du skriva till Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö. Överklagandet ska dock skickas till Lomma kommun, 234 81 Lomma.

Av överklagandet ska det framgå vilket beslut du överklagar, ange diarienummer, och hur du vill att beslutet ska ändras. Du bör också tala om varför du anser att beslutet ska ändras. Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning bör du skicka med detta.

Lomma kommun måste ha ditt överklagande senast den 30 december 2021 annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver du veta mer om hur du ska göra kan du kontakta Lomma kommun, på tel 040-641 10 00 eller Länsstyrelsen i Skåne län, på tel 010-224 10 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Navigera vidare

Arkiv