Datum: | Nyheter: Uppleva & göra

Ärende avslutat efter IVOs granskning

Vård

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är nu klara med granskningen av Lomma kommuns agerande i samband med att det under våren 2020 uppdagades att flera vårdtagare i kommunen fått beslut om behandlingsbegränsningar utfärdat av en privat vårdcentral. IVO påtalar vissa brister men avslutar ärendet utan vidare åtgärder. Region Skåne har sedan tidigare granskat berörd vårdcentral vilket visade allvarliga brister i beslut om behandlingsbegränsningar.

Detta har hänt

Verksamhetschefen för en privat vårdcentral inom Region Skåne beslutade under våren 2020 om behandlingsbegränsningar för flera vårdtagare i Lomma kommun. Besluten handlade om vilken vård vårdtagaren ska få om hen skulle bli akut sämre under pandemin. Ett exempel på behandlingsbegränsning är palliativ vård i hemmet i stället för akutinsatser på sjukhus.

Besluten om behandlingsbegränsningar fattades av läkaren under samordnade individuella planeringmöten, även kallat SIP. Dessa SIP-möten ska ske i samråd med vårdtagaren och/eller med dennes anhöriga. Detta skedde inte, vilket Lomma kommuns sjuksköterskor uppmärksammade och informerade kommunens dåvarande medicinskt ansvarige sjuksköterska (MAS). Lomma kommun påtalade bristerna för vårdgivaren den 20 april 2020 och det fattades även ett beslut om att rapportera avvikelsen till Region Skåne. Den höga arbetsbelastningen under pandemin medförde olyckligtvis att avvikelserapporten inte skickades in. Därefter har Inspektion för vård om omsorg (IVO) granskat ärendet i syfte att granska att vårdgivaren följer lagar och föreskrifter vid samverkan med annan vårdgivare och upprättande av samordnade individuella planer (SIP) för patienter i ordinärt boende.

IVO ser brister inom följande områden:

 • Delaktighet vid upprättande av SIP: Samordnad individuell planering (SIP) ska upprättas tillsammans med den enskilde samt ge närstående möjlighet att delta. Kommunen skulle inte ha godkänt SIP:arna som SIP då ovanstående inte uppfylldes.
 • Hantering av patientsäkerhetsrisker: Avvikelserapportering ska göras skriftligen till annan vårdgivare. Kommunens rutiner är att skriftligen rapportera avvikelser till annan vårdgivare, men hög arbetsbelastning och personalomsättning på nyckelpositioner medförde att det inte gjordes i rätt tid eller på rätt vis.
 • Förutsättningar för verksamheten att bedriva en god vård: sjuksköterskorna inom hemsjukvården saknade återkoppling från MAS och chef angående den uppkomna situationen.

Region Skåne granskning av berörd vårdcentral

Region Skånes granskning av den berörda vårdcentralen visade att vårdcentralen gjort sig skyldig till allvarliga brister i beslut om behandlingsbegränsningar. Sedan dess har en granskning av ytterligare 18 vårdcentraler gjorts och granskningen har pekat på ett antal oklarheter. Nu har samtliga skånska vårdcentraler uppmanats att gå igenom de samlade individuella planer (SIP:ar) som gjorts.

Kommunens interna utredning

Kommunen initierade en egen utredning gällande den uppkomna situationen redan under hösten 2020. Den utredningen tydliggjorde de brister som IVO nu visar.

Lomma kommun välkomnar IVOs tillsyn och arbetar med beslut från IVO som ett led i att förbättra kvalitén i verksamheten. De brister som påtalas i granskningen har kommunen redan identifierat och dessa är nu åtgärdade. Socialförvaltningen fortsätter med sitt kontinuerliga förbättringsarbete.

Säkerställa rutiner och höja kvaliteten

 • Kommunen har sedan dess arbetat med att säkerställa rutinerna för SIP, att de finns skriftligen formulerade och att alla inom hemsjukvården är införstådda med rutinen. Inga SIP:ar utförs utan den enskildes samtycke eller närvaro och närstående erbjuds delaktighet.
 • All avvikelserapportering till annan vårdgivare sker skriftligen.
 • Kommunen har en ny MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) som bidragit till en avsevärd kvalitetshöjning avseende rutiner och dess kännedom om dem.
 • Inom hemsjukvården har arbetet med att säkerställa arbetsledning och bemanning fortgått och sjuksköterskeorganisationen har idag en stabil organisering.
 • Kommunen har säkerställt informationsflödet mellan sjuksköterskor till chef samt förvaltningsledning.
 • Kommunen påbörjar efter sommaren ett stort förbättringsarbete som innebär att den enskilde/närstående systematiskt involveras i alla delar som berör stöd och service. I samband med detta ses samverkan med primärvården också över.


 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en statlig myndighet som sorterar under socialdepartementet. IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

 • Behandlingsbegränsningar innebär ett beslut om att inte ge vård som gör mer skada än nytta för en patient med livshotande tillstånd. Patienten ska få information om sitt hälsotillstånd, det förväntade vård- och behandlingsförloppet samt vilka väsentliga risker för komplikationer och biverkningar som kan uppstå som en följd av behandlingen.

 • Beslut om behandlingsbegränsning fattas alltid av ansvarig läkare, aldrig av övrig vårdpersonal. Det är alltid ansvarig läkares ansvar att informera vårdtagare och/eller närstående om det fattade beslutet om behandlingsbegränsning.

 • Kommunen ansvarar för medicinsk kompetens upp till sjuksköterskenivå för vårdtagare inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården.

 • Region Skåne ansvarar för och bistår kommunen med läkarkompetens för vårdtagare inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Vårdcentraler finns organiserade inom Region Skåne.

 • Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i Skåne eller en annan region. Det gäller alla vårdcentraler som drivs av en region och alla privata vårdcentraler som har avtal med regionen. Om du inte aktivt väljer vårdcentral, blir du automatiskt listad på den vårdcentral du bor närmast. Du kan när som helst ändra ditt val. Läs mer om att välja vårdcentral på 1177. Länk till annan webbplats.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv