Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Nya regler kring yrkesmässig hygienisk verksamhet

Piercing.

Från och med den 1 juli 2021 gäller nya regler om anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Det innebär att verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg blir anmälningspliktiga.

Detta innebär även att anmälningsplikten utvidgas till att också omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

Riksdagen har beslutat om ändring av 38 §

38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd reglerar bestämmelser om anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Ändringen av paragrafen börjar gälla den 1 juli 2021. Redan befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att inkomma med anmälan till kommunens Miljö- och byggnadsnämnd.

Informationsmöte

Miljöenheten kommer att ha ett digitalt informationsmöte i augusti. Har du en verksamhet som berörs av de nya reglerna kan du anmäla ditt intresse till miljo-byggnadsnamnd@lomma.se

Här hittar du anmälningsblanketten Anmälan enligt § 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - hygienisk verksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här nedan finns frågor och svar om ändringen av 38 §.


Från och med 1 juli är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Redan befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att inkomma med anmälan till kommunens Miljö- och byggnadsnämnd.


Förutom de krav på kontroll av den egna verksamheten som finns i 26 kap. 19 § miljöbalken kommer för anmälningspliktiga verksamheter även kraven enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll att gälla. Det innebär att rutiner ska vara fastställda och dokumenterade för de frågor som gäller för verksamheten. I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet preciseras vilka rutiner som bör finnas med i egenkontrollen.

 

Med smitta avses alla typer av smittämnen (mikroorganismer) som kan smitta en människa och som kan orsaka infektioner. Blodsmitta uppstår då blodburna virus (t.ex. hepatit B, hepatit C, HIV) överförs vid användning av skärande och stickande verktyg. Andra typer av smittor som kan uppstå vid yrkesmässiga hygieniska behandlingar är t.ex. hudinfektioner. Dessa infektioner uppstå då bakterier kommer ned i djupare vävnad. Det kan antingen ske genom att bakterier förs ned från hudytan som inte desinfekterats tillräckligt eller genom att de instrument som används inte är rena. Sådana infektioner kan bland annat orsakas av stafylokocker, streptokocker och olika sorters tarmbakterier.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv