Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Bryggor i Höje å kommer att tas bort

Bryggor längs med Höje å kommer att plockas bort.

De generella strandskyddsreglerna infördes 1975 och har under årens lopp utvecklats och förändrats. Det medför att vissa bryggor i Höje å måste plockas bort då de strider mot strandskyddsbestämmelserna och får därför inte vara kvar.

Detta upptäcktes i samband med skötsel och genomgång av befintliga bryggor i Höje år 2015. Det visade sig att flertalet av bryggorna i Höje å inte var i enlighet med strandskyddsbestämmelserna som infördes 1975. Lomma kommun som är markägare ansökte om dispens från strandskyddsbestämmelserna för sammanlagt 15 bryggor längs Höje å.

Ärendet behandlades i Miljö- och byggnadsnämnden år 2017 som avslog ansökan för sju av 15 bryggor. Det innebär att sju av bryggorna var tvungna att tas bort då de stred mot strandskyddsreglerna. Några av dessa är redan borttagna men inte alla.

Varför får vissa bryggor vara kvar medan andra tas bort?

Till bakgrund för beslutet har Lomma kommun granskat historiska flygbilder från 1967, 1973, 1985, 2004, 2010 samt 2016 i förhållande till hur bryggorna ser ut idag avseende stadigvarande utformning och storlek sedan införandet av den generella strandskyddslagstiftningen. Dessutom har underlag från brygginnehavarna begärts in för en samlad bedömning. I frågor om strandskydd görs en avvägning mellan två lika tungt vägande villkor, det ena är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och det andra är att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och vatten.

De bryggor som tillkommit eller väsentligt förändrats och saknar strandskyddsdispens efter 1975 måste plockas bort efter beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Ärendet har överklagats till både Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen men fått avslag där. Det vill säga att både Länsstyrelsen och Mark-och miljödomstolen instämde med Lomma kommuns beslut.

Detta har hänt:

  • Strandskyddsreglerna införs 1975
  • Mark- och exploateringsenheten ska upprätta skötsel- och arrendeavtal med bryggägare. Det visar sig att flertalet av bryggorna i Höje å inte var förenliga med strandskyddsbestämmelserna.
  • Lomma kommun sökte om dispens från strandskyddsbestämmelserna för sammanlagt 15 bryggor i Höje å.
  • Miljö- och byggnadsnämnden beviljade dispens för åtta bryggor och avslog dispens för sju bryggor enligt utredning.
  • Beslutet överklagas till Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen.
  • Länsstyrelsen respektive mark- och miljödomstolen avslår överklagan. Detta innebär att de utpekade bryggorna ska tas bort.
  • För de åtta bryggor som får finnas kvar har skötsel- och arrendeavtal undertecknats.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv