Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Förstudie om övergång vid Lödde å klar

Översiktskarta över platser som utretts om de är lämpliga för en övergång över Lödde å.

Alternativ 1 vid Borgeby reningsverk pekas ut som en lämplig plats för en övergång.

Förstudien om en förbindelse över Lödde å är klar. I studien pekas området vid Borgeby reningsverk ut som en tänkbar plats för övergången. Här kan du ta del av hela förstudien Pdf, 1.5 MB..

Projektet ”Förstudie förbindelse över Lödde å” genomförs av Kävlinge och Lomma kommuner tillsammans. Båda kommunerna har pekat ut området som föremål för utveckling där en förbindelse över ån kan bidra till att utveckla friluftsliv och rekreationsmöjligheter.

Markförhållandena är mycket komplexa i området. Det behövs ytterligare provtagningar för att ta reda på om grundläggning för bro kan vara ett möjligt alternativ på sikt. Detta gäller även för de anslutningsvägar som ska användas. Alla placeringar kräver dispens och tillstånd, men bedömningen är att ju längre norrut, desto lättare bör det vara att få dessa.

I nästa steg ska fördjupade utredningar därför fokuseras till området i anslutning till reningsverket i Borgeby med anslutning strax norr om de mest sanka partierna i Kävlinge kommun. Parallellt med ett sådant alternativ bör utvecklingsmöjligheterna för ett å-stråk utredas.

Lomma kommun äger marken vid reningsverket, men övrig mark som behöver tas i anspråk för att förverkliga en förbindelse har andra fastighetsägare. I det fortsatta arbetet fortsätter därför dialog och samverkan med fastighetsägarna att prioriteras.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Runesson

Navigera vidare

Arkiv