Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Information kring uppgifter i media om behandlingsbegränsningar

Lyssnar på puls

Den 13 december publicerades en artikel i Sydsvenskan om beslut om behandlingsbegränsningar inom vården. Då detta är en viktig fråga vill kommunen informera om den händelse som beskrivs. Det är viktigt att invånarna i kommunen känner sig trygga med den kommunala hälso- och sjukvården och att alla förstår vem som ansvarar för vad.

Inom kommunal hälso- och sjukvård samarbetar kommunen med andra vårdgivare kring vårdtagare. Det gäller såväl hemtjänst, LSS-boende och särskilt boende. Det är alltid vårdtagarens läkare vid den vårdcentral hen har valt som ansvarar för medicinska ställningstagande när det gäller behandlingsbegränsning. Det är även läkaren som har ansvar för att ta kontakt med patient och närstående. Vårdcentraler är en del av Region Skånes vårdutbud.

Under våren fattade läkare på den aktuella vårdcentralen beslut om behandlingsbegränsningar för flera vårdtagare i Lomma kommun. Det handlade om vilken vård vårdtagaren ska få om hen skulle bli akut sämre under pandemin. Ett exempel på behandlingsbegränsning är palliativ vård i hemmet istället för akutinsatser på sjukhus.

Kommunens rutiner

På uppdrag av ansvarig läkare samlade kommunens sjuksköterskor in uppgifter kring vilka vårdtagare inom kommunal hälso- och sjukvård som inte sedan tidigare hade beslut om behandlingsbegränsningar och meddelade ansvarig läkare dessa namn. Kommunens sjuksköterskor tar aldrig ställning till om vårdtagarna borde ha beslut om behandlingsbegränsning eller ej. Ansvarig läkare bestämde sig då för att på en rond ta beslut om eventuella behandlingsbegränsningar.

Beslut om behandlingsbegränsning fattas endast av läkare, aldrig av övrig vårdpersonal. Det är alltid ansvarig läkares ansvar att informera vårdtagare och/eller närstående om det fattade beslutet om behandlingsbegränsning.

Ansvarig läkare använde i detta fall begreppet SIP (Samordnad Individuell Plan) för bedömningen och beslut om behandlingsbegränsning trots att alla krav för SIP inte var uppfyllda. SIP är i sig ett bra instrument för att samla resurser runt vårdtagaren för bästa möjliga vård och omvårdnad. Så som SIP använts i detta fall är fel. Efter ronden satte olyckligtvis, men helt enligt rutin för SIP, sjuksköterskorna in de nya dokumenten i vårdtagarnas hälso- och sjukvårdspärm då dokumentet ska vara tillgängliga vid en akut situation. Kommunens sjuksköterskor upplevde att det som hänt var felaktigt och signalerade vad som inträffat till kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska, MAS. MAS är ansvarig för avvikelser mellan kommunen och extern part, i detta fall vårdcentralen som ingår i Region Skånes vårdutbud.

Kommunens åtgärder

MAS tog upp frågan med Lomma kommuns socialchef Emma Pihl som redan i april tog upp detta på ett möte mellan vårdcentralerna och kommunen och påtalade felaktigheten i det inträffade. Vidare krävdes att läkaren skulle korrigera den felaktigt använda SIP-processen och informera vårdtagare och/eller närstående. Ansvaret för att korrigera felet vilar helt på ansvarig läkare.

Kommunens sjuksköterskor har dessutom flertalet gånger efter det frågat hur detta beslut om behandlingsbegränsning ska kommuniceras ut, men har inte fått ett adekvat svar av ansvarig läkare.

Vi tycker att den uppkomna situationen är djupt olyckligt, säger socialchef Emma Pihl, och jag har all förståelse för vårdtagarnas och deras närståendes reaktioner. Vår ambition är att alltid vara transparenta med vilken omvårdnad som ges i kommunen. Vi kan i detta fall konstatera att åtgärder inte vidtagits av ansvarig vårdcentral, och vi måste bli tydligare med uppföljning och krav på återkoppling.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv