Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor, Kommun & politik, Övergripande

Unika framtidsmöjligheter för Alnarp genom beslut om station och markköp

Vid rälsen i Alnarp

Lomma kommun, SLU Alnarp och Akademiska Hus är överens! Karl Lövrie, SLU Alnarp, Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande, Lovisa Liljenberg, Lomma kommun, Måns Andersson, Akademiska Hus och Margit Nothnagl, SLU Alnarp vid rälsen i Alnarp.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari, fattades ett antal beslut som kommer att ha stor inverkan på den framtida utformningen av vår kommun.

Lomma kommun, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Akademiska Hus är överens om en lösning som innebär att Alnarp får en tågperrong, vilket ger unika framtidsmöjligheter. Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att ingå avtal med Trafikverket om att bygga en tågstation i Alnarp och om att köpa mark på två olika strategiska platser, i Alnarp samt längs E6:an.

– Detta innebär startskottet för en ny stadsdel i Alnarp! Här kan vi väva samman boende, utbildning, innovation, forskningsnära företagande, näringsliv och rekreation i en fantastisk livsmiljö, bara ett stenkast från regionens storstäder, kommenterar Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande.

Grönt och innovativt område med unika förutsättningar

Lomma kommun är en attraktiv kommun i en mycket snabbt växande region. Beslutet om station i Alnarp och köpet av mark i området från Akademiska Hus och Sveriges lantbruksuniversitet innebär fantastiska förutsättningar att utveckla Alnarp till en innovativ, attraktiv och hållbar plats med utgångspunkt i de befintliga värdena – havet, grönskan, kulturmiljöerna och universitetet – bara några minuters restid från Malmö C.

– Det känns väldigt positivt att vi nu har ett avtal klart för stationen i Alnarp. Lommabanan betyder mycket för utvecklingen av pendlingstrafiken i hela sydvästra Skåne. Snabba och smidiga förbindelser på Lommabanan kan leda till att fler väljer tåget framför bilen och på så sätt även bidra till att avlasta den hårt trafikerade E6, säger Helen Nilsson, samhällsplanerare på Trafikverket.

– En tågförbindelse innebär helt nya möjligheter för Alnarps kunskaps- och innovationsarena. Sveriges lantbruksuniversitets (SLU:s) forskning och utbildning går starkt framåt i takt med ökande intresse för miljö, mat, välbefinnande och förnyelsebara råvaror. Effektiva kommunikationer är avgörande för att fortsätta den resan. SLU Alnarp har en lång tradition med framgångsrik samverkan med samhälle och näringsliv. Nu kan vi växla upp den till nya höjder tillsammans med aktörer som enkelt kan ta sig till vårt campus eller etablera sig i universitetets närhet, säger Håkan Schroeder, dekan på SLU i Alnarp.

Stationen beräknas byggas under åren 2024-2026. Sedan tidigare är det beslutat om en tågstation i Flädie och nytt mötesspår, som beräknas vara klart 2026. Tågstationen i Lomma öppnar för persontågtrafik i december i år. Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen. Det nya mötesspåret möjliggör halvtimmestrafik på Lommabanan.

Bostadsbyggande och utveckling i Alnarp

Lomma kommun har köpt mark i Alnarpsområdet av Akademiska Hus. Ny bostadsbebyggelse finns utpekad i plankartan i Lomma kommuns nya översiktsplan som kommer att samrådas under våren 2020. Bebyggelsen kommer att planeras och påbörjas i planperioden som sträcker sig fram till 2030.

Akademiska Hus och SLU har nyligen reviderat sin campusplan. SLU vill utveckla sin verksamhet på Campus Alnarp genom att ytterligare stärka och utöka forskning och utbildning inom landskapsarkitektur, trädgårdsvetenskap, växtproduktionsvetenskap och skogsvetenskap. Ett konkret mål är att fördubbla antal studenter till 2027. Vidare vill universitetet fortsätta samarbeta med ännu flera intressenter från näringsliv och samhälle.

Akademiska Hus roll i processen är att säkerställa att det ska finns moderna, kreativa och trivsamma arbets-, utbildnings- och bostadsmiljöer för studenter och forskare. De fysiska miljöerna på campus ska svara mot universitetets varierande behov och dessutom vara rustade för en allt mer digital värld.

– I egenskap av stor fastighetsägare i Alnarp ligger det i Akademiska Hus intresse att få till stånd spårbunden trafik i direkt anslutning till campusområdet. Det stärker möjligheterna att förverkliga målen som anges i den campusplan som vi tillsammans med SLU har tagit fram. Samtidigt skapar det förutsättningar för möten, samverkan och kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv, kultur och samhälle, säger Måns Andersson, strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus.

Nytt verksamhetsområde intill E6:an

Lomma kommun har ingått avtal om markköp med SLU av området söder om Vinstorpsvägen intill E6:an med syfte att skapa ett verksamhetsområde. Kommunens målsättning för framtiden är att fler kunskapsintensiva företag som matchar kommuninvånarnas kompetens etablerar sig i kommunen. Det finns idag en stor arbetspendling ut från kommunen och ambitionen är att skapa fler möjligheter för våra kommuninvånare att leva mer av livet i Lomma kommun. Fler arbetstillfällen gör också våra samhällen mer levande på dagtid och stärker underlaget för handel och service.

– Nu ser vi fram emot att tillsammans vidareutveckla Alnarp på ett sätt som leder oss mot vår gemensamma vision av Alnarp som en arena för samhällets framtidsfrågor, där man kan studera, arbeta och leva i en unik grön miljö, säger Robert Wenglén.

Föreläsningssal på Green Innovation Park Alnarp

Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén berättar om utvecklingsplanerna.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg

Navigera vidare

Arkiv