Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Aktuellt från kommunstyrelsen – februari 2019

Illustration av politiskt beslut

Alnarpsparken och Västerskog får stöd för skötsel, yttrande över Region Skånes förslag till Trafikförsörjningsprogram och uppföljning av bostadsbyggande och befolkningsutveckling i Lomma kommun 2018 var några av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens möte den 6 februari. Här finns en kort sammanfattning av dessa.

Alnarpsparken och Västerskog får stöd för skötseln

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp 250 tkr som stöd för skötseln av Alnarpsparken och Västerskog med medel som redan finns avsatt i budget till miljöverksamhet. Västerskog är området väster om järnvägen. Parken och skogen är viktiga tillgångar för Lomma kommun och hela regionen. Det är en angelägenhet för såväl Lomma kommun som omkringliggande kommuner att bibehålla de höga kvaliteter som de har idag. Träd och buskar är parkens specialitet och det finns över 2500 vedartade växter representerade från nästan alla jordens världsdelar. Parken har varit öppen för allmänheten sedan 1859.

Läs mer om och hitta till Alnarpsparken.

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030

Region Skåne har skickat ut en remiss gällande Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030. Trafikförsörjningsprogrammet ska på ett övergripande sätt beskriva det samlade behovet av all kollektivtrafik i Skåne. Ett hållbart och effektivt resande mellan olika platser är en förutsättning för tillväxt och välfärd för ett attraktivt Skåne, att leva, besöka och verka i. Trafikförsörjning behöver vara resurseffektiv, skonsam för miljö och natur, inkluderande för alla och bidra till möten, utveckling och möjliggöra kommunikation efter de behov och målpunkter som existerar. De satsningar som presenteras i trafikförsörjningsprogrammet tar sin utgångspunkt både i hur det ser ut idag och vilka utmaningar Skåne står inför kopplat till kollektivtrafiken.

Lomma kommun ser huvudsakligen positivt på förslaget som presenteras. Kommunens uppfattning är att det är en bra beskrivning av utvecklingen och de möjligheter som finns. Dock understryker kommunen att det är viktigt att regionen lyfter fram tillförlitligheten av kollektivtrafiken. Hög punktlighet och tillräcklig kapacitet är viktiga förutsättningar för att trafiken ska kunna fortsätta utvecklas.

De delar som tydligast berör Lomma kommun gäller Lommabanan och förändringar i busstrafik för att anpassa till kommande pågatågstrafik. Lomma kommun understryker i remissvaret vikten av att det inte sker någon neddragning av dagens direkta busstrafik Bjärred–Malmö förrän det finns fullgoda alternativ till pendling. I slutet av 2019 planeras kustlinjen (linje 132) att flyttas över till motorvägen. Detta kan leda till längre restider under rusningstid och Lomma kommun påpekar att Region Skåne bör arbeta för en kapacitetsförstärkning av E6 på denna sträcka.

Befolkningsstatistik och bostadsbyggande i Lomma kommun 2018

Den preliminära befolkningsstatistiken visar på att kommunen ökat sitt invånarantal med 500 personer, 2,06 procent, under 2018. Åldersgruppen 1–3 år har minskat men däremot ökar antalet barn i åldern 10–12 år. Fler i åldern 19–24 år bor också i kommunen. Dessutom blir de yngre pensionärerna färre. Jämfört med prognosen har kommunen växt med 97 fler invånare än vad som förutsågs.

Totalt färdigställdes 191 bostäder i kommunen under 2018. 110 av de bostäderna är hyreslägenheter i kvarteret Nian och 64 är bostäder i Lomma Hamn. I kommunen finns idag lite mer än 9 500 bostäder. Av dessa utgör 62 procent småhus, 30 procent bostadsrätter och 8 procent hyreslägenheter.

Den slutliga befolkningsstatistiken och siffror för bostadsbyggande i kommunen redovisas i mars månad. Läs mer och ta del av tidigare års befolkningsstatistik och bostadsbyggande.

Protokoll

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari publiceras under Kommun och Politik: Kommunstyrelsen/Protokoll

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jan Sohlmér

Navigera vidare

Arkiv