Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 25 april

Stora svarta fyrkantiga block med solceller ligger monterade på ett tak

I vind- och solkraftsutredningen undersöks var i kommunen det finns möjligheter för etablering av vind- eller solkraftsproduktion.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 25 april. Här är en sammanfattning av några av ärendena.

Planer på nytt fossilbränslefritt kraftvärmeverk

Kraftringen planerar för investering i ett nytt fossilbränslefritt kraftvärmeverk. Det nya verket föreslås ligga i Örtofta, där det redan idag finns ett kraftvärmeverk. Flera äldre kraftvärmeverk föreslås i samband med den nya etableringen att avvecklas.

Fjärrvärmen är en viktig möjliggörare för hållbar stadsutveckling. Den bidrar med uppvärmning i befintliga byggnader för ett stort antal invånare men också till industrier och offentliga fastigheter.

Mycket av Kraftringens fjärrvärmeverksamhet byggdes ut 1960–1990. Under de kommande åren finns ett stort behov av att byta ut de äldre av dem till ett nytt kraftvärmeverk. Kraftringen har bett aktieägarna att tycka till om planerna. Kommunstyrelsen i Lomma kommun har beslutat att säga ja till den planerade investeringen.

Det nya kraftvärmeverket beräknas kosta 2,7 miljarder kronor att bygga.

Kraftringen vill sälja dotterbolag

Lomma kommun äger 2,1 procent av aktierna i energibolaget Kraftringen AB. Övriga delägare är Lunds kommun, 82,4 procent, Eslövs kommun, 12 procent, och Hörby kommun, 3,5 procent.

Nu planerar Kraftringen att sälja sitt dotterbolag Lunds Energi Norge AS och vill ha in godkännande från ägarkommunerna. Lomma kommuns kommunstyrelse föreslår att kommunfullmäktige på nästa sammanträde beslutar att godkänna försäljningen.

Lunds Energi Norge AS jobbar med vattenkraft och bolaget utgår från Bodö i norra Norge. Kraftringens analys visar att ägandet av Lunds Energi Norge AS inte längre tillför någon affärsnytta, utöver det årliga finansiella resultatet.

Vind- och solkraftsutredning klar

Vår planeringsavdelning har gjort en vind- och solkraftsutredning. De har undersökt var i kommunen det finns möjligheter för etablering av vind- eller solkraftsproduktion. Kommunstyrelsen har godkänt utredningen och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att även ta fram en vind- och solkraftspolicy för Lomma kommun.

Skånes effektkommission har på uppdrag av Region Skåne satt upp ett mål att Skåne ska vara 50 procent självförsörjande på el till 2030. Om Lomma kommun vill nå det målet skulle det behövas motsvarande en solcellspark på cirka 30 hektar samt tre ytterligare vindkraftverk.

Vid etablering av vindkraft behövs skyddsavstånd till bebyggelse och infrastruktur. Det gör att det bara finns ett fåtal platser i kommunen där det är möjligt att etablera vindkraft. Vid dessa platser finns redan uppförda vindkraftverk eller pågående ärenden om etablering. Det senare gäller tre vindkraftverk nära Önnerup.

Vindkraft till havs är inte med i utredningen då översiktsplanen fastslår att det inte ska tillåtas i kommunen.

För solkraftsanläggningar fokuserade utredningen i första hand på två marktyper som anses lämpliga för solkraft – betesmark och parkeringsytor.

De flesta betesmarker som lokaliserats antas ha höga naturvärden eller andra
intressen som krockar med en eventuell energiproduktion. Potential för solceller på betesmark kan finnas i kommunen men det kräver vidare utredning och kontakt med berörda markägare.

I södra kommundelen lokaliserade nio kommunala parkeringsplatser som kan vara lämpliga att sätta tak över med solcellsanläggningar. I norra kommundelen identifierades två kommunala parkeringsplatser som lämpliga för detta.

En annan möjlighet till ökad solkraftsproduktion är att ställa om mark från jordbruk till bete och sedan etablera solceller på platsen.

Ta gärna del av Vind- och solkraftsutredningen Pdf, 8.3 MB..

Nytt naturmiljöprogram ska tas fram

Vårt naturmiljöprogram som vi jobbar med idag gäller fram till 2025. Eftersom genomförandetiden snart löper ut behöver en ny version tas fram. Kommunstyrelsen har därför gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till nytt naturmiljöprogram för perioden år 2026–2030.

Naturmiljöprogrammet är vägledande för vår planering och vårt utvecklingsarbete. Programmet ger oss bland annat förutsättningar att skydda den biologiska mångfalden och att bevara naturvärdena för kommande generationer.

Det nya naturmiljöprogrammet kommer att uppdateras med nya mål och åtgärdsplaner. Det kommer också att göras en sammanställning av måluppfyllelsen i nuvarande program.

Ta gärna del av nuvarande program via sidan Naturmiljöprogram för Lomma kommun på lomma.se.

Protokoll från sammanträdet med information om alla ärenden kan du ta del av inom kort.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv