Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Beslutat i kommunfullmäktige den 18 april

En segelbåt guppar på ett stilla hav, en pir av sten syns i ena kanten av bilden.

Miljöbokslut för 2023 är godkänt.

Kommunfullmäktige hade sammanträde den 18 april. Här följer en sammanfattning om några av besluten som fattades.

Årsredovisningen antagen

Årsredovisningen Pdf, 3.5 MB. för kommunens verksamhet under 2023 visar ett positivt resultat. Kommunfullmäktige har nu beslutat att godkänna den.

Resultatet för 2023 uppgick till 67,9 miljoner kronor. Med en budget på 5,1 miljoner kronor var den positiva budgetavvikelsen 62,8 miljoner kronor.

Utfallet fördelas enligt följande

  • Nämndernas verksamheter: - 19,0 miljoner kronor
  • Finansförvaltningen: 46,1 miljoner kronor
  • Budgeterat resultat: 5,1 miljoner kronor

I årets resultat ingår en del väsentliga engångsposter i form av:

  • Rivningskostnader
  • Gatukostnadsersättningar
  • Orealiserad värdeökning på placerat kapital

Inom finansförvaltningen är det framför allt skatteintäkterna som uppvisar ett positivt utfall mot budget.

Miljöbokslut för 2023 godkänt

I miljöbokslutet sammanställs några viktiga miljötrender i Lomma kommun. Varje år bryts en särskilt intressant del ut och tar plats i årsredovisningen som ett tema. I år är detta ämne invasiva växter.

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna miljöbokslutet.

Ta gärna del av hela Miljöbokslutet Pdf, 9.1 MB..

Avgift för exploateringsavtal införs

Lomma kommun tar idag inte ut någon avgift för att ta fram och följa upp exploateringsavtal. För att täcka kostnaderna för denna tjänst kommer en taxa på 1 300 kronor i timmen att införas.

Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan kommunen och markägaren i projekt där marken inte ägs av kommunen. Avtalet reglerar hur projektet ska genomföras och hur kostnaderna ska fördelas. Syftet är att säkerställa att utvecklingen av fastigheten eller området sker i linje med kommunens eller markägarens planer och mål.

Eftersom markägaren kan dra nytta av exploateringen ekonomiskt är det rimligt att de också bidrar till kostnaderna. Kommunfullmäktige har beslutat att avgiften införs.

Köp av fastigheter på verksamhetsområde Norr Vinstorp

Lomma kommun köper fastigheter på verksamhetsområde Norr Vinstorp i Lomma. Köpen ökar förutsättningarna att på sikt kunna omvandla området till ett bostadsområde.

Kommunfullmäktige har godkänt två köp inom verksamhetsområdet. Det ena är två fastigheter på Poppelgatan som idag ägs av Berngarns Förvaltnings AB. Det andra är en fastighet på Industrigatan som ägs av TIPA Förvaltnings AB. Köpeskillingen är på 23,8 miljoner kronor respektive 7 miljoner kronor.

Verksamhetsområdet Norr Vinstorp är utpekat som ”omvandling till bostadsbebyggelse” i översiktsplanen. Ett ökat kommunalt markägande inom Norr Vinstorp innebär större möjlighet för kommunen att driva omvandlingen framåt i den riktning och med det innehåll som kommunen bedömer lämpligt.

Fastigheterna bedöms på kort sikt kunna användas i de kommunala verksamheterna. Det finns dels ett ökat behov av lokalyta för civil beredskap, dels har socialförvaltningen behov av tillfälliga lokaler för daglig verksamhet.

Protokoll från sammanträdet går att ta del av inom kort.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv