Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 3 april

Fastigheterna som Lomma kommun planerar att köpa på verksamhetsområde Norr Vinstorp markerat med röda linjer. Båda ligger i anslutning till Industrigatan.

Verksamhetsområde Norr Vinstorp med fastigheterna som Lomma kommun planerar att köpa markerat med röda linjer, båda i anslutning till Industrigatan.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 3 april. Här är en sammanfattning av några av ärendena.

Årsredovisningen visar positivt resultat

Årsredovisningen för kommunens verksamhet under 2023 är klar och kommunstyrelsen förslår nu att kommunfullmäktige antar den.

Resultatet för 2023 uppgick till 67,9 miljoner kronor. Med en budget på 5,1 miljoner kronor var den positiva budgetavvikelsen 62,8 miljoner kronor.

Utfallet fördelas enligt följande

  • Nämndernas verksamheter: - 19,0 miljoner kronor
  • Finansförvaltningen: 46,1 miljoner kronor
  • Budgeterat resultat: 5,1 miljoner kronor

I årets resultat ingår en del väsentliga engångsposter i form av:

  • Rivningskostnader
  • Gatukostnadsersättningar
  • Orealiserad värdeökning på placerat kapital

Inom finansförvaltningen är det framför allt skatteintäkterna som uppvisar ett positivt utfall mot budget.

Årsredovisningen behandlas i kommunfullmäktige på kommande sammanträde. Efter det publiceras den i sin helhet här på lomma.se.

Protokoll från sammanträdet publiceras inom kort.

Beslut om miljöbokslut för år 2023

Miljöbokslutet för 2023 är färdigt. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner det vid kommande sammanträde. I miljöbokslutet sammanställs några viktiga miljötrender i Lomma kommun. Varje år bryts en särskilt intressant del ut och tar plats i årsredovisningen som ett tema. I år är detta ämne invasiva växter.

Hela miljöbokslutet kan du ta del av när det godkänns av kommunfullmäktige.

Förslag om att införa avgift för exploateringsavtal

Lomma kommun tar idag inte ut någon avgift för att ta fram och följa upp exploateringsavtal. För att täcka kostnaderna för denna tjänst föreslås att en taxa på 1 300 kronor i timmen ska införas.

Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan kommunen och markägaren i projekt där marken inte ägs av kommunen. Avtalet reglerar hur projektet ska genomföras och hur kostnaderna ska fördelas. Syftet är att säkerställa att utvecklingen av fastigheten eller området sker i linje med kommunens eller markägarens planer och mål.

Eftersom markägaren kan dra nytta av exploateringen ekonomiskt är det rimligt att de också bidrar till kostnaderna. Därför föreslås det att kommunens arbete med exploateringsavtal finansieras genom en avgift.

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna förslaget vid nästa möte.

Köp av fastigheter på verksamhetsområde Norr Vinstorp

Lomma kommun planerarar att köpa fastigheter på verksamhetsområde Norr Vinstorp i Lomma. Köpen ska öka förutsättningarna att på sikt kunna omvandla området till ett bostadsområde.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna två köp inom verksamhetsområdet. Det ena är två fastigheter på Poppelgatan som idag ägs av Berngarns Förvaltnings AB. Det andra är en fastighet på Industrigatan som ägs av TIPA Förvaltnings AB. Köpeskillingen är på 23,8 miljoner kronor respektive 7 miljoner kronor.

Verksamhetsområdet Norr Vinstorp är utpekat som ”omvandling till bostadsbebyggelse” i översiktsplanen. Ett ökat kommunalt markägande inom Norr Vinstorp innebär större möjlighet för kommunen att driva omvandlingen framåt i den riktning och med det innehåll som kommunen bedömer lämpligt.

Fastigheterna bedöms på kort sikt kunna användas i de kommunala verksamheterna. Det finns dels ett ökat behov av lokalyta för civil beredskap, dels har socialförvaltningen behov av tillfälliga lokaler för daglig verksamhet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv