Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 24 januari

Solnedgång över havet med en segelbåt och två flygande svanar.

Lomma kommun värnar om Öresund i sitt yttrande om de danska havsplanerna.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 24 januari. Här är en sammanfattning av några av ärendena.

Kommunstyrelsen behandlade förslag om familjecentral

I februari 2023 föreslog Socialdemokraterna att etablera en familjecentral i Lomma kommun. Det är inte första gången Socialdemokraterna föreslår detta, 2016 gjorde socialförvaltningen en utredning. Då bedömdes det att Lomma kommun inte skulle stödja inrättandet av en familjecentral, delvis på grund av att målgruppen ansågs vara för begränsad.

Kommunstyrelsen har övervägt barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens synpunkter som underlag för sitt beslut. Argumenten som framförts fokuserar på att ärendet redan har utretts och att behovet av en familjecentral inte har förändrats sedan den tidigare utredningen.

Kommunstyrelsen rekommenderar därför kommunfullmäktige att avslå motionen. Socialdemokraterna och Liberalerna reserverade sig mot detta beslut.

Kommunfullmäktige gav den 1 februari bifall på motionen.

Invändningar mot danska havsplaner

Ett förslag på ändrade danska havsplaner har tagits fram. Lomma kommun har av Naturvårdsverket ombetts att tycka till om planerna.

Kommunstyrelsen har gett klartecken till vårt svar. Det är främst två saker som kan komma att påverka Lomma kommun negativt. Det ena är uttag av sand från bland annat Köge bukt som kan komma att påverka de viktiga bestånden av ålgräs som finns i Öresund. Detta påverkar i sin tur torsk och annan fisk vilket får konsekvenser på hela ekosystemet i Öresund.

Det andra är en utpekad vindkraftspark mellan Lommabukten och Köpenhamn. Öresund är på många sätt ett av världens mest rika och biologiskt känsliga hav. Det är också ett av världens mest trafikerade. En rimlig avvägning hade varit att inte ytterligare öka påfrestningarna just här.

Fler kolonilotter inte prioriterat 2024

Miljöpartiet lämnade i maj 2023 in en motion om att skapa fler kolonilotter i kommunen. Nu har motionen diskuterats i kommunstyrelsen.

På grund av den nuvarande ekonomiska situationen behöver vi prioritera vilka åtgärder som ska genomföras. Eftersom det förväntas kosta mellan 10 000 och 15 000 kronor per kolonilott att skapa nya sådana bedöms det inte vara prioriterat i år.

För närvarande finns det 76 odlingslotter fördelade mellan Lomma kommun och Lomma koloniförening i kommunen. Kötiden till en kolonilott är idag ca 4-5 år.

Förslag om att förbättra miljöbokslutet

I juni 2023 lämnade Miljöpartiet in en motion som föreslår en utveckling av Lomma kommuns miljöbokslut. Syftet var att skapa en tydligare koppling till årsredovisningen genom att inkludera fler aktiviteter och indikatorer samt att visa förändringar för dessa över en femårsperiod.

Lomma kommun gör sedan 2021 varje år ett miljöbokslut. I dessa presenteras nyckeltal för vatten, avfall och klimatpåverkande utsläpp. Målsättningen är att varje år utöka miljöbokslutet och att koppla det närmare kommunens övergripande miljömål och Agenda 2030.

Miljöstrategiska enheten ser positivt på förslagen i motionen till förbättringar av kommunens miljöbokslut. Större delen av de föreslagna förändringarna kan tydligare inkluderas i miljöbokslutet.

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad med hänsyn till det pågående utvecklingsarbetet.

Protokoll från hela mötet publiceras inom kort.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv