Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik, Övergripande

Avtal klart med byggentreprenör för kommunhuskvarteret

Skiss kommunhuskvarter, Liljewall

Senaste nytt om kommunhuskvarteret: Överprövning av tilldelningsbeslut är klar och avtal har tecknats med byggentreprenör.

Den 3 januari tecknade kommunen avtal med byggföretaget NIMAB Entreprenad AB, efter att tilldelningsbeslutet från september 2023 överprövats och vunnit laga kraft. Företaget blir därmed byggentreprenör för det nya kommunhuskvarteret.

Enligt den tidsplan som sedan tidigare beslutats för projektet ska nedmontering och återbruk av kommunhuset påbörjas och genomföras under första kvartalet av 2024.

Inflyttning i nytt kommunhus och gymnasieskola planeras ske 2027.

Hur påverkar en eventuell folkomröstning?

Den 6 december 2023 tog Lomma kommun emot namnunderskrifter med begäran om folkomröstning om bland annat genomförandet av kommunhus och gymnasieskola. Det har ännu inte tagits beslut om folkomröstningsfrågorna, samtidigt som projektet är långt framskridet och medarbetarna i kommunhuset har omlokaliserats till tillfälliga lokaler.

Vi följer tills vidare den ordinarie tidsplanen och de politiska beslut som har tagits. Vi har kommit långt i processen och det är i det här läget inte möjligt att på ett enkelt sätt pausa projektet utan stora ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser, säger Magnus Ydmark, kommundirektör.

Mer information och tidsplan kommer att publiceras inom kort.

Varför inte renovera befintligt kommunhus?

Stora delar av kommunhuset har uppnått sin tekniska livslängd. Lokalerna är inte ändamålsenliga och inte anpassade för verksamheten. Det har till exempel sedan flera år varit problem med värme och kyla i arbetsrummen under sommar och vinter.

Beslutet att bygga ett nytt kommunhus istället för att renovera eller göra tillbyggnad, har motiverats av bland annat följande skäl:

  • Att renovera vore inte ekonomiskt försvarbart, då det på längre sikt skulle behöva göras kostsamma investeringar även i den nyare delen av befintligt kommunhus.
  • Ett nytt kommunhus ger en bättre helhetslösning såväl
    • arbetsmiljömässigt,
    • ekonomiskt som
    • stadsbyggnadsmässigt.

Tidigare utredningar har visat att alternativen att bygga nytt kommunhus jämfört med att bygga till befintligt kommunhus är jämförbara i ekonomiskt hänseende. Att enbart renovera löser däremot inte lokalernas ändamålsenlighet.

En större renovering eller tillbyggnad måste uppfylla de särskilda krav som numera ställs utifrån klimatförändringar och översvämningsrisk. Stora anpassningar skulle krävas för att uppfylla kraven i detaljplanen och det är i hög grad osäkert om de skulle gå att genomföra med nuvarande byggnad. Så sent som hösten 2023 drabbades kommunhuset av översvämningar i källaren under ett av de större regnen, berättar Helena Östling, samhällsbyggnadschef.

Mer information

Läs mer om projektet på: Kommunhus och gymnasieskola - Lomma kommun

Läs mer om tilldelningen av entreprenör: Byggentreprenör klar för kommunhus och gymnasium - Lomma kommun

Läs mer folkomröstning: Folkinitiativ till kommunal folkomröstning - Lomma kommun

I centrala Lomma pågår förberedelserna med att bygga en gymnasieskola kombinerat med ett nytt kommunhus.

Beslutet att bygga en gymnasieskola och ett nytt kommunhus togs september 2021 av kommunfullmäktige, efter en utredning om en gymnasieskola i egen regi 2019. I slutet av september 2023 antogs detaljplanen och under senhösten samma år flyttade verksamheterna i kommunhuset till tillfälliga lokaler i Lomma och Alnarp.

Syftet med att bygga ett kvarter som rymmer både gymnasieskola och kommunhus i Lomma är att möjliggöra fortsatt valfrihet för kommunens ungdomar, skapa rådighet över kvalitet och kostnader samt bygga ändamålsenliga kontorslokaler för kommunens medarbetare.

Både kommunhuset och gymnasieskolan planeras att vara klara att tas i drift under 2027.

Läs mer om projektet på Kommunhus och gymnasieskola - Lomma kommun

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark

Navigera vidare

Arkiv