Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Namnunderskrifter för folkomröstning räknade

Mappar med dokument

De namnunderskrifter som lämnades in som underlag till en folkomröstning är nu granskade och räknade. I båda fallen räcker antalet underskrifter för att väcka frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige.

Den 6 december lämnades två olika namninsamlingar in till Lomma kommun med begäran om folkomröstning om nytt kommunhus och gymnasium samt ökade resurser till skolan.

Antalet namnunderskrifter som lämnats in har nu kontrollerats av kommunen. Varje namninsamling har kontrollerats och räknats var för sig.

Granskning namninsamlingar

Folkinitiativ

”Jag vill att beslutet från fullmäktige den 28 september 2023 att bygga ny gymnasieskola och kommunhus ska upphävas”

”Jag vill att ekonomiska medel ska tillskjutas så att samtliga nuvarande F-3 skolor i Lomma kommun, däribland Löddesnässkolan och Pilängsskolan, ska fortsätta intaget till sina förskoleklasser, med möjlighet till färre barn per klass”

Antal godkända underskrifter

2 204

1 923

För att kunna genomföra en folkomröstning krävs det namnunderskrifter från minst tio procent av de röstberättigade i kommunen. I Lomma kommun innebär det 1 830 personer, baserat på 18 294 röstberättigade i kommunen. De som skrivit under måste vara röstberättigade och alla namnunderskrifter måste:

  • innehålla en egenhändigt undertecknad namnunderskrift.
  • innehålla namnförtydligande, personnummer, adressuppgift och datum.
  • vara högst 6 månader gamla när namninsamlingen lämnas över till kommunen.

Vad händer nu?

En folkomröstning tar flera månader att genomföra, från det att ett initiativ är väckt tills dess att röstningen är genomförd.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om en folkomröstning ska genomföras eller inte. Under januari kommer de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige att arbeta med att ta fram förslag på hur frågorna på valsedlarna ska formuleras och formerna för genomförandet.

Därefter går ärendet vidare till kommunstyrelsen den 28 februari, för att sedan hanteras och beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars. Eftersom det rör sig om två namninsamlingar kommer dessa att behandlas som två separata ärenden. För att folkomröstning inte ska genomföras krävs det att två tredjedelar av de närvarande ledamöterna (minst 30 ledamöter) röstar emot.

Om fullmäktige beslutar att folkomröstning ska ske, ska de under samma möte även besluta om vilken dag omröstningen ska genomföras och hur frågorna på valsedlarna ska formuleras. Valmyndigheten måste involveras och datum ska stämmas av med dem senast tre månader före valet.

Ambitionen är att genomföra en eventuell folkomröstning i samband med EU-valet den 9 juni 2024. Samråd med Valmyndigheten kommer att kunna begäras innan 8 mars med det beslut som fattas i kommunstyrelsen, för att sedan kompletteras med beslutet från kommunfullmäktige en vecka senare.

En folkomröstning är rådgivande

En kommunal folkomröstning är endast rådgivande och efter omröstningen ska fullmäktige fatta beslut i de sakfrågor som omröstningen gäller. Kommunfullmäktige är inte bunden att följa folkomröstningens utfall. Beslutet fattas med enkel majoritet.

Läs mer om processen under Kommunal folkomröstning

Beslutet att bygga en gymnasieskola och ett nytt kommunhus togs september 2021 av kommunfullmäktige. Syftet med att bygga ett kvarter som rymmer både gymnasieskola och kommunhus i Lomma är att möjliggöra fortsatt valfrihet för kommunens ungdomar, skapa rådighet över kvalitet och kostnader samt bygga ändamålsenliga kontorslokaler för kommunens medarbetare.

Läs mer om Kommunhus och gymnasieskola - Lomma kommun Länk till annan webbplats.

Frågan om förskoleklasserna handlar om att antalet klasser i dagsläget är för många i förhållande till den efterfrågan som finns. Barnkullarna har minskat de senaste åren och anpassningar till efterfrågan behöver göras då verksamheten har krav på sig att organisera resurseffektivt.

Läs Frågor och svar om förskoleklasserna till höstterminen 2024 - Lomma kommun Länk till annan webbplats.

Ett folkinitiativ är när människor samlar ihop namnunderskrifter för att begära att beslutsfattare att ta upp en viss fråga eller förslag. Om tillräckligt många personer stöder initiativet (10 procent av de röstberättigade) genom sina underskrifter, kan det leda till att frågan blir föremål för en folkomröstning.

Folkomröstningen är själva omröstningen där alla får säga sitt om en fråga, medan folkinitiativ är processen där människor samlar stöd för att få en viss fråga att bli föremål för en folkomröstning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark

Navigera vidare

Arkiv