Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Detaljplan för kommunhuskvarteret har vunnit laga kraft

Planområdesgräns för detaljplan för del av Lomma 34:1 m fl i Lomma.

Den röda linjen visar planområdesgräns för detaljplan för del av Lomma 34:1 m fl i Lomma.

Kommunfullmäktige i Lomma antog den 28 september 2023 en ny detaljplan för kommunhuskvarteret. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen som den 10 januari 2024 beslutade att avvisa överklagandet.

Även detta beslut överklagades varpå mark- och miljööverdomstolen den 20 februari 2024 fattade beslut om att inte ge prövningstillstånd. Det innebär att Mark- och miljödomstolens avgörande står fast och den antagna detaljplanen har vunnit laga kraft. Samtliga myndighetsbeslut är därmed lagakraftvunna och projektet kan fortlöpa enligt tidigare beslutad tidplan.

Enligt tidplanen ska nedmontering och återbruk av kommunhuset genomföras under kvartal 1 och 2 2024. Byggnationen planerar påbörjas i kvartal 3 2024.

Inflyttning i nytt kommunhus och gymnasieskola planeras ske 2027.

Hur påverkar en eventuell folkomröstning?

Den 6 december 2023 tog Lomma kommun emot namnunderskrifter med begäran om folkomröstning om bland annat genomförandet av kommunhus och gymnasieskola. Beslut om en eventuell folkomröstning tas i kommunfullmäktige den 14 mars.

Vi följer tills vidare den ordinarie tidsplanen och de politiska beslut som har tagits. Vi har kommit långt i processen och det är i det här läget inte möjligt att på ett enkelt sätt pausa projektet utan stora ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser, säger Magnus Ydmark, kommundirektör.

Du kan läsa mer om folkomröstningen här.

Varför inte renovera befintligt kommunhus?

Stora delar av kommunhuset har uppnått sin tekniska livslängd. Lokalerna är inte ändamålsenliga och inte anpassade för verksamheten. Det har till exempel sedan flera år varit problem med värme och kyla i arbetsrummen under sommar och vinter.

Beslutet att bygga ett nytt kommunhus istället för att renovera eller göra tillbyggnad, har motiverats av bland annat följande skäl:

  • Att renovera vore inte ekonomiskt försvarbart, då det på längre sikt skulle behöva göras kostsamma investeringar även i den nyare delen av befintligt kommunhus.
  • Ett nytt kommunhus ger en bättre helhetslösning såväl
  • arbetsmiljömässigt,
  • ekonomiskt som
  • stadsbyggnadsmässigt.

Tidigare utredningar har visat att alternativen att bygga nytt kommunhus jämfört med att bygga till befintligt kommunhus är jämförbara i ekonomiskt hänseende. Att enbart renovera löser däremot inte lokalernas ändamålsenlighet.

En större renovering eller tillbyggnad måste uppfylla de särskilda krav som numera ställs utifrån klimatförändringar och översvämningsrisk. Stora anpassningar skulle krävas för att uppfylla kraven i detaljplanen och det är i hög grad osäkert om de skulle gå att genomföra med nuvarande byggnad. Så sent som hösten 2023 drabbades kommunhuset av översvämningar i källaren under ett av de större regnen, berättar Helena Östling, samhällsbyggnadschef

Titta gärna på panelsamtalen om projektet med nytt kommunhus och gymnasieskola här.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark

Navigera vidare

Arkiv