Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Sammanfattning av öppet hus i Bjärred

Öppet hus Bjärred

Det pågår flera spännande projekt i den norra kommundelen som många är nyfikna på och vill veta mer om. Med anledning av det arrangerade samhällsbyggnadsförvaltningen innan årsskiftet ett öppet hus i Bjärred där allmänheten bjöds in. På plats fanns tjänstepersoner och politiker från Lomma kommun för att berätta om projekten och svara på frågor.

Intresset för det öppna huset var stort och vi tackar alla er som tog er tiden att komma och prata med oss. Det blev många bra samtal under kvällen och ett tillfälle för oss att lyssna in era tankar och idéer kring våra olika projekt.

För er som missade det öppna huset kommer här nedan en summering av vanliga frågor och svar som inkom under kvällen. Längst ner på sidan hittar du även bildspelet som visades under det öppna huset.

Projekten som var representerade:

  • Bjärreds vångar
  • Bildande av naturreservat i Plommonskogen
  • LSS-boende på Löddesnäsvägen
  • Löddesnäsvägen
  • Borgeby ängar
  • Tågstation i Flädie samt
  • Norra västkustvägen genom Borgeby.

Vanliga frågor och svar:

Hur många personer det blir beror på vilken typ av bostäder man bygger. Generellt skapar radhus möjlighet för fler boende per bostad än exempelvis lägenheter. I snitt bor det i dagsläget 2,7 personer per bostad i kommunen. Om vi skulle bygga ut området med en snittstruktur skulle 900 bostäder ge ett invånarantal om cirka 2400 invånare.

Utifrån mycket tidiga antaganden kring fördelning av olika bostadstyper har man dock räknat med schablonsiffran 1500 invånare eftersom vi ser att innehållet kommer att innehålla en större andel bostäder i flerbostadshus än genomsnittet i kommunen. Siffran kommer att bli högre om man bygger större andel radhus.

Kommunen följer upp detta årligen i befolkningsprognosen allt eftersom man har mer kunskap om projektet och fördelningen av bostadstyper.

Bjärreds Vångar kommer gradvis att etableras under en tio-års-period.

Inom området som helhet planerar kommunen för kulturhus och äldreboende, med även förskola kan vara aktuellt. Vi kommer att utreda behoven för vilken typ av service som lämpar sig bäst i området. Därutöver planerar vi att möjliggöra även för kommersiell service i delar av området, till exempel butiker eller kontor.

Biltrafiken i Bjärreds vångar antas minst utvecklas i linje med Region Skånes Strategi för ett Hållbart transportsystem i Skåne 2050 (2017). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De satsningar som kommer göras i Bjärreds vångar följer de som finns utpekade på regional nivå. Det inkluderar bra gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, mobilitetshub, den områdesspecifika P-normen, kommunikationsinsatser och närheten till nya tågstationen i Flädie. Närheten till Bjärreds centrum bidrar också till möjligheterna att nå målen kring hållbart transportsystem.

I strategin är målet 2030 för tätorter utan stadsbuss en färdmedelsfördelning där bilresor står för 40% av andelen resor. I senaste resvaneundersökningen från 2018 låg andelen bilresor i Lomma på 60%.

Idag är biltätheten i Lomma kommun 0,5 bilar/invånare. Skulle vi inte göra några specifika åtgärder skulle alltså området alstra minst 750 bilar (det varierar med invånarantalet, som påverkas av vilka bostadstyper vi bygger).

I projektet arbetar vi aktivt med att hålla ner bilantalet, genom olika typer av mobilitetslösningar, låg parkeringsnorm, bilpool, delningstjänster, fokus på kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Detta tillsammans med den redan pågående färdmedelsförändringen (Hållbart transportsystem i Skåne) kommer att innebära att det inte förväntas bli lika många tillkommande bilar.

Trafikutredningar görs inom ramen för respektive detaljplan för att säkerställa en bra trafiksituation.

En kommun kan reglera upplåtelseformen på nyproducerade bostäder om man äger marken. I etapp ett för Bjärreds vångar är det en privat aktör (Wihlborgs) som äger stora delar av marken, vilket innebär att kommunen inte fullt ut har rådighet i frågan.

Markägaren och kommunen kommer att ha nära dialog i frågorna då båda parter strävar efter både blandad bebyggelse och bostadsform, då det är att föredra ut flera olika avseenden. I kommande etapper har kommunen större andel av markinnehavet.

Kommunen har antagit riktlinjer för mark- och bostadsförsörjningen där kommunens ambitioner vad avser upplåtelseformer och bostadstyper kommer till uttryck. Bland annat anges att minst 10 % tillkommande bebyggelse i större projekt ska utgöras av hyresrätter.

I detaljplanens samrådsförslag har Löddesnäsvägen anpassats till befintliga fastighetsgränser, till granskningsskedet planeras det att kompletteras med en mötesplats.

Den nordsydliga gatan inom planområdet kommer fortsatt att planläggas som gata för att inte omöjliggöra trafik där, men förslaget bygger på att trafiken kommer att köra in/ut via Västanvägen och Norra Västkustvägen. Till granskningsskedet kommer planhandlingarna att kompletteras med detta.

I dagsläget är Löddesnäsvägen en samfällighet. Mark- och exploateringsenheten håller i frågan om ”omprövning” av denna.

Här hittar du detaljplanen för Bjärreds vångar etapp 1 - ej antagen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plommonskogen är utpekad i kommunens åtgärdsplan för naturreservatsbildande. I arbetet med bildandet av naturreservat utreder man användningen och värdena och tar fram föreskrifter och skötselplan.

Ja, längs Löddesnäsvägen i Bjärred ska Lomma kommun med start i januari 2024 påbörja byggnationen av ett nytt LSS-boende. LSS-boendet ska vara klart till årsskiftet 2024/2025 och innehålla sex lägenheter.

Personer med funktionsnedsättning och behov av stöd och hjälp i vardagen kan få boende i LSS-bostad för att få hjälp att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Det finns två typer av LSS-boende – gruppbostad och servicebostad. Boendet på Löddesnäsvägen kommer att vara en gruppbostad.

I den mån det är möjligt kommer vi att styra tung trafik till andra tider än kl. 08:00-09:00 och kl.15:00-16:00. Dessutom har vi leveransförbud mellan kl. 07:30 och 08:30. Detta gör vi för att minska mängden trafik i samband med skol- och arbetspendling till och från området.

Vi kommer även att anlägga en vändplats för lastbilar för att minska genomfartstrafiken och öka säkerheten för gång- och cykeltrafik.

Fastigheten ägs av ett privat fastighetsbolag och det är fastighetsägaren som ansvarar för den kommande byggnationen.

Fastighetsägarna har beviljats positivt planbesked 2023-04-26 genom beslut i kommunstyrelsen. Detaljplanen för området heter Borgerby 17:126 och förväntas bli antagen omkring årsskiftet 2025–2026.

Först därefter kan byggnation på fastigheten bli aktuell. Här kan du läsa mer om hur planprocessen fungerar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tågstationen planeras att öppna i december 2026.

Nej, bilar ska också få köra på gatan.

Ja.

Det finns i nuläget inga planer på att flytta tillbaka busstrafiken till Norra Västkustvägen genom Borgeby.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Östling

Navigera vidare

Arkiv