Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 13 december

Segelbåtar ligger förtöjda i ett hamninlopp där vattnet nästan når över kajkanten. Bilden visar risker för översvämning.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 13 december. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från sammanträdet publiceras inom kort.

MAXIMA-projektet

Just nu pågår tillståndsansökningar kring utvecklingen av Sjölunda avloppsreningsverk och MAXIMA-projektet Länk till annan webbplats. för fullt. Syftet med projektet är att modernisera och utveckla avloppsreningen för VA SYDs medlemskommuner och därmed minska utsläppen av föroreningar till Öresund. I slutet av hösten skickade VA SYD in en ansökan till regeringen som rör ledningarna ut i Öresund från det nya Sjölundaverket.

Kommunstyrelsen har beslutat att lämna yttrande i ärendet. Lomma kommun har synpunkter på otydligheten i vald sträckning och position av utloppsledningarna, särskilt med avseende på havsströmmar. Det behöver även tydliggöras om projektet kommer att bidra till risken att massor kommer användas för utfyllnader i havet med följdeffekter att ålgräsängar kan komma att försvinna.

Förslag till ändrade havsplaner för mer havsbaserad energiproduktion

Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats. har, efter uppdrag från regeringen, tagit fram ett första förslag till ändrade havsplaner för att möjliggöra för ökande energiproduktion till havs, främst vindkraft. Lomma kommun delar uppfattningen att stora insatser behöver göras för grön omställning i samhällsutvecklingen, men trots det delar inte Lomma kommun den avvägning av intressen som gjorts. Nedan kommer några av skälen.

  • Området som pekas ut vid Sjollen väster om Lommabukten (Ö298) är betydligt större i sitt påverkansområde än vad som anges då kabeldragningar till området kommer att krävas.
  • I området passerar mycket stora fågelflyttstråk längs sydvästkusten.
  • Man riskerar så höga förluster av biologisk mångfald att det handlar om förluster på ekosystemnivå.
  • Det är så många och stora påverkansfaktorer att man förstår att möjligheterna till tillstånd för vindkraftsparken är mycket små, kommer att kräva stora utredningsresurser samt ta lång tid. Istället borde havsplanerna peka ut de platser där sannolikheten för snabbare processer finns.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv