Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Positiva resultat i brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg och funktionsstöd

Barn med förälder i gunga

Under hösten genomfördes en brukarundersökning inom Individ- och familjeomsorg (IFO) samt Funktionsstöds verksamheter inom LSS. De inkomna svaren visar positiva resultat.

Undersökningen är framtagen av SKR (Sveriges kommuner och regioner) med syfte att ge kunskap om hur brukare upplever kontakten med och stödet från socialtjänsten. Resultatet används för att utveckla verksamheten i dialog med brukare och personal.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Undersökningen på IFO genomfördes bland annat med inriktning på ekonomiskt bistånd och missbruk. För första gången ingick även kommunens öppenvård i undersökningen. Bland annat togs frågor upp om:

  • hur kontakten med socialförvaltningen upplevts,
  • om man fått stöd och
  • om stödet man fått hade förändrat ens situation.

De inkomna svaren gällande öppenvården visar generellt mycket goda resultat i förhållande till de nationella. Förbättringspotential fanns för hur man kan lämna synpunkter på verksamheten och en ny rutin för detta har därför införts.

Undersökningens resultat gällande myndighetsdelen (Ekonomiskt bistånd samt Missbruk) ligger även de högt, något över den nationella nivån eller på samma nivå. Resultaten har analyserats på respektive enhet på IFO, som har tagit fram förslag till eller redan genomfört förändringar utifrån synpunkterna.

Funktionsstöd

Brukarundersökningen inom Funktionsstöds verksamheter enligt LSS genomfördes på Daglig verksamhet, Servicebostad och Gruppbostäder. Svarsfrekvensen var relativt låg i samtliga verksamheter, i snitt har 44% svarat.

Undersökningen tog bland annat upp frågor om:

  • om man upplever att man får bestämma saker som är viktiga,
  • upplevd trygghet och
  • upplevd trivsel.

De inkomna svaren visar höga siffror i förhållande till det nationella resultatet gällande brukares upplevelse av att de får bestämma sådant som är viktigt. Resultatet visar också att brukarna upplever en ökad trygghet när de är i sina boenden eller på sin dagliga verksamhet i jämfört med föregående års undersökning. Även resultatet för upplevd trygghet ligger högt i jämfört med nationella resultat.

Däremot har den upplevda allmänna trivseln i verksamheterna minskats.

Resultatet av brukarundersökningen kommer att analyseras för att användas i den fortsatta utvecklingen av verksamheterna.

Ta del av hela undersökningen

Brukarundersökningen genomfördes på IFO:s olika verksamheter och Funktionsstöds verksamheter inom LSS. För att resultat ska publiceras offentlig på Koladas hemsida krävs ett visst antal svar, vilket har uppnåtts i alla verksamheter utom IFO:s myndighetsdel gällande ungdomar över 13, vårdnadshavare samt gruppbostäder LSS

Resultaten som helhet finns publicerade på Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats.

Direktlänk till LSS: Jämföraren - Kolada LSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Direktlänk till IFO: Jämföraren - Kolada IFP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kommunikation Lomma kommun

Navigera vidare

Arkiv