Datum: | Nyheter: Övergripande

Socialnämndens arbete för att nå ekonomi i balans

Lomma sett från havet

Socialnämndens verksamhet uppvisar ett långvarigt underskott och kostnaderna behöver minskas inför 2024. Vid nämndens sammanträde den 14 november, fattades beslut om budget för 2024 samt åtgärder för att få ekonomin i balans.

Det samlade underskottet för socialnämndens verksamhet ser enligt den senaste prognosen ut att bli drygt 19 miljoner kronor för år 2023. I budget för år 2024 är det nu tydligt att socialnämnden har kostnader som överstiger budget med drygt 22 miljoner kronor.

Orsakerna till underskottet beror till stor del på kostnader för sjukfrånvaro, hyrsjuksköterskor och övertidsersättning samt ökat internt sparkrav.

Socialnämnden har uppvisat ett underskott även tidigare år, men tyvärr inte kommit tillrätta med problemen. I år har vi gjort ett gediget arbete för att synliggöra de kostnader som finns inom verksamheten, säger Magnus Ydmark, tf. socialchef och kommundirektör.

Ekonomin är något vi behöver förhålla oss till och ta ansvar för. Därför kommer vi att behöva fortsätta jobba med flera olika kostnadsbesparande åtgärder och det är viktigt att vi genomför det arbetet såväl strukturerat som skyndsamt, konstaterar Susanne Borgelius, socialnämndens ordförande.

Flera åtgärder genomförda

Lomma kommun har redan vidtagit övergripande besparingsåtgärder, som exempelvis vakansprövning i samband med rekrytering och återhållsamhet med inköp. Ett antal sjukskötersketjänster har också tillsatts, vilket minskar behovet av hyrsjuksköterskor. Det gör sammantaget att det finns goda förhoppningar om att inför 2024 undvika anledningarna till 2023 års underskott.

Inför 2024 har flera kostnadsbesparande åtgärder genomförts, till exempel har redan två administrativa tjänster tagits bort centralt och där det i organisationen finns övertalighet minskas nu personalgrupperna.

Ett flertal olika åtgärder utreds nu och kommer under kommande månader presenteras och diskuteras på socialnämnden.

En stor del av vår verksamhet är lagstyrd och där har vi en skyldighet att leverera och vi vill göra det med kvalitet. Men vi kan ofta hitta bättre sätt att utföra vårt arbete som både kan spara tid och leda till bättre kvalitet. Sedan finns det andra delar i vår verksamhet som kan vara väldigt uppskattade, men som vi kanske inte kommer att kunna erbjuda framöver. Jag vill samtidigt understryka hur viktigt det förebyggande arbetet är. Det är inte lätta avvägningar som vi har framför oss, avslutar Magnus Ydmark.

Vi har ett stort arbete framför oss men jag vill vara tydlig redan nu med att jag inte ser att förändringarna kan göras inom hemtjänsten eller särskilt boende. Vi måste istället se till helheten inom socialförvaltningens område, säger Susanne Borgelius, socialnämndens ordförande.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark

Navigera vidare

Arkiv