Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 15 november

Segelbåtar ligger förtöjda i ett hamninlopp där vattnet nästan når över kajkanten. Bilden visar risker för översvämning.

Nu intensifieras arbetet med att rusta kommunen för klimatförändringar.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 15 november. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från sammanträdet publiceras inom kort.

Projekt tar helhetsgrepp kring klimatanpassningen

Kommunstyrelsen har gett klartecken till projektet ”Klimatanpassning kustzon”. Projektet är tänkt att ta ett helhetsgrepp över vårt pågående, men framför allt också vårt återstående klimatanpassningsbehov – inom hela kustzonen.

Vi bedriver redan idag klimatanpassningsarbete inom en rad olika områden och i flera olika pågående projekt.

  • Kustzonsprogrammet för Lomma kommun 2019-2030
  • Översvämningsskydd för Lomma centrum
  • Utvecklingsplan för Lomma hamn
  • Flödesgruppens arbete för Höje å
  • Dagvatten- och skyfallsplan i samarbete med VA SYD

Detta arbete behöver kompletteras med projektet Klimatanpassning kustzon. Anledningen är bland annat för att möta Länsstyrelsens vägledning till skånska kuststäder. Inför kommande detaljplaner ska vi kunna säkerställa markens lämplighet för bebyggelse i ett hundraårsperspektiv.

Projektet kommer att leda till en konkret åtgärdsplan med förslag på prioriteringar, kostnadsbedömningar och eventuell utbyggnadsordning. Analysen från projektet blir det främsta beslutsunderlaget för planerande och genomförande av nödvändiga åtgärder inklusive konkreta investeringsbeslut rörande skyddsåtgärder på olika platser i framtiden. Det blir också ett nödvändigt underlag för den framtida fysiska planeringen och dialogen med Länsstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får nu i uppdrag att fram en heltäckande åtgärdsplan för kommunens långsiktiga klimatanpassningsarbete. Projektet bedöms kunna rymmas inom ramen för förvaltningens budget i det första steget. Analysarbetet och sammanställningen av åtgärdsplanen bedöms ta ungefär två år.

Uppdatering av avfallsföreskrifter

Ett par lagändringar gör att Lomma kommuns avfallsföreskrifter, regler för hantering av avfall, behöver uppdateras.

  • Den 1 januari 2024 kommer en ny förordning om producentansvar för förpackningar att påverka kommunernas insamlingssystem för olika typer av förpackningsavfall.
  • Avfallsförordningen har förändrats avseende bioavfall, utsortering, insamling och
    förpackningsavfall.

Förslaget till nya föreskrifter har ställts ut med möjlighet att komma med synpunkter under sommaren 2023.

Kommunstyrelsen rekommenderar nu kommunfullmäktige att besluta att anta de uppdaterade avfallsföreskrifterna som börjar gälla den 1 januari 2024.

Ändrade avgifter för avfallshantering

Det är sedan januari 2017 Sysav som hanterar avfallsverksamheten i Lomma kommun. Nu föreslår Sysav en uppdaterad avfallstaxa. Bland annat innebär detta att alla som bor i flerfamiljshus kommer att betala en fast grundavgift per lägenhet i stället för att betala per avfallskärl. Detta blir enligt förslaget ett mer korrekt sätt att ta ut avgiften. Grundavgiften blir 500 kronor per lägenhet.

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att besluta att anta den uppdaterade avfallstaxan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv