Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Jobb och företagande, Övergripande

Arbete över gränser ger goda resultat

Personer sätter upp post-it lappar

Arbetsmarknadsenheten har trots lågkonjunktur fått ut flera individer i arbete genom att samverka över förvaltningsgränserna i flexibla team.

2022 fick socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppdraget att skapa en gemensam arbetsmarknadsenhet för att hjälpa fler invånare bli självförsörjande. Arbetet vänder sig i första hand mot nyetablerade, personer med funktionshinder och unga utanför arbetsmarknaden  

I stället för att skapa en fysisk enhet under en chef och en förvaltning, skapades en matrisorganisation. En matrisorganisation består av ett team med medarbetare från flera olika områden som samarbetar för att uppnå ett specifikt mål. I arbetsmarknadsenhet ingår medarbetare från avdelningarna Individ- och familjeomsorg, Funktionsstöd, Grundskola, Lärcentrum och Kultur och fritid.

Genom att arbeta med tvärprofessionella team kan man ge ett bredare stöd till de individer som behöver stöd. Enheten utgår från invånarens behov och formar teamen utifrån det. Det är alltså invånarens behov och situation som styr vilka professioner som ska samlas i det specifika ärendet.

Genom att fokusera på individens behov och samverka inom olika professioner i team kan arbetsmarknadsenheten stötta invånarna på ett mer effektivt sätt, säger Lucia Prieto de la Fuente, avdelningschef Individ och familjeomsorg (IFO).

Gott resultat

Arbetet har visat sig ge resultat. Trots lågkonjunktur har verksamheten fått ut ett flertal individer i självförsörjning och eget boende. Under 2022 övergick 64 individer från ekonomiskt bistånd till självförsörjning.

När man jobbar med olika samverkansformer skapas ringar på vattnet och jag upplever att vi både når fler medborgare och får bättre resultat, säger Mikael Klang, avdelningschef funktionsstöd.

Men behovet av praktikplatser är fortfarande stort.

Förutsättningarna ser så olika ut för olika individer. Kompetensen finns, och behovet av arbetskraften finns. Det är viktigt att matcha förmågorna rätt, säger Camilla Levison, enhetschef och deltagare i arbetsgruppen.

Om du som företagare eller arbetsgivare har behov av arbetskraft, vill erbjuda praktik eller annat och vill komma i kontakt med någon i arbetsmarknadsenheten, hör av dig till: hanin.adwan@lomma.se eller någon av kommunens jobbcoacher.

Fakta om Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens mål är att genom intern och extern samverkan och arbete med individcentrerad samverkan stötta invånare till att närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

Förutom att öka sysselsättningsgraden i kommunen, är även målen att:

  • öka kunskapen kring arbetsmarknadsfrågor i kommunen
  • utveckla hanteringen av feriearbete
  • öka arbetsmarknadsfokuset i kommunens näringslivskontakter
  • utveckla erbjudandet av vuxenutbildning/SFI parallellt med arbetsmarknadsinsatser
  • öka förståelsen för de olika kompetensområden som kan komma i kontakt med invånare i behov av stöd för att närma sig arbetsmarknaden
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mikael Klang

Navigera vidare

Arkiv