Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 16 november

Flygfoto med ett område markerat med gula tjocka streckade linjer.

Området Lomma centrum norra är markerat med gul streckad linje. Röd heldragen linje visar en fastighet som Nordr Sverige AB äger. Övrig mark i området ägs av Lomma kommun.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 16 november. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från mötet publiceras inom kort.

Ny avsiktsförklaring för Lomma centrum norra

Lomma centrum norra är en viktig pusselbit i utvecklingen av centrala Lomma. Området planeras bland annat innehålla bostäder och verksamhetslokaler och ska utvecklas till en levande och attraktiv miljö för både invånare och besökare i alla åldrar.

2017 kom Lomma kommun och Nordr Sverige AB (dåvarande Veidekke Bostad AB) överens om en avsiktsförklaring kring samarbetet och utvecklingen av området. Denna löper nu ut och därför föreslås en ny avsiktsförklaring.

Detta regleras i denna:

  • Lomma kommun och Nordr ska fortsätta samarbeta kring planering och utveckling av området och sedan ingå markanvisningsavtal.
  • Lomma kommun förbinder sig att inte förhandla om markanvisning med någon annan intressent.
  • Priset för marken ska utgöras av marknadspris vid försäljningen, som sker när detaljplanen antas.
  • Avsiktsförklaringen gäller i två år.

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna avsiktsförklaringen.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för området har pausats, eftersom kraven för skydd för framtida klimatförändringar höjts. Innan detaljplanearbetet kan tas upp igen behöver
Lomma kommun ta fram och besluta om de åtgärder som behövs för klimatskydd av delar av Lomma tätort. Detta arbete bedöms pågå under 2022-2024.

Yttrande om planerna på utfyllnad i Norra hamnen i Malmö

Lomma kommun är fortsatt negativt inställd till planerna på att skapa ett nytt stort landområde för verksamheter i Norra hamnen i Malmö. Kommunen motsätter sig Malmö stads överklagan på flera punkter.

Malmö stad vill skapa ett 26 hektar stort landområde i vattnet vid av Norra hamnen i Malmö. Här ska skapas plats för verksamheter kopplade till hamnen, tunga industrier och logistikföretag. Ytorna planeras även att användas till mottagande av kryssningsfartyg och ny vindkraft.

Mark- och miljödomstolen sade i januari 2022 nej till planerna, bland annat för att utfyllnaderna i havet strider mot EU:s vattendirektiv. Syftet med detta direktiv är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.

Malmö stad har överklagat beslutet till nästa instans. Det är detta överklagande som Lomma kommun nu tycker till om. Här är några av sakerna som kommunen anmärker på.

De planerade verksamheterna får stor påverkan på närliggande områden och havsmiljön. Det räcker därför inte med att ta beslut om tillståndet för att göra utfyllnaden i havet. För att en samlad bild av konsekvenserna ska kunna bedömas behöver lämpligheten för de olika verksamheterna som är tänkta att använda området prövas samtidigt. Särskilt när det handlar om miljöfarlig verksamhet som flyttas 20 procent närmare bebyggelsen i Lomma.

Lomma kommun anser också att Malmö stads miljökonsekvensbeskrivning inte i tillräcklig utsträckning hanterar riskerna som en utbyggnad av hamnen medför. Bland annat när det gäller risker för skador på havsmiljön och risker för förändrade strömförhållanden i Öresund.

Lomma kommun är en av flera berörda parter som nu fått tycka till om överklagandet. Ärendet ska prövas av Mark- och miljööverdomstolen.

Ny avfallstaxa och nya regler för besök på återvinningsstationerna

Avfallstaxan i Lomma kommun ses över varje år. Nytt från den 1 januari 2023 är att Sysav inför en begränsning vid återvinningscentralerna när det gäller avgiftsfria besök för privatpersoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De 26 första besöken är gratis och efter det kommer varje besök att kosta 325 kronor.

Från årsskiftet kommer även privatpersoners bygg- och rivningsavfall att vara ett kommunalt ansvar, om fastighetsägaren begär det. Då behöver fastighetsägaren beställa och betala för utkörning av en container. Kostnader för detta finns nu med i den nya taxan.

Det går såklart även i fortsättningen bra att lämna sitt bygg- och rivningsavfall på återvinningsstationerna på egen hand.

De taxor för avfallshantering som berör kommuninvånarna i störst utsträckning föreslås vara samma som idag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta den nya avfallstaxan på kommande möte.

Sysav ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. I samverkan med ägarkommunerna ansvarar Sysav för att avfallet från regionens hushåll tas om hand, återvinns och behandlas på bästa sätt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv