Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Kraftigt försämrade budgetförutsättningar 2023-2024

Segelbåt glider fram på stilla vatten utanför en stenlagd pir.

Kommunstyrelsen har behandlat förslag till budget för 2023 och plan för ekonomin 2024-2026.

Den oroliga omvärldssituationen innebär mycket osäkra budgetförutsättningar för Sveriges kommuner. Kraftigt ökade kostnader för energi, räntor och livsmedel samt höga övergångskostnader till nytt pensionsavtal påverkar Lomma kommuns ekonomiska situation främst under 2023 och 2024. Därefter förväntas förutsättningarna bli bättre.

För att dämpa effekterna av kraftigt ökade energipriser görs under 2023 extra satsningar på energibesparande åtgärder. För utbyte av gatubelysning till LED-armatur avsätts 12,5 miljoner kronor. Inom befintliga byggnader kommer 15,5 miljoner kronor att investeras i solcellsanläggningar, utbyte av lampor till LED samt utbyte av ventilationsanläggningar.

Investeringsbudgeten är fortsatt omfattande, närmare bestämt 1,2 miljarder kronor åren 2023-2026.

Nya förslag under budgetperioden är:

 • Renovering av byggnader vid Folkets hus och Dansrotundan i Lomma, 2023-2024
 • Ny idrottshall på Karstorpsområdet i Lomma, 2025
 • Kulturhus i Bjärred, 2026

Sedan tidigare beslut planeras bland annat för:

 • Båtklubb vid Strandvägen i Bjärred, 2023
 • Åtgärder för supercykelstråk, från 2023
 • LSS gruppbostad med sex lägenheter, 2024
 • Gymnasieskola i Lomma, klar till höstterminen 2026
 • Nytt kommunhus i Lomma, klart första kvartalet 2027
 • Investeringar inom nya stationsområden i Flädie och Alnarp, driftstart 2026
 • Infrastrukturinvesteringar inom detaljplaneområden, främst inom Nordöstra Borgeby och längs Malmövägen

På längre sikt, med driftstart efter budgetperioden, planeras för ett nytt särskilt boende i Bjärred.

I budgeten satsas 11,3 miljoner kronor på en lokal äldreomsorgsreform. 2,0 miljoner kronor har lagts ut för att kompensera för ökade livsmedelspriser och för att nå målet om ökad andel för ekologisk mat har ytterligare medel tilldelats verksamheten. En särskild satsning på trygghetsskapande åtgärder pågår och är planerad till och med 2024. Nämndernas budgetar har i övrigt, i princip lämnats orörda, efter kompensation för befolkningsförändringar och löneöversyn.

Förslaget behandlas i kommunfullmäktige den 10 november

Det är viktigt att verksamheterna har stabila planeringsförutsättningar och att inte medel dras in på grund av tillfälligt försämrade förutsättningar. Budgetförslaget tar höjd för befarade kostnadsökningar avseende främst energi och räknar med en viss effektivisering, det vill säga kostnadsminskning, från de planerade energisparåtgärderna.

Det finansiella målet är att resultatet ska uppgå till åtminstone 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Detta mål uppnås inte för budgetens två första år, men intäkterna överstiger kostnaderna så som lagen kräver. Budgeten innefattar därför även ett ofördelat sparbeting som markerar en eventuellt minskad budget för nämnderna. Under 2023, när kunskapsläget är bättre om kommunens ekonomiska situation, kommer en ny bedömning att göras. Grundtanken är att verksamheten fortsatt kan bedrivas tryggt, med god ekonomisk hushållning och utan att oro sprids i organisationen.

Budgetförslaget kommer nu att behandlas av kommunfullmäktige den 10 november.

Vad är en budget?

Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Genom att fastställa övergripande mål och ekonomiska förutsättningar, anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel ska nyttjas för att nå visionen.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv