Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 28 september

Vit skylt med Lomma kommuns namn och logotyp i form av ett rött ankare.

Delårsrapporten för årets första åtta månader är färdig. Rapporten visar att prognosen för årets resultat är 128 mnkr, vilket är drygt 69 miljoner kronor bättre än budget. De främsta anledningarna är en förbättrad skatteprognos samt realisationsvinster från tomtförsäljning och bostadsrätter.

Nämnderna visar positiva budgetavvikelser för delåret och prognoserna för helåret är att samtliga nämnder håller sig inom budgeterad ram.

Investeringarna uppgår till 172 mnkr för perioden och prognosen för dessa beräknas bli 339 mnkr vid årets slut.

Personalredovisningen visar att Lomma kommun har 31 färre heltidstjänster jämfört med motsvarande period 2021, detta med anledning av en anpassning till minskade barngrupper.

Heltid som norm är ett projekt som pågår inom Lomma kommun och det är glädjande att se att antalet heltidsanställda har ökat med 11 procentenheter, från 69 procent till 80 procent, jämfört med motsvarande period 2021.

Måluppfyllelsen är god, samtliga finansiella mål och en majoritet av nämndmålen bedöms uppfyllas vid årets slut.

Detta sammantaget ger bedömningen att Lomma kommun kommer att uppnå en god ekonomisk hushållning för 2022.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv