Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Särskola

För barn och ungdomar som inte bedöms nå upp till grundskolans och gymnasieskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning finns grundsärskola och gymnasiesärskola.

Hur får en elev särskoletillhörighet?

För att ta reda på om eleven har rätt till särskoletillhörighet ska en grundlig utredning göras. Den ska alltid innefatta psykologisk, pedagogisk, medicinsk och social utredning. Vid behov kan kompletterande språklig utredning göras.

Vid misstanke om att en elev inte uppnår kunskapsmålen i grundskolan ska detta diskuteras med rektor, berörda pedagoger och föräldrar. Ansökan om kontakt och utredning skickas till Centrala barn- och elevhälsan i Lomma.

Den psykologiska utredningen ger kunskap om barnets kognitiva förmåga. Om den psykologiska utredningen visar att eleven har en utvecklingsstörning ska denna alltid kompletteras med medicinsk, social och pedagogisk utredning. Inför ansökan om särskoletillhörighet ska vårdnadshavarna få information om utredningarnas innehåll och innebörd samt få information om vad rättigheten att ansöka om särskoletillhörighet innebär för barnet.

Centrala barn- och elevhälsan

Den kompletta ansökan skickas härefter av elevens rektor till Lunds skolors resursteam. Utifrån inkomna handlingar bedömer Lunds skolors resurscentrum om eleven har rätt till särskoletillhörighet. Områdeschef vid Centrala barn- och elevhälsan i Lomma har sedan det slutgiltiga ansvaret för beslutet.

Hör av dig om du har frågor

Vi är här för att hjälpa dig.

Kontaktuppgifter

Ingela Roxenby

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan

0733-41 10 25

Anne Liljeberg

Specialpedagog

0733-41 14 41

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: 2019-08-19