Barn och förälder på väg hem från skolan

Vanliga frågor

Lomma kommun startade i november 2018 projektet ”Hållbara transporter till och från skolor, ett personal- och elevengagemangsinitiativ av Lomma kommun”. Här har vi samlat några frågor och svar kring projektet.

Det är ett projekt som ska få fler att gå, cykla eller åka kollektivt i samband med lämning och hämtning av barn på kommunens skolor.

Vi vill visa att det går att göra stor skillnad på lokal nivå och genom detta projekt kan kommunen stödja och inspirera till förändring mot ett hållbart resande. För att nå Sveriges klimatmål, att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till år 2050, krävs en omfattande omställning till ett mera transportsnålt samhälle. Ett viktigt område är transporter till och från våra skolor där beteendeförändring kan spela en betydande och stor roll för att nå målet.

Förhoppningen är att projektet ska bidra till att växthusgasutsläppen från transporter till, inom och från skolor minskar och att trafiksäkerheten ökar. Ett mål är också ett ökat engagemang och ökad kunskap hos elever, föräldrar och personal om hur hållbara transporter bidrar till ett långsiktigt och hållbart samhälle. Eleverna förväntas också bli piggare, friskare och få bättre koncentrationsförmåga. Hållbart resande främjar även barnens glädje att utforska sin närmiljö och skapa sina egna livsrum.

Här finns goda förutsättningar att minska bilberoendet och därmed minska växthusgasutsläppen. Kommunen har rimliga avstånd för att välja cykel och det lokala cykelvägnätet är relativt sammanhängande och väl utbyggt. Det finns väl utbyggd kollektivtrafik och år 2021 kommer Lomma få spårbunden persontrafik.

Det startade i oktober 2018 och ska avslutas i december 2020.

Lomma kommun har ansökt om och beviljats bidrag av Energimyndigheten på 1 525 000 kronor för projektet.

Strandskolan i Lomma är först ut i projektet. Avsikten är sedan att fler skolor i kommunen ska ingå i projektet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander
Senast uppdaterad: