Kvalitet och styrande dokument

Ett barn sitter vid skrivbordet och skriver med färgglada pennor

Nyckeln till att förskola, förskoleklass, skola och fritidshem ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning, är ett framgångsrikt kvalitetsarbete.

Rektor

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole-och skolenhetsnivå. Förskolan styrs av en läroplan som anger mål och riktlinjer för verksamheten. Rektorn ansvarar för att förskolans verksamhet följer läroplanen, och förskolan kan också ha egna mål för verksamheten.

Huvudman

Uppföljning av våra pedagogiska verksamheter följer en årsrytm som är uppdelad i två halvlekar. Rektorer och pedagoger analyserar och redovisar olika kvalitetsområden. Den centrala förvaltningen sammanställer materialet och gör en övergripande analys. Detta paketeras i ett läsvänligt format och bildar Rapport för lärstämma som är underlaget inför lärstämmorna som anordnas två gånger per kalenderår. Med Rapport för Lärstämma får vi en gemensam kompass för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och kostverksamhet i Lomma kommun. Återkoppling sker på Lärstämman där huvudman, förvaltningsledning, rektorer och förstelärare medverkar och gemensamt drar slutsatser utifrån materialet.

Skolinspektionen

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Lomma kommun 2017. I februari fick vi beskedet att det vid tillsynen framkommit att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Cecilia Holst
Senast uppdaterad: