Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad kostar det?

Du betalar för en plats på förskolan.
Du betalar även när ditt barn inte är där,
till exempel om ni tar ledigt på sommaren.

Det är de vuxnas inkomster i hemmet
där barnet bor som avgör hur mycket pengar det kostar.

Du kommer sedan att få en räkning
från kommunen varje månad.
Om du inte betalar din barnomsorgsavgift
kan barnet förlora sin plats på förskolan.

Om du har fler än tre barn
på förskola eller fritids,
betalar du bara för de tre yngsta barnen.

När kan barnen vara i förskolan?
Barnen kan vara på förskolan
när föräldrarna arbetar eller går i skolan.
Om barnet behöver mer tid i förskolan,
eller du vill göra ändringar
måste du prata med förskolechefen.

Barnet kan inte vara i förskolan
om föräldrarna är lediga eller har semester.

Avgifter och regler

Alla barn har från det de fyller ett år rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg, om du har gjort en ansökan minst fyra månader innan. Foldern Taxa och regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg finns här:PDF

Ansök om plats

Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet för de barn som bor i kommunen, i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier eller barnets eget behov.

Rätt till plats i förskoleverksamhet

Alla barn har från det de fyller ett år rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Det finns två olika former av placering:

 1. Allmän förskola (för 3-, 4- och 5-åringar)
 2. Förskoleplacering/placering i pedagogisk omsorg (för alla åldrar)


 1. Plats i allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar är helt avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka. Placeringen följer skolans läsår och kan inte nyttjas vid lovdagar och sommarlov. Om omsorgsbehov uppstår och du vill nyttja förskolan/pedagogisk omsorg mer än 15 timmar eller på lovdagar ska ny ansökan om förskoleplacering/placering i pedagogisk omsorg göras senast fyra månader innan plats önskas. Barnet är då inte garanterat plats på samma förskola/pedagogisk omsorg som för platsen i allmän förskola.
 2. Om du vill nyttja förskolan/pedagogisk omsorg mer än 15 timmar och/eller på, lovdagar ska du istället välja förskoleplacering/placering i pedagogisk omsorg. Det är en helårsplacering och garanterar plats på samma förskola/pedagogisk omsorg oavsett förändring i omsorgsbehov.

Omsorg på obekväm arbetstid

Lomma kommun erbjuder omsorg på obekväm tid mellan klockan 18.30–21.00 på vardagar och 06:30-21.00 på helger och röda dagar. Ansökan ska göras minst en månad innan omsorg önskas och arbetsgivarintyg samt schema för vistelsetider ska bifogas ansökan.

Omsorgen finns på Smultrongården som ligger i centrala Lomma. Förskolebarn som är inskrivna i barnomsorg på obekväm tid kommer att ha sin ordinarie ”dagplacering” i någon av verksamheterna på Smultrongården. Om barnen är placerade på annan förskola behöver vårdnadshavare själv ansvara för förflyttningen till Smultrongården. Lomma kommun ombesörjer hämtning från ordinarie kommunalt fritidshem.

Förskoleplacering/placering i pedagogisk omsorg

Vi försöker i största möjliga mån erbjuda plats på någon av de förskolor eller pedagogisk omsorg du önskar. Om det inte går erbjuds plats så nära barnets bostad som möjligt, med hänsyn till vad som krävs för att effektivt nyttja lokaler och andra resurser. Vid placering beaktas även barngruppernas storlek och sammansättning. Det är förskolechefen vid respektive förskola som beslutar om den inre organisationen.

Ansökan ska göras så tidigt som möjligt, dock senast fyra månader innan plats önskas. Ansökan ska innehålla uppgift om den adress i Lomma kommun där barnet är eller kommer att vara folkbokfört. Du kan ansöka till tre olika förskolor eller pedagogisk omsorg som du rangordnar. Ditt barn erbjuds plats utifrån önskad placeringsstart, om ansökan har inkommit senast fyra månader innan plats önskas. Plats ska annars tillhandahållas senast fyra månader efter det att ansökan inkommit.

Den dag som registreras som ködatum är ankomstdagen för ansökan, dock tidigast 90 dagar efter barnets födelse. En erbjuden plats ska tillträdas inom ansökt månad, men avgift debiteras från placeringsdatumet.

Barn i kön till förskola/pedagogisk omsorg fördelas enligt följande turordning:

 1. Barn i behov av särskilt stöd.
 2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan (förutsatt att ansökan inkommit senast sex månader innan önskad placeringsstart).
 3. Ködatum. Vid lika ködatum går äldre barn före yngre.

Lomma kommun skickar köförfrågan en gång per år till de vårdnadshavare som står kvar i kön till högre rangordnade önskemål. Köförfrågan skickas ut till den e-postadress du angett. Vill du stå kvar i kön uppdaterar du din ansökan och vill du inte stå kvar i kön så väljer du att avsluta den. Loggar du inte in i e-tjänst och tar ställning till köförfrågan innan sista svarsdag raderas din ansökan.

Byte av placering förskola/pedagogisk omsorg

Om du inte är nöjd med ditt barns placering kan du göra en ny ansökan och ställa dig i kö för ny placering.

Syskonförtur

Syskonförtur innebär att ett syskon har förtur till den förskola som syskonet redan har plats i. Syskonförtur omfattar barn som är bosatta i samma hushåll och folkbokförda på samma adress. Syskonförtur medges i mån av plats och gäller förutsatt att ansökan inkommit senast sex månader innan önskad placeringsstart.

Öppen förskola

Öppen förskola är en avgiftsfri förskoleverksamhet för dig som är hemma med små barn.

Plats i fritidshem

Barn i förskoleklass eller skolår 1-3 erbjuds plats i fritidshem i den skola eleven går om omsorgsbehov finns.

Plats i fritidsklubb

Barn i skolår 4-6 erbjuds plats i fritidsklubb ett läsår i taget om omsorgsbehov finns. Plats i fritidshem i skolår 3 övergår automatiskt till plats i fritidsklubb skolår 4 om ingen uppsägning sker. Plats i fritidsklubb skolår 4-6 avslutas automatiskt dagen före sommarsammanslagningen. Ny ansökan till fritidsklubb ska göras inför skolår 5 och 6 om omsorgsbehov finns.

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet är en avgiftsfri fritidsverksamhet för barn i skolår 4-6 och kräver ingen föranmälan.

Taxa

I Lomma kommun används maxtaxa. Avgiftens storlek för barnomsorgen beror på den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört och antalet barn som familjen har i omsorg. Den högsta avgiften för ett barn är 1 425 kronor per månad. Det betalar den familj som har ett barn i förskoleverksamhet och en sammanlagd bruttoinkomst på 47 490 kronor per månad eller mer.

Avgifter 2019 för barn i förskola/pedagogisk omsorg

 • Barn 1: 3 procent av inkomsten, dock högst 1 425 kronor/månad
 • Barn 2: 2 procent av inkomsten, dock högst 950 kronor/månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 475 kronor/månad
 • Barn 4: ingen avgift

Avgifter 2019 för barn på fritidshem/fritidsklubb

 • Barn 1: 2 procent av inkomsten, dock högst 950 kronor/månad
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten, dock högst 475 kronor/månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 475 kronor/månad
 • Barn 4: ingen avgift

Som barn 1 räknas familjens yngsta barn i omsorg, barn 2 är familjens näst yngsta barn o.s.v.

Avgift 2019 för lovverksamhet för elever som inte är på fritidshem

 • 75 kronor per dag

För skolbarn som endast har behov av omsorg under lovdagar erbjuds lovomsorg. Verksamheten drivs tillsammans med fritidshemmet eller på fritidsklubben. Anmälan är bindande och ska göras minst en månad i förväg.

Föräldralediga

Du har fortsatt rätt till barnomsorg, enligt samma schema och taxa, upp till en månad efter det nya barnets födelse. Därefter gäller:

Om du är föräldraledig har ditt barn rätt till förskola 25 timmar per vecka, under tiden måndag till fredag klockan 09.00-14.00. Du betalar avgift enligt maxtaxa.

Grund för placering ska ändras till föräldraledig och ett nytt schema med tiderna ovan ska läggas in minst en månad i förväg.

Om ditt barn omfattas av allmän förskola får du en automatisk avgiftsreducering motsvarande 525 timmar per år under skolans läsår. Du betalar enligt maxtaxa för den period allmän förskola inte gäller, alltså under sommaren.

Om ditt barn omfattas av allmän förskola kan du istället för 25 timmar per vecka välja 15 timmar per vecka, under tiden måndag till fredag klockan 09.00-12.00 eller tisdag till torsdag klockan 09.00-14.00. Vistelsetiden är avgiftsfri under skolans läsår. Du betalar enligt maxtaxa för den period allmän förskola inte gäller, alltså under sommaren.

Om du är föräldraledig har ditt barn inte rätt till plats på fritidshem/fritidsklubb.

Arbetssökande

Du har fortsatt rätt till barnomsorg, enligt samma schema och taxa, upp till en månad efter att du blir arbetssökande. Därefter gäller:

Om du är arbetssökande har ditt barn rätt till förskola 25 timmar per vecka, under tiden måndag till fredag klockan 09.00-14.00. Du betalar avgift enligt maxtaxa.

Grund för placering ska ändras till arbetssökande och ett nytt schema med tiderna ovan ska läggas in minst en månad i förväg.

Om ditt barn omfattas av allmän förskola får du en automatisk avgiftsreducering motsvarande 525 timmar per år under skolans läsår. Du betalar enligt maxtaxa för den period allmän förskola inte gäller, alltså under sommaren.

Om ditt barn omfattas av allmän förskola kan du istället för 25 timmar per vecka välja 15 timmar per vecka, under tiden måndag till fredag klockan 09.00-12.00 eller tisdag till torsdag klockan 09.00-14.00. Vistelsetiden är avgiftsfri under skolans läsår. Du betalar enligt maxtaxa för den period allmän förskola inte gäller, alltså under sommaren.

Om du är arbetssökande har ditt barn inte rätt till plats på fritidshem/fritidsklubb.

Allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar

Alla barn har från höstterminen det år de fyller 3 år rätt till avgiftsfri plats på allmän förskola 525 timmar per år. Plats i allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och följer skolans läsår och kan inte nyttjas vid lovdagar och sommarlov. Du kan välja mellan tiderna måndag till fredag klockan 09.00-12.00 eller tisdag till torsdag klockan 09.00-14.00.

Observera att om omsorgsbehovet förändras och du vill nyttja förskolan/pedagogisk omsorg mer än 15 timmar eller på lovdagar ska ny ansökan om förskoleplacering/placering i pedagogisk omsorg göras senast fyra månader innan plats önskas. Barnet är då inte garanterat plats på samma förskola/pedagogisk omsorg som för platsen i allmän förskola. Lunch ingår för de barn som har 15 timmar/vecka i allmän förskola, de dagar de vistas på förskolan.

Barn till arbetande eller studerande med förskoleplacering/placering i pedagogisk omsorg, som har ett omsorgsbehov som överstiger 15 timmar i veckan, har en reducerad avgift med 1/3 av den avgift som följer av taxan. Under sommaren betalar du ordinarie avgift för förskola eftersom allmän förskola bara bedrivs under läsåret. Avgiften följer maxtaxa och avgiftsändringen sker automatiskt.

Vistelsetid

Du väljer grund för placering utifrån den vistelsetid ditt barn har behov av. Med vistelsetid avses vårdnadshavares arbetstid/studietid inklusive restid till och från arbetet/studieplatsen. Vid studier ska registreringsintyg lämnas. Arbetsgivarintyg ska lämnas in vid begäran.

Vid deltidsarbete/deltidsstudier/skiftarbete har barn rätt till omsorg klockan 09.00-12.00 på vårdnadshavares lediga dag från och med höstterminen det år de fyller tre år och omfattas av allmän förskola. Allmän förskola följer skolans läsår och kan inte nyttjas vid lovdagar och sommarlov.

Vid förändring av vistelsetid ska nytt schema lämnas in minst en månad i förväg. Vid förändring av grund för placering ska även den ändras minst en månad i förväg. Om det finns behov av tillfällig extra vistelsetid, utöver den tid som gäller enligt schemat, finns det möjlighet att tillfälligt utöka vistelsetiden under förutsättning att verksamheten medger detta. Överenskommelse ska då göras med förskolechef/rektor.

Sammanslagning av förskolor och fritidshem görs under loven, de veckor flest barn är lediga.

Uppehåll av plats

Om ett barn inte nyttjar sin placering i förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem/fritidsklubb under mer än 60 dagar utan överenskommelse med förskolechef/rektor så avslutas platsen, sommarlovet undantaget.

Fortbildningsdagar

För att ge personalen inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem möjlighet till fortbildning och utvärdering hålls verksamheten stängd fyra dagar per kalenderår. Omsorg dessa dagar erbjuds vid behov med vikarier på någon förskola/fritidshem i kommunen. För dessa dagar medges ingen avgiftsreducering.

Inkomst

Den sammanlagda beskattningsbara inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört ligger till grund för avgiftsberäkningen. Lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster räknas liksom inkomst av näringsverksamhet som avgiftsgrundande inkomst. Föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, utbildningsbidrag, pension m.m. är avgiftsgrundande. Likaså inkomst från utlandet. Underhållsstöd och studiemedel räknas däremot inte som avgiftsgrundande inkomst.

Studerande

Är du studerande ska du styrka dina studier genom att vid varje terminsstart (augusti och januari) skicka in registreringsintyg till Lomma kommun. Studierna måste vara studiemedelsberättigade.

Egen företagare

För näringsverksamhet är det överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet som anges som bruttoinkomst.

Inkomständring

Om din inkomst ändras är du skyldig att omgående meddela Lomma kommun detta.

Inkomstuppgift ska lämnas minst en gång per år. Om din inkomstuppgift är äldre än ett år innebär det att du debiteras högsta avgift enligt maxtaxa. Inkomstuppgiften kan komma att kontrolleras.

Ändrade familjeförhållanden

Om dina familjeförhållanden ändras (till exempel att samboskap och äktenskap inleds eller avslutas) är det viktigt att meddela Lomma kommun eftersom det kan påverka din avgift.

Debitering

Barnomsorgsavgiften bestäms av den sammanlagda bruttoinkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört. Den vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos debiteras. Om endast en vårdnadshavare har behov av omsorg för barnet, debiteras denna vårdnadshavare oavsett folkbokföring. Syskonrabatt utgår för vårdnadshavare som debiteras för mer än ett barn i omsorg.

Avgift ska betalas

 • från det datum barnet erbjuds plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, även under inskolningsperioden
 • så länge barnet har en plats, även vid sjukdom, semester, uppsägningstid och personalens fortbildningsdagar
 • månadsvis, tolv månader om året

Avgiften ska vara betald den siste i varje kalendermånad den månad avgiften avser. Den månad barnet börjar eller slutar i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg tas en avgift ut med 1/30 av månadsavgiften per dag.

Om avgiften inte betalas

Om du inte betalar fakturan får du en betalningspåminnelse sju dagar efter fakturans förfallodag. Om du fortfarande inte betalar skulden efter ytterligare tio dagar skickar vi den vidare till inkassobolaget som skickar ut ett inkassokrav. Om du då fortfarande inte betalar kommer inkassobolaget att driva skulden vidare och vid två obetalda fakturor informeras du om avstängning av ditt barns omsorgsplats samtidigt som en orosanmälan lämnas till socialförvaltningen.

Frånvaro på grund av sjukdom eller skada

Om barnet varit frånvarande en månad eller mer på grund av sjukdom eller skada kan du ansöka om att bli befriad från avgift. Ansökan görs till förskolechef/rektor. Läkarintyg som styrker uppgifter om sjukdom eller skada ska skickas med ansökan.

Reducering av avgift

Nedsättning och befrielse från avgift kan medges om det finns särskilda skäl. Ansökan lämnas till förskolechef/rektor.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader från det att uppsägningen inkommit. Du betalar för platsen under uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Om din rätt till fritidshem/fritidsklubb ändras på grund av arbetslöshet eller föräldraledighet är uppsägningstiden en månad, oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Vid övergång från förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem avslutas omsorgsplats automatiskt efter sammanslagningens slut och ny ansökan måste göras till fritidshem vid fortsatt omsorgsbehov.

Plats i fritidshem i skolår 3 övergår automatiskt till plats i fritidsklubb skolår 4 om ingen uppsägning sker. Plats i fritidsklubb skolår 4-6 avslutas automatiskt dagen före sommarsammanslagningen.

Hör av dig om du har frågor

Vi är här för att hjälpa dig.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Kristina Liljenström
Senast uppdaterad: 2019-01-28