Ansöka till förskola

Här ansöker du om förskoleplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du vill anmäla ditt barn till förskola
ska du gå in på kommunens hemsida.
Där hittar du en knapp som heter e-tjänster.
Klicka på knappen.
Där finns information om hur du ska göra.

Du måste lämna anmälan
senast 4 månader innan
den dag du vill att ditt barn ska börja.

Om du behöver hjälp
kan du ringa till kommunen på telefon 040-641 10 00.
Där blir du kopplad till någon som kan hjälpa dig.

Vi försöker erbjuda plats till barnet
där föräldrarna önskar sig,
men det lyckas inte alltid.

Byta förskola
Du kan byta förskola om du vill
och det finns plats på den förskola
som du vill byta till.
Du kan använda e-tjänsten
även till att byta.

Säga upp plats
När ditt barn ska sluta i förskolan
måste du säga till senast sextio dagar
innan ditt barn ska sluta.
Det kallas uppsägningstid.
Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Uppsägningstiden börjar den dag du lanmäler via e-tjänst.

Ansök eller säg upp plats

Med hjälp av e-tjänst kan du som vårdnadshavare enkelt ansöka om plats på kommunala förskolor och pedagogisk omsorg för ditt barn.

Ansök om plats

Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet för de barn som bor i kommunen, i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier eller barnets eget behov.

Rätt till plats i förskoleverksamhet

Alla barn har från det de fyller ett år rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Det finns två olika former av placering:

  1. Allmän förskola (för 3-, 4- och 5-åringar)
  2. Förskoleplacering/placering i pedagogisk omsorg (för alla åldrar)

 

  1. Plats i allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar är helt avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka. Placeringen följer skolans läsår och kan inte nyttjas vid lovdagar och sommarlov. Om omsorgsbehov uppstår och du vill nyttja förskolan/pedagogisk omsorg mer än 15 timmar eller på lovdagar ska ny ansökan om förskoleplacering/placering i pedagogisk omsorg göras senast fyra månader innan plats önskas. Barnet är då inte garanterad plats på samma förskola/pedagogisk omsorg som för platsen i allmän förskola.
  2. Om du vill nyttja förskolan/pedagogisk omsorg mer än 15 timmar och/eller på, lovdagar ska du istället välja förskoleplacering/placering i pedagogisk omsorg. Det är en helårsplacering och garanterar plats på samma förskola/pedagogisk omsorg oavsett förändring i omsorgsbehov.

Omsorg på obekväm arbetstid

Lomma kommun erbjuder omsorg på obekväm tid mellan klockan 18.30–21.00 på vardagar och 06:30-21.00 på helger och röda dagar. Ansökan ska göras minst en månad innan omsorg önskas och arbetsgivarintyg samt schema för vistelsetider ska bifogas ansökan.

Omsorgen finns på Smultrongården som ligger i centrala Lomma. Förskolebarn som är inskrivna i barnomsorg på obekväm tid kommer att ha sin ordinarie ”dagplacering” i någon av verksamheterna på Smultrongården. Om barnen är placerade på annan förskola behöver vårdnadshavare själv ansvara för förflyttningen till Smultrongården. Lomma kommun ombesörjer hämtning från ordinarie kommunalt fritidshem.

Förskoleplacering/placering i pedagogisk omsorg

Vi försöker i största möjliga mån erbjuda plats på någon av de förskolor eller pedagogisk omsorg du önskar. Om det inte går erbjuds plats så nära barnets bostad som möjligt, med hänsyn till vad som krävs för att effektivt nyttja lokaler och andra resurser. Vid placering beaktas även barngruppernas storlek och sammansättning. Det är förskolechefen vid respektive förskola som beslutar om den inre organisationen.

Ansökan ska göras så tidigt som möjligt, dock senast fyra månader innan plats önskas. Ansökan ska innehålla uppgift om den adress i Lomma kommun där barnet är eller kommer att vara folkbokfört. Du kan ansöka till tre olika förskolor eller pedagogisk omsorg som du rangordnar. Ditt barn erbjuds plats utifrån önskad placeringsstart, om ansökan har inkommit senast fyra månader innan plats önskas. Plats ska annars tillhandahållas senast fyra månader efter det att ansökan inkommit.

Den dag som registreras som ködatum är ankomstdagen för ansökan, dock tidigast 90 dagar efter barnets födelse. En erbjuden plats ska tillträdas inom ansökt månad, men avgift debiteras från placeringsdatumet.

Barn i kön till förskola/pedagogisk omsorg fördelas enligt följande turordning:

  1. Barn i behov av särskilt stöd.
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan (förutsatt att ansökan inkommit senast sex månader innan önskad placeringsstart).
  3. Ködatum. Vid lika ködatum går äldre barn före yngre.

Lomma kommun skickar köförfrågan en gång per år till de vårdnadshavare som står kvar i kön till högre rangordnade önskemål. Köförfrågan skickas ut till den e-post adress du angett. Vill du stå kvar i kön uppdaterar du din ansökan och vill du inte stå kvar i kön så väljer du att avsluta den. Loggar du inte in i e-tjänst och tar ställning till köförfrågan innan sista svarsdag raderas din ansökan.

Byte av placering förskola/pedagogisk omsorg

Om du inte är nöjd med ditt barns placering kan du göra en ny ansökan och ställa dig i kö för ny placering.

Syskonförtur

Syskonförtur innebär att ett syskon har förtur till den förskola som syskonet redan har plats i. Syskonförtur omfattar barn som är bosatta i samma hushåll och folkbokförda på samma adress. Syskonförtur medges i mån av plats och gäller förutsatt att ansökan inkommit senast sex månader innan önskad placeringsstart.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader från det att uppsägningen inkommit. Du betalar för platsen under uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Önskemål om plats i kommunens fristående förskolor

Önskemål om plats i kommunens fristående förskolor ska anmälas direkt till den fristående verksamheten.

Hör av dig om du har frågor

Vi är här för att hjälpa dig.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Kristina Liljenström
Senast uppdaterad: 2018-12-10