Vanliga frågor inom elevhälsa

Logopederna utbildar många av pedagogerna i kommunen i TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Detta är en bra pedagogisk metod för att förstärka barns språkinlärning. För barn med språkliga svårigheter kan det vara deras väg till kommunikation men även för barn utan språkliga bekymmer är tecken utvecklande. Läs gärna mer på SÖK’s hemsida eller titta på filmen nedan.

Mer information:

När det gäller stamning hänvisar vi till Region Skåne för stöd och/eller behandling. Vi på Centrala barn- och elevhälsan kan stötta ditt barns pedagoger med förhållningssätt, hur de som vuxna kan stötta ditt barn i förskola/skola. Du kan även få mer information och hjälp på stamningsförbundets webbplats.

Mer information:

Första steget är att prata med ditt barns pedagoger och lyfta dina tankar med dem. Ett barn kan ha svårt med läsning och skrivning av olika anledningar. På skolorna finns även specialpedagoger som kan stötta elever och med läs- och skrivsvårigheter. De kan även hjälpa med alternativa lärverktyg vid behov. Behöver de mer hjälp finns kommunens skoldatatek. Finns det ytterligare frågor eller behov kan skolan ta kontakt med Centrala barn- och elevhälsan. Ibland finns det behov av ytterligare information för att bättre kunna ge stöd till eleven och då föreslår vi en logopedisk utredning, ofta i kombination med psykologisk utredning för att få en bred bild av elevens styrkor och utmaningar.

Mer information:

Elevhälsans medicinska insats fortsätter med det nationella vaccinationsprogrammet som påbörjades på BVC.

Detta innebär att vi erbjuder vaccination enl. följande.

År 2 – mässling, påssjuka, röda hund

År 8 – difteri, stelkramp, kikhosta

Flickor år 5 - HPV (Humant Papillom Virus)

Vid avvikande vaccinationsstatus görs enskilda bedömningar.

Information ges till både elev och vårdnadshavare före vaccination.

Samtycke krävs från båda vårdnadshavarna.

Alla vaccinationer rapporteras till ett nationellt vaccinationsregister.

Elevhälsans medicinska insats erbjuder fortlöpande hälsosamtal och hälsobesök till alla elever från förskoleklass till och med årskurs 9, utifrån ett nationellt basprogram. Vi träffar alla elever i förskoleklass samt i årskurs 2, 4, 7 och 8. Om behov finns, görs riktade insatser även i de andra årskurserna.

Synen kontrolleras vid hälsobesök i förskoleklass, år 4, 7 och 8 samt vid behov.

Hörseln kontrolleras vid hälsobesöket i förskoleklass samt vid behov.

Ryggkontroll görs i samband med hälsobesök i år 1, 4, 7 och 8 samt vid behov.

En tillväxt- och pubertetsbedömning görs i samband med hälsobesöken i förskoleklass, år 2, 4, 7 och 8 samt vid behov.

Ta kontakt med skolsköterskan på ditt barns skola.

Behandla med schampo som finns att köpa på apoteket. Kamma igenom håret på övriga familjemedlemmar. Informera personer som varit i ditt barns närhet samt pedagogerna i skolan om att ditt barn har löss.

Mer information:

Se kostenhetens sida om avvikande kost. Där hittar du även ansökningsblankett.

Kontaktuppgifter

Ingela Roxenby

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan

0733-41 10 25

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: