Kajgatan i Lomma är en Sommargågågata.
Det innebar att du inte fick köra bil där.
Du fick cykla och gå.
Kajgatan är en gågata från 27 maj till 1 september.

Sommargågata i Lomma hamn 27 maj - 1 september

Sommargatan i Lomma hamn 2020.

Strosande turister och lokalbor, utökade uteserveringar och inbjudande möblering i en bilfri miljö. Det blir verklighet längs Kajgatan i Lomma Hamn i år igen – och tre år. Välkommen till Sommargågatan mellan den 27 maj - 1 september.

Förra årets pilotomgång av sommargågata på Kajgatan blev en lyckad insats. Kajgatan var gågata under perioden 1 juli – 19 augusti, i höjd med Varvstorget och fram till Tullhustorget. Gatan möblerades med allmänna sittmöbler, solfåtöljer, cykelparkering och blommor samtidigt som verksamheterna längs gatan fick möjlighet att flytta ut sina serveringar på gatan.

I år hittar du utöver nämnda inslag även ett pingisbord vid Kanaltorget, en social yta på Tullhustorget med sittmöbler och griffeltavla och en häftig pumptrackbana på Pirplatsen.

Syftet med Sommargågatan är att minska trafiken och göra området mer attraktivt för gående och cyklister.

Varuleveranser, räddningstjänst eller parkering för rörelsehindrade personer är tillåtna på gågatan.

Människor i rörelse på gågata. Planteringar med blommor

Gågata - vad gäller här?

Vägmärket för gågata.

Vägmärket för gågata.

På en gågata och i ett gångfartsområde gäller särskilda krav. Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera fordonet och du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Källa: Transportstyrelsen

Utvärdering av Sommargågatan 2020

Initiativet med Sommargågata 2020 har utvärderats utifrån insamlade synpunkter från allmänheten, näringsidkare, polisen och parkeringsövervakare. Utifrån de drygt 1100 enkätsvaren från allmänheten och boende i hamnen kan konstateras att det som helhet finns en mycket stor nöjdhet med införandet av sommargågatan. Även bland de näringsidkare som besvarat enkäten finns generellt en stor nöjdhet. Utifrån syftet med att minska biltrafiken, göra Kajgatan mer attraktiv för gående och cyklister samt bidra till en mer attraktiv miljö bedöms försöket med Sommargågatan som lyckat.

Trafikmätningar av trafikflöde och hastigheter har gjorts i ett antal utvalda punkter i Lomma hamn under sommaren 2020. Trafikmätningarna som genomfördes visar på en förbättrad situation på Kajgatan.

Kompletteringar

För att ytterligare förbättra trafiksituationen i Lomma hamn kommer vi i år även komplettera med följande åtgärder:

  • Kryssgränd stängs av för genomfartstrafik för att minska söktrafiken
  • Parkeringsplatsen på Tullhustorget tas bort under perioden för sommargågatan för att minska söktrafiken och skapa en trevlig miljö för mötesplatser.
  • Parkeringsplatser inom gångfartsområdet på Kulinggränd, Kryssgränd, Stiltjeplatsen samt Brisgränd tas bort permanent för att minska söktrafiken.
  • Parkeringsplatser på Varvstorget utökas permanent så att parkeringsytan nyttjas mer effektivt.
  • Arbeta med att förtydliga och förbättra skyltning och information till badparkeringarna.
Satellitbild med markering på delar av Kajgatan som blir gågata. Från Tullhustorget till Varvstorget
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Senast uppdaterad: