Sommaren 2020 var Kajgatan i Lomma en gågata.
Det innebar att du inte fick köra bil där.
Du fick cykla och gå.
Kajgatan var en gågata från onsdagen den 1 juli
till och med onsdagen den 19 augusti 2020.

Sommargågata i Lomma hamn 27 maj - 1 september

Sommargatan i Lomma hamn 2020.

Strosande turister och lokalbor, utökade uteserveringar och inbjudande möblering i en bilfri miljö. Det blir verklighet längs Kajgatan i Lomma Hamn i år igen – och tre år framåt under maj till september. Den 1 februari 2021 togs beslut i Tekniska nämnden kring Sommargågatan och dess framtid.

Förra årets pilotomgång av sommargågatan på Kajgatan blev en lyckad insats. Kajgatan stängdes av för motordriven trafik under perioden 1 juli – 19 augusti, i höjd med Varvstorget och fram till Tullhustorget. Gatan möblerades med allmänna sittmöbler, solfåtöljer, cykelparkering och blommor samtidigt som verksamheterna längs gatan fick möjlighet att flytta ut sina serveringar på gatan.

Den 1 februari 2021 fattades beslut i Tekniska nämnden att Lomma kommun ska genomföra sommargågatan med liknande upplägg som tidigare varje år mellan 2021–2023 under perioden slutet på maj till början av september, i syfte att minska trafiken och göra området mer attraktivt för gående och cyklister.

Varuleveranser, räddningstjänst eller parkering för rörelsehindrade personer är tillåtna på gågatan.

Människor i rörelse på gågata. Planteringar med blommor

Utvärdering av sommargågatan 2020

Initiativet med sommargågata 2020 har utvärderats utifrån insamlade synpunkter från allmänheten, näringsidkare, polisen och parkeringsövervakare. Utifrån de drygt 1100 enkätsvaren från allmänheten och boende i hamnen kan konstateras att det som helhet finns en mycket stor nöjdhet med införandet av sommargågatan. Även bland de näringsidkare som besvarat enkäten finns generellt en stor nöjdhet. Utifrån syftet med att minska biltrafiken, göra Kajgatan mer attraktiv för gående och cyklister samt bidra till en mer attraktiv miljö bedöms försöket med sommargågata som lyckat.

Trafikmätningar av trafikflöde och hastigheter har gjorts i ett antal utvalda punkter i Lomma hamn under sommaren 2020. Trafikmätningarna som genomfördes visar på en förbättrad situation på Kajgatan.

Kompletteringar

För att ytterligare förbättra trafiksituationen i Lomma hamn kommer vi i år även komplettera med följande åtgärder:

  • Kryssgränd stängs av för genomfartstrafik för att minska söktrafiken
  • Parkeringsplatsen på Tullhustorget tas bort under perioden för sommargågatan för att minska söktrafiken och skapa en trevlig miljö för mötesplatser.
  • Parkeringsplatser inom gångfartsområdet på Kulinggränd, Kryssgränd, Stiltjeplatsen samt Brisgränd tas bort permanent för att minska söktrafiken.
  • Parkeringsplatser på Varvstorget utökas permanent så att parkeringsytan nyttjas mer effektivt.
  • Arbeta med att förtydliga och förbättra skyltning och information till badparkeringarna.
Satellitbild med markering på delar av Kajgatan som blir gågata. Från Tullhustorget till Varvstorget
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: