T-bryggans badvattenkvalitet

Att T-bryggan i år klassas som en badplats med dålig badvattenkvalitet innebär att vi måste avråda från bad under hela sommaren. Det råder dock inte badförbud. Bakteriehalten kan variera stort under sommaren och det finns risk att badvattnet kan innehålla förhöjda bakteriehalter. Vi tar badvattenprover varannan vecka under badsäsongen.

T-bryggan har en historia av dåliga provresultat och har haft klassificeringen dålig tre gånger tidigare, 2012, 2014 och 2015. Vissa åtgärder har gjorts och utredningar har pågått under längre tid utan att man kunnat hitta källan som är uppströms i Höje å. Badvattenprover tas varannan vecka, från 30 maj till 5 september och du hittar resultatet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är det för bakterier som kan finnas i vattnet?

Badvattenproverna analyseras utifrån de mikrobiologiska parametrarna Escherichia coli (E-coli) och Intestinala enterokocker. Båda parametrar är så kallade indikatorbakterier som finns i tarmarna hos varmblodiga djur, inklusive fåglar och däggdjur. Förhöjda halter av dessa parametrar innebär att risken är förhöjd att det finns andra smittsamma mikroorganismer i vattnet.

Varje vattenprov får en bedömning efter att bakteriehalterna i vattnet analyserats.

  • Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
  • Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.
  • Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Rekommendationer

Vi avråder från bad vid T-bryggan hela sommaren. Det råder dock inte badförbud vilket innebär att det är upp till var och en att avgöra om de vill bada. Planerar man att bada rekommenderar vi att aktuell badvattenkvalitet kontrolleras innan badtillfället. De senaste provresultaten finns alltid upphängda på anlagstavlan intill T-byggan och digitalt via länken här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provresultaten får vi ofta 1–2 dagar efter provtagning. Bakteriehalten kan variera stort under sommaren och badvattnet kan ibland innehålla förhöjda halter bakterier. Exempelvis visar ofta provresultaten förhöjda halter efter regn, vilket innebär att vi speciellt avråder från bad efter skyfall.

Vid bad bör du undvika att få i dig större mängder vatten eftersom man då riskerar att få symptom om vattnet är otjänligt. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte dricker vattnet.

Vad kan hända om man badar?

Om du svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller parasit) som finns i vattnet. Ju högre bakteriehalt i badvattnet desto större risk är det att bli smittad.

Orsaker

Eftersom T-bryggan tidigare har fått dålig klassificering har vissa åtgärder vidtagits. Samtliga enskilda avlopp i kommunen som riskerar att påverka Höje å har identifierats och åtgärdats. Under sex år har vi gjort en utökad provtagning på fyra provpunkter i Höje å. Sammantagen statistik visar att det vid nederbörd på provtagningsdatum eller upp till tre dagar innan ofta är förhöjda bakteriehalter. Statistiken visar att Höje å är en trolig orsak till de förhöjda halterna vid T-bryggan men vi har inte kunnat hitta källan som är uppströms i Höje å.

Varför blir kvaliteten dålig efter regn?

Regnvatten rinner via stuprör och brunnar till dagvattenledningar och vidare till dagvattendammar, bäckar, åar och hav. På vägen renas det naturligt av växter och djur. Vid kraftigt regn spolas smuts från hustak och gator med ner i dagvattenledningar och vidare ut i vattendragen. Dagvattnet färdas snabbt och hinner inte renas naturligt. Precis efter ett regn kan vattnet vara smutsigt, speciellt om det varit torrt länge.

Kraftiga regn kan också innebära att s.k. bräddningar måste ske. En bräddning är en säkerhetsfunktion som finns i alla ledningsnät. Bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av kraftigt regn eller tekniskt fel på reningsverk eller ledningsnätet som leder till tillfällig överbelastning. I Höje å har även Lunds ledningsnät, Källby reningsverk och Staffanstorps reningsverk utlopp. Vid bräddningar finns risk att större halter av bakterier når badplatserna. I kombination med dålig vattenomsättning kan bakterierna stanna kvar även en tid efter bräddningen.

Andra potentiella orsaker är utsläpp från fritidsbåtar, avföring från fåglar, hundar och andra varmblodiga djur (via vattenavrinning). Enskilda avlopp utanför kommungränsen, boskap/gödsel och punktkällor utanför vår kommun är också potentiella bidragande faktorer.

Vad har gjorts och vad ska göras?

  • Vi fortsätter att ta prover varannan vecka vid våra badplatser för att få en bild över hur kvaliteten ser ut i dagsläget.
  • Vi är observanta på onormala situationer och avråder från bad om det finns indikationer på försämring av kvaliteten, exempelvis bräddningar.
  • Vi har ett samarbete med Lunds kommun, Höje å vattenråd och reningsverk gällande kvaliteten i Höje å.
  • Vi vill utöka provtagningen längre uppströms Höje å samt ta prover vid höga respektive låga flöden för att få svar på om det finns fler punktkällor och vad som styr koncentrationsnivån.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Senast uppdaterad: