Domedejla mosse med omgivningar

Vattendrag, gröna träd och buskar

Naturreservatet Domedejla mosse ligger i nordöstra Bjärred, nära gränsen mot Borgeby.

Namnet kommer från orden ”dome” som betyder ”dimma” och ”dejla” som betyder ”sörja”, vilket antyder en historia av fuktig mark. På 1700-talet fanns här en sjö. Konstnären Ernst Norlind, kanske mest känd för sina storkmålningar, bodde i Borgeby slott och sågs ofta i dessa omgivningar i början av 1900-talet.

Området dränerades och sjön försvann på 1930-talet. Idag består Domedejla mosse av skogsmark, högörter, vattensamlingar och en slåtteräng. År 2002 skapades ett tolv hektar stort naturreservat för att ta till vara på botaniska och ornitologiska värden och framförallt för att skapa ett rekreationsområde för boende i omgivningarna. Domedelja mosse besöks ofta av skolor och förskolor, många gånger med den så kallade naturbasen i östra delarna som utgångspunkt.

Slåtterängen i mitten av området vårdas årligen av Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred. Sedan några år tillbaka pågår också ett arbete med att skapa en ny ängsmark längs den östra gränsen av området. Den sydvästra delen av naturreservatet består av fuktig mark där du kan hitta typiska arter som bladvass och svärdslilja. Skogen har många olika träd och buskar som björk, ek, alm, lönn, rönn, fläder, tall, gran och lärk.

I gläntor, inne i skogen, går det att hitta de lite ovanligare växterna slåtterblomma och ängsskallra. Här och var kan du även hitta jättebalsamin, som från början är en trädgårdsväxt. På gränsen till väster växer forsythia vilket minner om en tid av gamla odlingar. Området har gott om fåglar med bland annat kärrsångare, rödhake, björktrast, kattuggla och ormvråk.

Tänk på att det inom naturreservatet är förbjudet att:

  • gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten, levande eller döda träd och buskar
  • avsiktligt störa djurlivet
  • gräva upp växter
  • tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande
  • parkera annat än på anvisade platser
  • göra upp eld utom på markerade platser
  • medföra ej kopplad hund
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
  • på ett störande sätt använda radio, bandspelare, CD-spelare eller motsvarande
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: