Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Låneregler

Du behöver ett bibliotekskort för att kunna låna böcker och all annan typ av media hos oss. Dessa låneregler gäller för biblioteken i Lomma kommun.

Bibliotekskortets innehavare (målsman för barn och unga under 18 år) är ansvarig för lån och andra aktiviteter kopplade till kortet. Kortet får du utan kostnad mot uppvisande av giltig fotolegitimation. Barn under 18 år ska ha målsmans skriftliga tillåtelse. Innehavare av bibliotekskort är skyldig att hålla sig informerad om ändring av låneregler. Förlorar du bibliotekskortet skall detta genast spärras.

Folkbiblioteken i Arlöv, Åkarp, Lomma och Bjärred har ett gemensamt låntagarsystem. Ditt lånekort går att använda i båda kommunerna. Dina uppgifter används för att hantera bibliotekslån, reservationer och eventuella avgifter. Dina lån är konfidentiella vilket innebär att ingen annan har rätt att få reda på vad du har lånat. Så snart ett lån är återlämnat och eventuella avgifter är betalda raderas uppgifterna i bibliotekssystemet. Bibliotekets personal har tystnadsplikt.

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i e-tjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på blanketten/ i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kulturochfritidsnamnd@lomma.se Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.kulturochfritidsnamnden@lomma.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Anmäl snarast ändring av namn, adress, e-post och telefonnummer till biblioteket eller via "Mig och mitt" på bibliotekets hemsida.

Lånetiden är normalt 4 veckor. Media som är mycket efterfrågad lånas ut på kortare tid. Sista återlämningsdatum är angivet på lånekvittot.

Omlån ska göras innan lånetiden gått ut. Detta kan göras över disk, via bibliotekens hemsida eller per telefon. Omlån beviljas två gånger. Reserverad media kan inte lånas om. Om fjärrlånad media inte kan lånas om så kan ny reservation göras först när fjärrlånet återlämnats.

Biblioteket tar ut en förseningsavgift för böcker och annan media som lämnas efter förfallotid. Avgiften skall betalas vid återlämningstillfället.

Om media ej återlämnats avstängs låntagaren vid tredje kravets utskick. Spärren hävs när samtliga media återlämnats eller betalats. Skuld överstigande 100 kronor innebär att lån inte medges till dess att skulden är reglerad.

Som låntagare är du skyldig att följa de senast antagna lånereglerna.

Sidansvarig: Göran Schmitz
Senast uppdaterad: 2018-05-31