Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanliga frågor om snöröjning

Ja tyvärr, för plogbilen finns det inget annat rimligt alternativ. Vi försöker i möjligaste mån att undvika att blockera enskilda utfarter och brevlådor, men inte ens med en avsevärd ökning av resurser skulle vi ha möjlighet att befria enskilda utfarter eller brevlådor från snövallar.

Att köra bort snön är tidsödande och väldigt kostsamt. Vi kör bort snö enbart på de ställen där vi bedömer att trafiksäkerheten och framkomligheten äventyras.

Våra resurser är dimensionerade för en "normalvinter" och utifrån prioriteringsordning och skattemedel som avsatts för ändamålet. Det är inte rimligt ur kostnadssynpunkt att avsätta sådana resurser att snöröjning omedelbart och samtidigt kan utföras i hela kommunen.
Därför prioriterar vi gator och gång- och cykelvägar enligt en fast prioriteringsordning. När det inträffar en vinter med väsentligt mer snöfall än normalt tar det väsentligt längre tid att röja upp våra gator och gång- och cykelvägar. Vi försöker dock under vintertid att hålla de högst prioriterade vägarna öppna så långt det är möjligt.

Nej, den kemiska sammansättningen är densamma som vanligt bordssalt. Däremot är kornen vi använder större. Saltet vi använder är obehandlat mineralsalt och har därför en gulare färg än bordssalt.

Vi måste köra på natten för att det ska vara klart före morgonen. Lampor och backvarnare är det lag på att använda.

Varje snöröjningstillfälle kostar drygt 250 000 kronor per dygn. Om vi börjar ploga för tidigt blir insatsen verkningslös och då måste vi göra om plogningen och då blir kostnaden dubbelt så hög. Om vi någon gång plogar under pågående snöfall så är det om snöfallet väntas bli riktigt långvarigt och vi bedömer att det kan bli problem med framkomligheten.

Vid en lite mindre insats är det enbart stora gator samt gång- och cykelvägar som plogas. Villaområdena halkbekämpas bara undantagsvis. Vid stort pådrag plogas allt.

På villagator är det fastighetsägarens ansvar att på gångbaneutrymmet* i anslutning till fastighetsgränsen snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken, samt att vid halka skyndsamt sanda eller vidta andra åtgärder för motverkande av halka. Detta gäller även fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet. *Gångbaneutrymme: trottoar, motlut eller annat för gångtrafiken erforderligt område, dock minst en meter från fastighetsgränsen.

Snöplogarna har fjädrande skär dels för att förhindra skador på gator och maskiner men också av hänsyn till maskinförarens arbetsmiljö. Fjädringen gör att plogbladen inte alltid kommer igenom hårt packad snö och is. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte rimligtvis kan ploga och salta kontinuerligt på alla gator.
(Se: Varför görs inte mer för att röja undan snön och halkbekämpa?)

För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat eller om möjlighet finns på egen mark.

Vi kan inte åta oss att skotta fram postlådan, det är ditt ansvar som fastighetsägare att ombesörja. Det gäller även plats för sopkärl.
(Se: Måste plogbilen lägga upp vallar vid utfarterna till fastigheterna?)

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen
Senast uppdaterad: 2018-03-16