Många som bor längs Lommabanan
är oroliga för att bullret från järnvägen
ska bli värre med anledning av persontåg-
trafik på Lommabanan.

Trafikverket ska presentera sina utredningar kring bullerfrågan.

Bullerutredning av Lommabanan

Många som bor längs Lommabanan är oroliga för att bullret från järnvägen ska bli värre och hör av sig till kommunen och ställer frågor vad som ska hända och varför det tar tid för Trafikverket att inkomma med sina utredningar kring bullerfrågan.

På Lommabanan planeras det för 38 stycken avgångar med Pågatåg per dygn med start i december 2020. Tågtrafiken ska påbörjas klockan 6 på morgonen och sluta ungefär klockan 24 på natten. Utöver persontrafiken kommer mellan 20 och 25 stycken godståg köra per dygn. Redan i samband med öppningen av tunnlarna genom Hallandsåsen år 2015 utökades kapaciteten för godstrafik längs med Lommabanan och i dagsläget passerar cirka 15 godståg Lomma per dag.

Inledningsvis kommer två nya stationer att etableras längs med sträckan, en i Lomma och en i Furulund, vilket kommer ge möjlighet till persontåg i timmestrafik. Eftersom Lommabanan är en enkelspårig järnväg kommer ett nytt mötesspår söder om Stävie att byggas för att de nya persontågen ska få plats. Lomma kommun planerar nu för att under 2026 öppna ytterligare två stationer längs sträckan, en i Flädie och en i Alnarp.

Trafikverkets planerade bullerskyddsåtgärder

Trafikverket planerar att utföra bullerskyddsåtgärder vid det nya mötesspåret enligt planeringsfallet väsentlig ombyggnad. På övriga delar av banan planerar Trafikverket att utföra bullerskyddsåtgärder enligt åtgärdsprogrammet som genomförs vid befintlig miljö. Kraven på bullerskyddsåtgärder är högre om det anses att en väsentligt ombyggnad har skett av järnvägen eller det är befintlig (oförändrad) miljö det handlar om. Åtgärdsprogrammet gäller järnvägar som inte byggts eller byggts om väsentligt efter 1997.

För sträckan Arlöv-Lomma-Kävlinge är en inventering genomförd. Rapporten och en lista med beräknade ljudnivåer för fastigheter längs Lommabanan finns på Trafikverkets hemsida. De fastigheter som har en maximal ljudnivå på 85 dBA eller mer kommer att utredas vidare för att sänka bullernivån inomhus. Den vanligaste åtgärden är byte av fönster och ventiler. De fastigheter som har en ekvivalent ljudnivå (Leq) vid fasad på 65 dBA eller mer kommer att utredas vidare för bullerskydd av uteplats. Detta görs oftast genom att en lokal skärm byggs inne på tomten för att skydda en avgränsad uteplats. Om en fastighet blir aktuell för åtgärd beror bland annat på om den redan har tillräckligt bra fasaddämpning eller om det redan finns en uteplats med lägre bullernivå. Är bostaden byggd efter år 1997 omfattas den inte av åtgärdsprogrammet.

Vad gör kommunen?

Trafikverket har redovisat bullerberäkningar för fastigheter inom Lomma kommun längs med Lommabannan där människors hälsa kan påverkas av buller från järnvägen. Av 1061 redovisade fastigheter är det totalt 442 fastigheter som riskerar att få ljudnivåer över riktvärdena.

Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun anser inte det är tillräckligt att skydda bullerutsatta boende längs Lommabanan enligt planeringsfallet befintlig miljö utan att det borde ske i enlighet med planeringsfallet väsentlig ombyggnad. Miljö- och byggnadsnämnden kan agera utifrån miljöbalkens bestämmelser gällande bullerfrågor och har i augusti 2018 tillsammans med andra påverkade kommuner förelagt Trafikverket att skriftligt inkomma med vilka specifika bullerdämpande åtgärder som behöver vidtas för de fastigheter som ligger längs med järnvägen, bandel 925 (Arlöv-Kävlinge). Trafikverket förelades också att skriftligt inkomma med information om beräknad ljudnivå före och efter bullerskyddsåtgärderna.

Beslutet har överklagats av Trafikverket i två instanser. I slutet av januari 2020 beslutade även Mark- och miljödomstolen, liksom länsstyrelsen dessförinnan, att gå på nämndens linje. Detta innebär att Trafikverket behöver redovisa efterfrågade uppgifter till Miljö- och byggnadsnämnden senast 12 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2020-07-20