Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Innan du söker ekonomiskt bistånd

Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan innebära att man behöver hjälp och stöd i frågor som rör den egna ekonomin.

Du får också hjälp att förändra din situation. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan.

Om du är sambo, gift eller registrerad partner ska ni i första hand hjälpa varandra eko­nomiskt. De betyder att ni också måste söka försörjnings­stöd till­sammans. E‑ansökan ska skrivas under med e‑legitimation av båda. Båda måste även komma på ny­besöket och ha handlings­planer.

Tillgångar

Om du har ekonomiska tillgångar måste du använda dessa innan du kan få ekonomiskt bistånd. Ekonomiska tillgångar är till exempel pengar på banken, pensionssparande, aktier, bil, fastighet, bostadsrätt eller andra värdesaker.

Andra bidrag

Du ska ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt att få, till exempel a-kassa, föräldrapenning och bostadsbidrag. Ekonomiskt bistånd är sista utväg.

Du ska dessutom aktivt delta i en planering med kommunens arbetsmarknadsenhet - Utbildnings- och jobbcenter. Första steget i den planeringen är att gå på deras drop-in. Att delta i drop-in är en förutsättning för vidare arbetsmarknadsinsatser och om du inte deltar kan det påverka din rätt till försörjningsstöd.

Du som är arbetslös

Detta gäller om du är arbetslös:

 • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
 • Du ska följa din planering.
 • Du ska redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till försörjningsstöd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om försörjningsstöd.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Du som är föräldraledig

Detta gäller för dig som är föräldraledig:

 • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
 • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

Ekonomiskt bistånd består av två delar, riksnorm och bidrag till skäliga kostnader. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster.

Vem som har rätt till ekonomiskt bistånd bestäms av socialtjänstlagen.

Riksnormen

Riksnormen fastställs av regeringen och ska räcka till kostnader för

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning

Se bidragsfördelningen för riksnormen på socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats

Bidrag till skäliga kostnader

Rätten till ekonomiskt stöd gäller också skäliga kostnader för

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Utöver riksnorm och skäliga kostnader kan bistånd beviljas till kostnader som uppstår då och då. Exempel på sådana kostnader är tandvård, medicin, läkarvård, glasögon, umgänge med barn, flyttkostnad och begravning. En individuell bedömning måste göras av vad som är skäligt för den som söker.

Räkna ut hur mycket pengar du kan få

Om du vill räkna ut hur mycket du kan få i bistånd kan du göra det länk till annan webbplatshos Socialstyrelsen.länk till annan webbplats

Observera att uträkningen inte är en ansökan och att det inte är säkert att du har rätt till det beloppet som uträkningen ger.

 • Ordna e-legitimation eller bank-id, din bank kan hjälpa dig. Detta är en förut­sättning för att kunna söka via e-tjänsten.
 • Om du har en sambo/­make/­maka/­partner behöver även han eller hon ha e-legitimation. Båda två måste signera ansökan.
 • Förbered dig/er genom att ha dina/­era ekonomiska underlag till hands: inkomster, besparingar, till­gångar, fakturor och kvitton. Med inkomster menas även swish och andra konto­insättningar, så ha koll på bank­konto­utdragen.
 • Försörjningsstöd söker du framåt i tiden, det vill säga för den månad som ligger framför dig. Inkomster och ut­gifter ska dock redo­­­visas för månaden före.

Exempel

Om det är slutet av januari eller början av februari söker du försörjnings­stöd för februari.

Redovisa:

 • de inkomster, bankkontoinsättningar, swish med mera som du hade i januari
 • fakturor med förfallodag i januari
 • de utgifter du hade i januari förtill exempel läkarvård och medicin

Du behöver inte skicka några ekonomiska underlag när du söker löpande ekonomiskt bistånd, mer än läkar­intyg om du är sjuk­skriven. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar i ansökan är rätt.

Vi kommer att göra stickprovskontroller så det är viktigt att du spar dina underlag. Om du blir uttagen för kontroll måste du lämna in de underlag vi begär in.

Om du fått för högt belopp kan du bli åter­betalnings­skyldig. Felaktiga eller ofull­ständiga uppgifter kan vara bidrags­brott och leda till polis­anmälan.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig:
Senast uppdaterad: