Frågor och svar om integration i Lomma kommun

Kommunen ska verka för att människor som bor här ges förutsättningar att skapa sig ett självständigt liv. De nyanlända som kommunen, enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38), tagit emot och erbjudit bostad kan, efter sitt etableringsprogram, ta samma ansvar för sin boende och sysselsättning som andra i kommunen, varför kommunen nu behöver klargöra hur länge en nyanländ har tillgång till en av kommunens bostäder.

Kommunen har också ett ansvar att hantera kommunens resurser på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt vis, varför det behövs ett förtydligande för att klargöra individens, kommunens och statens olika ansvarsområden rörande den nyanländes tillgång till bostad.

I dagsläget tillhandahåller kommunen 77 bostadslösningar för 77 hushåll per månad. Flertalet av dessa lösningar är av temporär karaktär, såsom paviljonger. Genomströmningen i bostäderna är låg. Nu när kommunens mottagande har stabiliserats, behövs en översyn av dessa boendelösningar och kommunen ska ha stort fokus på att stödja individerna i att ta större ansvar för sitt långsiktiga boende.

De personer som kommunen tagit emot kommer att erbjudas en bostad under sin tid i etableringsprogrammet. Parallellt med arbetsförmedlingens insatser för etablering arbetar också kommunen, genom etableringshandledare och arbetsmarknadssekreterare, med att vägleda den nyanlände med såväl sysselsättningsinsatser samt med bostadsfrågan. Efter två år har de allra flesta nyanlända en god uppfattning om samhällsstrukturen, språket och hur en ska gå tillväga i frågan om arbete och bostad.

Generellt gäller också att barnperspektivet ska finnas med i de beslut som rör barn, varför hänsyn kommer att tas till terminsavslut och andra terminsvisa engagemang som har betydelse för barn, vid bostadskontraktets slut. För familjer som påverkas ska det av allt att döma inte vara på annat vis än vid en vanlig flytt.

De nyanlända får, med vägledning av etableringshandledare, ta del av samhällsservice och vård under den tid som de är bosatta i Lomma kommun. Individer som har svåra erfarenheter bakom sig får den hjälp som de behöver för att gå vidare. Nyanlända i Lomma kommun får alltså tillgång till samma samhällsservice som alla andra kommuninvånare, men kan inte särbehandlas i frågan om bostäder. Individer med egen försörjning och förmåga att lösa eget boende ska göra det, ett krav som ställs på alla kommuninvånare i kontakten med socialtjänsten.

Avtalet för paviljongerna kommer att sägas upp. Det finns inga planer på att använda dem i någon annan verksamhet.

Från 1 mars 2016 ska alla kommuner kunna anvisas att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Den nya lagen avser att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande samt deras anhöriga. Även kvotflyktingar och ensamkommande barn som är kvotflyktingar omfattas av lagen.

Hur många nyanlända som en kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge, befolkningsprognos, asylmottagande samt självbosättning. Anvisningen sker av Migrationsverket och följer Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning .

Mottagningstakten bestäms av Migrationsverket, som anvisar en individ eller familj till kommunen, som därefter har två månader på sig att ta emot den anvisade. Efter dessa två månader skrivs individen eller familjen ut till kommunen.

Alla boenden som erbjuds nyanlända är genomgångsboenden. Besittningsrätten förhandlas bort, så det rör sig om andrahandskontrakt med tidsbegränsning. Boendet ska fungera som en tillfällig bostad på väg till en egen bostadslösning. Den som hyr bostad i andra hand ska till exempel ställa sig i Boplats Syds bostadskö.

Lomma kommun, liksom alla andra kommuner i Sverige, tar i enlighet med gällande lag emot de ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som Migrationsverket anvisar till kommunen. Fördelningen till kommunerna sker i huvudsak proportionellt i förhållande till kommunstorlek, och antalet som kommer till Lomma kommun beror på hur många barn och ungdomar på flykt som kommer till Sverige.

Introduktion i hur det svenska samhället fungerar, inkluderat lagar, regler och värderingar, är en viktig del i kommunens integrations- och etableringsarbete. Ett arbete som startar omgående när barnen och ungdomarna anländer till Lomma och som bedrivs bl a inom ramen för de nyanländas skolgång respektive dagligen i boendeverksamheten.

Därtill deltar barnen och ungdomarna aktivt i kommunens föreningsliv och de flesta har knutit kontakt med vänfamiljer i kommunen.

När våra nyanlända elever börjar i våra skolor är undervisningen den första tiden mest inriktad på svenska och att vi ska kartlägga deras kunskaper. Inom två månader ska de sedan erhålla en klassplacering. När eleverna sedan deltar mer i sina respektive klasser finns det utifrån det individuella behovet ett stöd i form av SvA-lärare och studiehandledare.

Ungdomarna kan välja vilken sport de vill, men ett led i integrationen är också att hjälpa ungdomarna att göra hållbara val. Fritidsaktiviteten ska alltså vara av sådan art att ungdomen kan ta sig till och från samt bekosta den på egen hand även när de ”flyttat hemifrån”.

De vanligaste sporterna som uppfyller dessa kriterierna är de som finns i vår kommun; fotboll, simning, styrketräning, brottning och taekwondo till exempel.

Integrationsarbetet påbörjas den dagen de flyttar i på våra boenden.

Vid inflyttningen får ungdomen en introduktion i det som förväntas av dem i bemötande och förhållningssätt gentemot sin omgivning, liksom ungdomen också får berättat för sig vad denne kan förvänta sig av boendet och dess personal.

Bemötande, förhållningssätt, sociala koder/kultur samt lagstiftning är återkommande tema som följs upp av kontaktpersonen på boendet varje vecka. Ungdomarna är generellt sett mycket nyfikna på sitt nya land och har ett stort intresse av att smälta in och vara och göra ”likadant” som andra ungdomar.

Boendet arbetar vidare med information om Sverige genom tematräffar som har olika innehåll, till exempel jämställdhet, manliga och kvinnliga normer och trafiksäkerhet.

Information ges huvudsakligen via kommunens hemsida samt vid särskilt arrangerade möten.

Generellt gäller att kommunen vid uppstarter av hem för vård och boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, bjuder in de närboende till informations- och dialogmöte i samband med uppstarten.

Tidpunkten och formen för informationen/dialogen grundas på en samlad bedömning kring sekretess, integritet, säkerhet och de närboendes behov av information.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig:
Senast uppdaterad: