Boende för nyanlända

Från 1 mars 2016 ska alla kommuner kunna anvisas att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd och tillhandahålla boende. Bostäder hyrs ut till de nyanlända som betalar hyra. De bostäder som tillhandahålls har anskaffats på olika sätt.

Den nya lagen avser att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande samt deras anhöriga. Även kvotflyktingar och ensamkommande barn som är kvotflyktingar omfattas av lagen. Hur många nyanlända som en kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge, befolkningsprognos, asylmottagande samt självbosättning.

Lomma kommun ska ta emot 61 individer under 2019, tidigare års siffor är 98 individer under 2017 och 89 under 2018. Utöver dessa individer ger Migrationsverket en prognos om att ytterligare 11 individer kommer att självbosätta sig i Lomma kommun under 2019. Dessa 11 individer kan antingen vara vuxna personer som på egen hand löser sin bostadssituation eller anhöriga till någon av dem som kommunen fått anvisade till sig. Anvisningen sker av Migrationsverket och följer Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning Länk till annan webbplats..

Mottagningstakten bestäms av Migrationsverket, som anvisar en individ eller familj till kommunen, som därefter har två månader på sig att ta emot den anvisade. Efter dessa två månader skrivs individen eller familjen ut till kommunen. 2019 års mottagande påbörjas i mars och pågår till februari 2020. Det betyder i praktiken fem individer i månaden som kommunen ska erbjuda en bostad till.

Tillhandahållna bostäder

De bostäder som tillhandahålls har anskaffats på olika sätt. Det finns ett antal bostadsrättslägenheter och hyresrätter som kommunen äger eller hyr som har använts för uthyrning till nyanlända, då någon sådan har funnits tillgänglig. Kommunen har även avtalat med flera andra hyresvärdar om att hyra lägenheter. I samband med att kommunen la ner ett antal HVB-hem så har dessa omvandlats till lägenheter eller korridorsboende för ensamstående nyanlända. Kommunen har också införskaffat paviljonger som använts på samma vis.

Kommunen har dessutom, vid ett par gånger, gått ut med förfrågningar till allmänheten och fått hyra hus eller delar av hus i andra hand.

Bostäder hyrs ut till de nyanlända som betalar hyra. Därför är det viktigt att hitta bostäder som de har råd med, då de flesta har etableringsersättning.

Genomgångsboenden

Alla boenden som erbjuds nyanlända är genomgångsboenden. Besittningsrätten förhandlas bort, så det rör sig om andrahandskontrakt med tidsbegränsning. Boendet ska fungera som en tillfällig bostad på väg till en mer permanent lösning, helst med ett förstahandskontrakt. Den som hyr bostad i andra hand ska till exempel ställa sig i Boplats Syds bostadskö.

När kontraktstiden är slut får den nyanlända lämna sin bostad. Den enskilde förväntas fortsatt att lösa sin bostadssituation på egen hand. Skulle det visa sig att den nyanlända inte kan sörja för sig själv får den enskilde söka stöd hos kommunen för detta.

Bosättningsteam och boendekoordinator

Lomma kommun har ett bosättningsteam som stöttar de nyanlända med bland annat frågor kring det befintliga boendet men även i att hitta en permanent boendelösning. Från och med i september 2018 har kommunen förstärkt etableringsteamet med en boendekoordinator vars funktion är att hjälpa våra nyanlända vidare i egna bostadskontrakt. Detta arbete görs dels genom att stötta den nyanlände i det egna bostadssökandet, dels genom att koordinatorn aktivt letar efter bostäder på bostadsmarknaden. Boendekoordinatorn följer upp den nyanländes eget bostadssökande var tredje månad.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig:
Senast uppdaterad: