Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Hjälp i hemmet och hemtjänst

Dummybild

Om du har svårigheter att sköta hemmet eller din egen omvårdnad, på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder kan du få hjälp med sådant som du inte klarar att göra själv. För de flesta är det en trygghet att kunna bo kvar hemma. 

Ditt behov av hjälp bedöms utifrån socialtjänstlagen och utreds av kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren tar hänsyn till din livssituation och dina önskemål.

Ansök om hemtjänst

Så här ansöker du om hemtjänst.

Valfrihet?

 

Vilket stöd kan du få?

Det finns olika sätt som du kan få stöd i vardagen via kommunen.

I första hand är du själv som ansvarar för att du ska klara dig i ditt hem och se över dina möjligheter till att kunna leva så självständigt som möjligt. Det kan gälla att möblera om i sitt hem, byta bostad eller att på annat sätt förändra sin levnadssituation. När du inte längre kan klara din situation på egen hand eller genom hjälp av annan kan du ansöka om stöd och hjälp hos en biståndshandläggare genom Kontaktcentrum, på telefon 040-641 10 00

När du har behov av hjälp och stöd.

I Lomma kommun kan du ansöka om hemtjänst med olika former av hjälp, hjälpmedel och särskilda boenden. I den förebyggande verksamheten finns närståendestödet Treklövern, Träffpunkter, hjälp av en fixare i hemmet och förebyggande hälsosamtal.

Du som har en demenssjukdom/kognitiv sjukdom eller är närstående till en person som har demenssjukdom/kognitiv svikt kan få stöd av vår demenssjuksköterska.

Här kan du läsa mer om vad du kan få hjälp med i hemmet:

Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag från kommunen om du behöver göra förändringar i din permanentbostad.

Information om bostadsanpassning


Hjälp med inköp

Inköp beviljas 1 gång per vecka och innebär inköp av dagligvaror för en veckas normal förbrukning. I inköp ingår även planering av inköp, skriva inköpslista och att plocka in varorna i skåpen.

I insatsen kan hjälp med apotekärende ges vid behov, 1–2 gånger per månad. Inköp av annat slag (kläder, husgeråd etc.) kan beviljas en gång per halvår. Insatsen ärende, såsom post, bank, hänvisas i första hand att utföras av närstående då det är av mer av privat karaktär, annars inryms det i ramen för beviljad ledsagning.

Ett anpassat boende är en bostad med viss personlig anpassning. Det kan till exempel handla anpassning i form av en taklift, ett anpassat kök eller ett större badrum.

Behöver du stöd i din vardag av personal kan du utifrån en bedömning få det i form av personlig assistans, ledsagning eller hemtjänst.

För mer information ring Kontaktcenter på 040-641 10 00.

1.1.1 Avlösning i hemmet

Personer med långvarig sjukdom eller med funktionsnedsättning som vårdas av en närstående har möjlighet att beviljas avlösning i hemmet. Hemtjänsten avlöser den som vårdar och finns på plats i hemmet istället för den närstående. Syfte att frigöra tid för den som vårdar att göra saker på egen hand. Insatsen avser tillsyn och/eller social tid.

Insatsen ges i första hand på vardagarna och är i regel planerad. Anmälan om avlösning ska göras till hemtjänsten senast 3 dagar före att insatsen ska utföras. I vissa fall ges insatsen även vid akuta situationer, t ex att den närstående akut behöver söka sjukvård. Beviljas i en omfattning utifrån individuella behov upp till 16 timmar per månad. Avlösning får inte beviljas som ett alternativ till barnomsorg.

Av utredningen ska det framgå vad insatsen avser, tillsyn och/eller social tid samt praktiskt stöd till den enskilde, t ex hjälp med måltider, toalettbesök, förflyttningar.

 

2. Avlösning utanför hemmet

Personer med långvarig sjukdom eller med funktionsnedsättning som vårdas av en närstående har möjlighet att beviljas avlösning utanför hemmet. Detta beviljas i en omfattning av högst 2 veckor av 4 veckor. Syfte är att frigöra tid, för den som vårdar, så att han/hon kan göra saker på egen hand. Insatsen syftar också till att den enskilde kan fortsätta bo kvar i sitt hem. I bedömningen ska framgå att insatsen avlastar den anhöriga samt möjliggör kvarboende i det egna hemmet. Avlösning utanför hemmet utförs på kommunens korttidsplatser.


Fixartjänsten är en avgiftsfri service med syfte att förebygga fallolyckor i hemmen.

Information om fixaren

Lomma kommuns korttidsboende ligger på Jonasgården i Bjärred och bedrivs i kommunal regi.

För att få en plats på korttidsenheten krävs utredning och beslut av en biståndshandläggare.

Efter bedömning och beslut kan du få komma till korttidsenheten:

  • i väntan på att din bostad blir anpassad,
  • för avlösning då din närstående som annars vårdar dig behöver vila under en tid,
  • vid vård i livets slut.

Vill du komma i kontakt med korttidsboendet? Ring Kontaktcenter på 040-641 10 00 så kopplar de dig vidare.

1.1.1 Ledsagning

Insatsen syftar till att den enskilde ska kunna delta i samhällslivet, förhindra social isolering samt att få specifika behov tillgodosedda, till exempel stöd eller hjälp att ta sig till eller från aktiviteter.

I samband med besök hos t ex läkare, frisör, fotvård hänvisas brukaren i första hand till sjukresa eller färdtjänst. Detta ska också tas i beaktan vid bedömning av ledsagning för att delta i samhällslivet eller förhindra social isolering om behovet av hjälp kan tillgodoses med att brukaren kan åka till aktiviteten med tex hjälp av färdtjänst.

Vid behov innefattas praktiskt stöd till den enskilde, t ex hjälp med måltider, toalettbesök, förflyttningar, på- och avklädning under aktivitetens gång. Ledsagning beviljas utifrån individuella behov, men beviljas i normalfallet upp till 8 timmar per månad för att uppnå skälig levnadsnivå.

 

1.1.1 Social tid/Promenad

I första hand ska behov av social samvaro med andra beviljas via ledsagning där den enskilde har möjlighet att träffa andra medborgare, t ex via föreningsliv eller via kommunens egna träffpunkter. Social tid är tid för promenad eller för samvaro under sammanlagt en timme per vecka. Den enskilde kan dela upp tiden till två tillfällen. Social tid för samvaro beviljas inte om den enskilde har en maka/make/sambo eller ett socialt kontaktnät.

Måltider

Dagligt stöd i form av måltider innebär hjälp med frukost, värma lunchlåda, eftermiddagsfika samt lättare kvällsmat. I insatsen ingår även hjälp med att plocka fram och ta undan efter måltiderna samt diska. I insatsen ingår vid behov förflyttning till och från matbordet.

Måltidshjälp

Insatsen innebär att personal sitter med under måltiden för att säkerställa att brukaren äter/dricker, inte sätter i halsen, att maten delas samt vara ett aktivt stöd för den enskilde under måltiden. I insatsen ingår vid behov förflyttning till och från matbordet. Normalnivån för insatsen är hjälp i samband med frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat.

Matdistribution

Insatsen innebär beställning och leverans av matlådor. Maten som levereras följer de Nordiska näringsrekommendationerna och Livsmedelverkets kostråd för äldre. Insatsen beviljas till dem som inte själv kan tillreda sitt huvudmål på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning samt som har behov av insatsen minst fem dagar per vecka. För mer information kring matdistributionen, se informationsfoldern Från kök till kök nedan.

----------------

1.1.1 Måltider

Dagligt stöd i form av måltider innebär hjälp med frukost, värma lunchlåda, eftermiddagsfika samt lättare kvällsmat. I insatsen ingår även hjälp med att plocka fram och ta undan efter måltiderna samt diska. I insatsen ingår vid behov förflyttning till och från matbordet.

1.1.2 Måltidshjälp

Insatsen innebär att personal sitter med under måltiden för att säkerställa att brukaren äter/dricker, inte sätter i halsen, att maten delas samt vara ett aktivt stöd för den enskilde under måltiden. I insatsen ingår vid behov förflyttning till och från matbordet. Normalnivån för insatsen är hjälp i samband med frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat.

1.1.3 Matdistribution

Insatsen innebär beställning och leverans av matlådor. Maten som levereras följer de Nordiska näringsrekommendationerna och livsmedelverkets kostråd för äldre. Insatsen beviljas till dem som inte själv kan tillreda sitt huvudmål på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning samt som har behov av insatsen minst 5 dagar per vecka.

Hemtjänst - volontär som måltidsvän

Personlig omvårdnad kan innebära dagliga insatser och kan bestå av nedanstående insatser.

Personlig hygien

Personlig hygien innebär daglig tvätt, tand- och munvård, rakning och kamma/borsta håret, rengöring av glasögon och hörapparat. Insatsen ges i normalfallet 2 gånger per dag. Hjälp med förflyttningar ingår i insatsen.

Toalettbesök

Toalettbesök innebär förflyttning till och från toalett, tömning av fristående toalett och byte av inkontinensskydd samt all hygien kring toalettbesöket. I insatsen ingår vid behov hjälp med byte av kateterpåse och stomipåse.

Dusch

Hjälp eller stöd med dusch ges 1–2 gånger per vecka och omfattar tillsyn vid dusch eller hjälp med dusch. I insatsen ingår vid behov på- och avklädning, hjälp med eventuell förflyttning, nagel- och öronvård, hårvård, undan plockning/underhållsstädning.

Hjälp med klädsel

Hjälp med klädsel omfattar lägga fram kläder samt av och påklädning. Insatsen ges i normalfallet två gånger per dag samt kan hjälp med ytterkläder ges när sådant behov framkommer.

Förflyttning

Insatsen används separat enbart vid förflyttning exempelvis från säng till stol och vice versa vid vila, inte tillsammans med annan insats då förflyttning naturligt ingår som en del i insatsernas utförande.

Service i Lomma kommun är städ, tvätt och inköp/ärende. Om det är makar/sammanboende som ansöker om serviceinsatser så bedöms alltid varje persons förmåga att sköta hushållet. Finns det vuxna boendes i hushållet som kan sköta serviceinsatserna så beviljas inte dessa insatser. Undantag kan ske i de fall en person vårdas av den han/hon lever tillsammans med. I detta fall kan serviceinsatserna beviljas för att avlasta den anhörige.

Hjälp med städning

I städningen ingår dammtorkning, dammsugning, torka golv, rengöring av toalettstol, handfat, dusch/badkar och speglar. I städning ingår också soptömning och bortforsling av de sopor som städningen genererar. En gång per år kan personer som är beviljad städning få hjälp med avfrostning av frys och fönsterputsning. Antalet fönster som putsas avser de rum som städas i enlighet med beslut och överenskommelse.

Ensamstående personer beviljas vanligtvis städ tredje vecka för två rum och kök samt toalett med en beräknad tidsåtgång om 1,5 timmar per tillfälle. Makar/sambor kan beviljas städning av tre rum och kök med en beräknad tidsåtgång på 2 timmar per tillfälle. Den enskilde gör själv en överenskommelse med hemtjänsten kring vilka rum som ska städas inom ramen för beviljad insats.

Hjälp med tvätt

Med tvätt avses att tvätta personlig tvätt (kläder och sängkläder), hänga tvätt, strykning av kläder, lägga in i skåp och lådor samt renbäddning. Mangling utförs inte. Tvätt beviljas varannan vecka.

1.1.1 Hushållssysslor

Hushållssysslor innefattar praktiska göromål i hemmet som den enskilde inte kan utföra på egen hand. Det kan handla om att bädda sängen, sophantering, ta in post, rengöra eventuella tekniska hjälpmedel, källsortering, vattna blommor, sopa golv, diska och lättare avtorkning/undan plockning. I insatsen ingår inte att köra ut soptunnor till gatan.

Trygghetslarm

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller annan orsak har behov av att kunna tillkalla på akut hjälp i hemmet av hemtjänsten kan du ansöka om trygghetslarm hos biståndshandläggare i kommunen.

Hemtjänsten ansvarar för servicen

Ett trygghetslarm är kopplat till larmcentral som sedan ringer ut larmet till hemtjänsten.

Ansök hos kommunen

Kontakta biståndshandläggare genom Kontaktcenter på telefon 040-641 10 00 eller så gör du en ansökan på blankett för.


  • Trygghetslarm

Enskild som upplever otrygghetskänsla, oro eller har behov av att kunna påkalla hjälp när något oförutsett inträffar under dygnet beviljas trygghetslarm om den enskilde bor i ordinärt boende.


1.1.1 Tillsyn

Tillsyn är insatser av trygghetsskapande karaktär vid oro och otrygghet. Insatsen är antingen telefonservice, besök eller tillsyn via kamera. Insatsen beviljas inte om behovet kan tillgodoses genom trygghetslarm. Insatsen kan ges när som helst på dygnet. Normalnivån på insatsen är upp till 1–2 gånger under dagtid. På natten kan insatsen ges upp till 3 tillfällen via tillsyn med kamera.

 

Digitala nycklar för hemtjänst och hemsjukvård

1.1.1 Egenvård

Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömer att en person själv kan utföra eller med hjälp av någon annan. Om en person behöver hjälp, stöd eller praktisk hjälp att utföra egenvården ska biståndshandläggare kunna bevilja hjälp med egenvård. Vid bedömning av egenvård ska bedömningen baseras på egenvårdsintyg utfärdat av behandlande legitimerad yrkesutövare, enligt SOSFS 2009:6.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: