Elda utomhus

Eldning kan innebära risk för miljön och människors hälsa. Från och med den 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen (SFS 2020:614). Förändringen innebär att park- och trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen och får alltså inte eldas.

Hitta på sidan

Det har tidigare varit tillåtet att i viss utsträckning elda trädgårdsavfall på sin tomt, men det är det inte längre. För att ta hand om ditt trädgårdsavfall på rätt sätt ska du nu göra följande:

 • Kompostera ditt avfall i din trädgård
 • Lämna det till återvinningscentralen
 • Beställa hämtning av trädgårdsavfall

Påskbrasa och valborgsbål

För du vill anordna en påskbrasa eller valborgsbål finns det möjligheten att ansöka om dispens. Kontakta miljo-byggnadsnamnd@lomma.se för mer information.

Den som ska arrangera ett offentligt valborgsfirande med eldning av bål, ska söka vidare tillstånd för detta hos markägaren och Polismyndigheten. Vid eldning av bål ska kommunens kontaktcenter, info@lomma.se, informeras i god tid innan den planerade eldningen.

Eldning kan ställa till problem om brasan inte anläggs på rätt sätt, och försiktighetsåtgärder bör därför vidtas för att förhindra brand och störningar av rök för omgivningen.

Att tänka på vad gäller valborgsbål

 • Samla ihop materialet till en hög så sent som möjligt innan det ska eldas och placera högen på betryggande avstånd från byggnader, växtlighet och annat brännbart material
 • Elda aldrig avfall och kontrollera så att inte någon annan har lagt något otillåtet avfall i högen innan du börjar elda. Avfall som målat eller impregnerat trä, kartonger och rivningsmaterial samt miljöfarligt avfall ska transporteras till en återvinningscentral
 • Innan du sätter fyr, tänk på att det kanske bor djur i rishögen. Försök att skrämma bort dem och tänd bara i en kant eftersom eventuella djur då kan fly åt det andra hållet. En bra försäkran är att dagen innan flytta brasan någon meter
 • Använd inte bensin, olja eller något liknande för att försöka sätta fyr. Dels är det en fara för den som tänder och dels kan kemikalier läcka till marken innan det tar fyr.
 • Bevaka elden och se till att den inte sprider sig. När valborgsbrasan har brunnit ner ska resterna samlas ihop och eventuell glöd ska släckas
 • Eldning sker på eget ansvar. Se till att det finns släckmaterial i tillräcklig omfattning på eldningsplatsen

Frågor och svar

Hur man hanterar trädgårdsavfall
För att ta hand om ditt park- och trädgårdsavfall på rätt sätt ska du göra något av följande:

 • Kompostera det hemma på tomten
 • Lämna avfallet till en återvinningscentral
 • Beställa hämtning av ditt trädgårdsavfall
 • Ansöka om en dispens mot förbudet att elda park- och trädgårdsavfall om vissa specifika skäl är uppfyllda. Det gör du genom att kontakta Miljöenheten via miljo-byggnadsnamd@lomma.se

Hämtning av trädgårsdsvafall
För hämtning av trädgårdsavfall kan du teckna ett abonnemang hos Sysav. För mer information läs på Sysavs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta Sysav.

Vad står det i den nya lagstiftningen?
Avfallsförordningen (2020:614) säger att allt biologiskt avfall ska samlas in separat. Detta gäller för trädgårdsavfall men också matavfall. Vidare får separat insamlat avfall inte förbrännas. Detta gäller insamlat trädgårdsavfall men också andra sorters avfall.

Att det är förbjudet att elda avfall är inget nytt. Det har länge varit förbjudet att elda allt annat avfall än trädgårdsavfall. Det som är nytt är att det från och med den 1 januari 2024 inte är tillåtet att elda just trädgårdsavfall.

Anledningen till den nya lagstiftningen
Anledningen till den nya lagstiftningen är artikel 22 i avfallsdirektivet vilket är en EU-lagstiftning. Syftet är att implementera avfallshierarkin och i det här fallet öka material- och energiåtervinning och ta steg uppåt i avfallshierarkin.

Det är bättre att park- och trädgårdsavfall eldas i ett värmeverk och till exempel nyttnas som fjärrvärme, än att det eldas i en trädgård där energin inte tas tillvara på. Park- och trädgårdsavfall kan även rötas för att bilda biogas.

Dispens
Det går att ansöka om dispens från förbudet om att elda park- och trädgårdsavfall. För en påskbrasa, valbrogsbål eller liknande kan man ofta få dispens om brasan sker i samband med någon typ av offentlig tillställning.

För att få dispens från förbudet att elda park- och trädgårdsavfall i andra fall går det enbart att få dispens om någon av dessa fyra skäl är uppfyllda:

1. Det är inte teknisk genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling
2. Det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan hantering
3. Det ger inte det miljömässigt bästa resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan
4. Det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader

Dispensen från förbudet att elda park- och trädgårdsavfall kan ges för maximalt två år.
Dispensen kommer vanligtvis att gälla för ett eller några tillfällen under den tiden.

Förbudet att elda park- och trädgårdsavfall gäller överallt
Numera görs det ingen skillnad på om du bor inom detaljplanelagt område eller inte. Förbudet gällande eldning av park- och trädgårdsavfall gäller för alla som har denna typ av avfall.

Undantag skogs- och langbruk
Förbudet om att elda park- och trädgårdsavfall gäller alla. Om du driver skogsbruk eller lantbruk där det uppkommer biologiskt avfall som ris och grenar bedömer vi att det avfallet inte kategoriseras som ett park- eller trädgårdsavfall. Därför gäller inte eldningsförbudet för den typen av avfall.

Du får alltså elda ris och grenar från skogs- och lantbruk. Men om du istället väljer att kompostera ris och grenar, gör du en bra insatts för miljön och den biologiska mångfalden.

Varför är det sämre att elda än att samla in park- och trädgårdsavfall?
Det är en svår och komplex fråga, men det korta svaret är den nya svenska lagstiftningen hänvisar till att det här är de tillvägagångsättet med minst negativ miljöpåverkan.

När du eldar ditt park- och trädgårdsavfall återvinns varken materialet eller den energin som finns i avfallet. Om du istället lämnar in det och det eldas upp i ett värmeverk kan den energin återvinnas till att bli exempelvis fjärrvärme.

Det bästa alternativet är att kompostera ditt park- och trädgårdsavfall på din tomt. Då krävs det inga transporter och materialet förmultnar och blir jord som kan användas i din trädgård igen. För att snabba upp den processen kan du klippa ner grenar i minder bitar.

Om du blir störd av eldning eller rök
Om någon eldar och det skapar störningar ska du i första hand prata med personen som eldar. Om det inte hjälper kan du kontakta Miljöenheten via kommunens Kontaktcenter på telefonnumret 040-641 10 00.

Miljöenheten hanterar olika sorters klagomål. I varje ärende görs en bedömning om klagomålet gäller en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Utefter det tar vi ställning till om vi behöver åka ut på platsbesök eller ta till andra åtgärder.

För att göra en anmälan om störning enligt miljöbalken kan du fylla i denna blankett Pdf, 169.8 kB..

Att tända en brasa för att grilla korv på sin mark eller är ute i naturen
Duu får göra upp en eld för att grilla korv eller annan mat eftersom syftet då inte är att göra sig av med avfall.

Var noga med att enbart elda för att laga mat om det enbart kan ske på ett säkert sätt och att det inte finns en risk att elden sprider sig eller att röken stör andra människor. Tänk på att det kan finnas speciella regler kring eldning inom naturreservat.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson
Senast uppdaterad: